Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöeffekter, 15 hp

Engelskt namn: Environmental Effects

Denna kursplan gäller: 2019-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 5MH121

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-06-27

Innehåll

Kursen behandlar olika mänskliga aktiviteters påverkan på mark, vatten, luft och organismer, exempelvis utsläpp av försurande och övergödande ämnen, persistenta organiska föreningar och metaller. Vidare behandlas globala miljöproblem som klimatförändringar och ozonskiktets uttunning. I kursen berörs även problem som är kopplade till naturresursutnyttjande samt för kursen relevanta nationella miljökvalitetsmål.
Kursen är uppdelad i följande moduler, som löper parallellt:

Modul 1. Miljöproblem ur ett teoretiskt perspektiv, 8 högskolepoäng.
Under teorimomentet behandlas spridning av miljöföroreningar i mark, luft och vatten samt orsaker och uppkomst av miljöproblem såsom miljögifter, rubbade kretslopp och ekosystem samt naturresursutnyttjande. Vidare behandlas ekologiska effekter och konsekvenser av dessa människoskapta problem. Fokus ligger på störningar i naturen och innefattar effekter på lokal, regional och/eller global nivå.

Modul 2. Seminarier, 2 högskolepoäng. Under de teoretiska momenten diskuteras fördjupande frågor att i mindre grupper.

Modul 3. Projektarbete, 5 högskolepoäng. I projekten ingår att utföra fältstudier, söka, läsa, förstå och citera naturvetenskaplig litteratur. Vidare tränas studenten i att självständigt och i grupp sammanställa och reflektera över data med koppling till miljöproblem. Projektarbeten redovisas såväl muntligt som skriftligt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget Godkänd kunna:
Modul 1
Miljöproblem ur ett teoretiskt perspektiv, 8 hp: 
1. Beskriva hur föroreningar sprids i miljön
2. förklara effekterna av miljöföroreningar och vilka problem dessa kan ge
3. förklara orsakerna till försurning och övergödning och vilka problem dessa kan ge
4. förklara uppkomst av ozon och problemen med dess bildande och nedbrytning
5. förklara klimatförändringarnas orsaker och effekter
6. förklara miljökonsekvenserna vid olika typer av naturresursutnyttjande

Modul 2
Seminarier, 2 hp:
7. Analysera orsak och verkan av aktuella miljöproblem inom kursens ämnesområde

Modul 3
Projektarbete, 5 hp:
8. Planera, genomföra och presentera en undersökning med koppling till miljöproblem
9. sammanställa samt muntligt och skriftligt presentera relevanta naturvetenskapliga studier och teorier
10. kritiskt granska undersökningar av miljöproblem
11. sammanfatta en undersökning skriftligt på engelska

Efter avslutad kurs skall studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
Modul 1
12. förklara sambanden mellan olika miljöstörningar
13. analysera och tolka data inom kursens område
Modul 3
14. kritiskt granska och värdera naturvetenskaplig litteratur samt argumentera på ett vetenskapligt sätt inom projektets område
15.med tydlig struktur och vetenskapligt språk skriftligt redovisa ett projekt
16. ge konstruktiv kritik på motsvarande projekt

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kurserna Statistiska metoder 7,5 hp samt Ekologi och geovetenskap 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda gruppstudier samt projektarbeten. Projektarbeten samt gruppseminarier är obligatoriska moment.

Examination

Examinationen av modul 1 sker genom skriftlig tentamen, modul 2 genom muntlig redovisning, modul 3 genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten. Vid skriftlig tentamen (Modul 1), samt individuellt projektarbete (Modul 3) ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). Vid modul 2 (gruppseminarie) ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För hela kursen ges någon av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Betyget  sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda. Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Obligatorisk litteratur

Vetenskapliga artiklar och rapporter som delas ut under kursen.