Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Miljöarkeologisk fält- och labmetodik, 15 hp

Engelskt namn: Environmental archaeology, field and laboratory methodology

Denna kursplan gäller: 2016-10-17 och tillsvidare

Kurskod: 1AR058

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkeologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-04-15

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2016-10-13

Innehåll

Spåren av tidigare människors aktiviteter, liksom spåren av klimat- och miljöförändringar som påverkat människan, kan studeras med hjälp av miljöarkeologiska metoder. Kursen ger fördjupade insikter i miljöarkeologiska undersökningsmetoder och analystekniker. Arkeobotanisk analys, insektsanalys, pollenanalys och olika markkemiska analyser är exempel på de metoder som används. Genom praktiskt arbete i fält och på laboratorium, i grupp och individuellt, övas färdigheter för olika provtagningsstrategier vid markundersökningar och arkeologiska utgrävningar.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat anges nedan efter vart och ett av momenten Moment 1. Miljöarkeologisk fältmetodik (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse: -lägga upp en miljöarkeologisk provtagningsstrategi för ett område eller objekt -diskutera och ha fördjupad förståelse för ett tvärvetenskapligt arbetssätt, med bl a problemorientering och multiproxyanalys, Färdighet och förmåga: - genomföra miljöarkeologisk provtagning i samband med en arkeologisk undersökning - genomföra fältarbeten i god samverkan med andra deltagare - presentera resultat från fältprovtagning på ett överskådligt sätt Värderingsförmåga och förhållningssätt: -visa insikter om miljöarkeologins möjligheter och begränsningar -argumentera för att en viss miljöarkeologisk undersökningsstrategi används på ett objekt Moment 2. Miljöarkeologisk labmetodik (7,5 hp) Efter avklarat moment förväntas studenten kunna: Kunskap och förståelse: -redogöra för grunderna inom några miljöarkeologiska analystekniker, t ex jordprovshantering, mikroskoparbete, användningen av referenssamlingar, bestämningsnycklar, databaser och mätinstrument - redogöra för arbetsgången för några laboratorieanalyser vanliga inom arkeologin Färdighet och förmåga: -självständigt och i grupp sammanställa, bearbeta, tolka och presentera analysdata på ett lättbegripligt och överskådligt sätt -självständigt utföra minst en laboratorieanalys vanlig inom arkeologin Värderingsförmåga och förhållningssätt: -visa förmåga till problemformulering, problemlösning och ett tvärvetenskapligt förhållningssätt -visa insikter i miljöarkeologiska grundbegrepp som tafonomi och multiproxyanalys

Behörighetskrav

Univ: 90 hp kurser i arkeologi, miljöarkeologi, geologi, miljökemi, naturgeografi, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen på moment 1 bedrivs som fältarbeten med provtagning och kan förläggas i samband med institutionens seminariegrävningar eller på annan arkeologisk plats. På moment 2 sker undervisningen på Miljöarkeologiska Laboratoriet, Umeå universitet, med praktiska övningar och laborationer.

Examination

Moment 1. Muntlig och skriftlig redogörelse av egna fältarbeten Moment 2. Muntlig och skriftlig redogörelse av egna laboratoriearbeten Kursen avslutas med en skriftlig gruppuppgift där resultaten från fält- och labarbeten (Moment 1 och 2) binds samman i en slutrapport. Denna kompletteras med en individuell uppgift baserad på fält- och labarbeten i kombination med litteraturstudier. Kursen examineras genom aktivt deltagande i fältarbeten och labarbeten samt genom en slutredovisningsuppgift i form av en rapport. Som slutbetyg ges betygen Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För Väl Godkänd krävs Väl Godkänd på den individuella uppgiften samt väl genomförda fält- och labarbeten. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg. Studerande som godkänts i prov får inte undergå ytterligare prövning för högre betyg. 7. Tillgodoräknande Fristående kurser och moment som ingår i flera kurser kan endast tillgodoräknas en gång i examen. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se Umeå universitets tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.