Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Miljöeffekter

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika mänskliga aktiviteters påverkan på mark, vatten, luft och organismer, exempelvis bildandet av marknära ozon eller utsläpp av försurande och övergödande ämnen, persistenta organiska föreningar och tungmetaller. Vidare behandlas globala miljöproblem som klimatförändringar och ozonskiktets uttunning. I kursen berörs även problem som är kopplade till naturresursutnyttjande samt för kursen relevanta nationella miljökvalitetsmål.
Kursen är uppdelad i följande moment, som löper parallellt:
Moment 1. Miljöproblem ur ett teoretiskt perspektiv, 6 högskolepoäng. Under teorimomentet behandlas orsaker och uppkomst av miljöproblem såsom föroreningar, rubbade kretslopp och ekosystem samt naturresursutnyttjande. Vidare behandlas ekologiska effekter och konsekvenser av dessa människoskapta problem. Fokus ligger på störningar i naturen och innefattar effekter på lokal, regional och/eller global nivå.
Moment 2. Seminarier, 1 högskolepoäng. Under de teoretisk momenten kommer fördjupande frågor att diskuteras i mindre grupper.
Moment 3. Projektarbete, 4.5 högskolepoäng. I projektet ingår att söka, läsa, förstå och citera naturvetenskaplig litteratur. Vidare tränas studenten i att självständigt sammanställa och reflektera över forskningsresultat. Projektarbetet redovisas såväl muntligt som skriftligt.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Tord Andersson, kursansvarig