Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Miljöekonomisk profilkurs, 30 hp

Engelskt namn: Environmental Economics Profile Course

Denna kursplan gäller: 2016-10-31 och tillsvidare

Kurskod: 2NE073

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2015-07-15

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-10-03

Innehåll

Kursen omfattar fyra moment om vardera 7,5hp: Energiekonomi, Naturresursekonomi, Tillämpad produktions och produktivitetsanalys, och Miljöekonomi.

Moment 1: Energiekonomi, 7,5hp (Energy Economics 7.5ECTS)
Momentet syftar till att ge en övergripande och djupare förståelse för energimarknader, samt kunskap om hur man kan analysera dessa och hur de interagerar med ekonomin i övrigt. Vidare syftar momentet till att ge studenten verktyg i syfte att analysera hur bl.a. energi- och miljöpolitik påverkar efterfrågan och utbud av olika typer av energi. Momentet kommer att behandla ett antal varierande typer av frågeställningar kopplade till efterfrågan och utbud av energi. Exempelvis kan man fråga sig hur klimatpolitiken påverkar energimarknader. Litteraturen på momentet  består i huvudsak av en samling av fristående artiklar kopplade till respektive frågeställning.

Moment 2: Naturresursekonomi, 7,5hp (Natural Resource Economics 7.5ECTS)
Momentet innehåller teoretiska studier om hur mikroteori används för att analysera naturresursproblem. Teorier om hållbar och effektiv användning av förnybara och icke-förnyelsebara resurser kommer att presenteras och analyseras. Uttag och användning av vissa naturresurser är politiskt reglerade. Momentet kommer därför även att ägnas åt avancerade teorier om marknads- och regleringsmisslyckanden och möjligheter och begränsningar av olika politiska åtgärder. Kursen omfattar också en mindre fallstudie på ett valt naturresursproblem, vilket skall presenteras skriftligt och på ett seminarium.

Moment 3: Miljöekonomi och politik 7,5hp (Environmental Economics and Policy 7.5ECTS)
Kursen syftar till att ge en avancerad och djupare förståelse för miljöekonomi och politiska frågor som rör miljö och naturresurser. Kursen syftar också till att ge kunskap att analysera och förstå de ekonomiska konsekvenserna av miljöpolitik. Vidare syftar kursen till att ge kunskap om avancerad teoretiska och empiriska verktyg i syfte att göra miljöekonomiska analyser. Momentet bedrivs i huvudsak i seminarieform med obligatorisk närvaro på seminarier i miljö- och naturresursekonomi. Examineringen av momentet är i form av seminariedeltagande och rapportskrivande.

Moment 4: Tillämpad produktions- och produktivitetsanalys 7,5hp (Applied Production and Productivity Analysis 7,5ECTS)
Kursen syftar till att ge förståelse för produktionsekonomi i allmänhet och effektivitets- och produktivitetsanalys i synnerhet. Kursen inleds med en genomgång av avancerad produktionsteori. Därefter tittar vi närmare på produktivitets- och effektivitetsmätning ur ett konceptuellt perspektiv (set-representation, distansfunktioner, etc.). Vidare behandlas indexnummer och deras koppling till produktivitets- och effektivitetsmätning. Speciell fokus kommer att ligga på Data Envelopement Analysis (DEA) och Stokastisk Front Analys (SFA), de två vanligaste metoderna för empiriska applikationer i produktivitets- och effektivitetsmätning. Examinationen består av inlämningsuppgifter och dataövningar.


 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Energiekonomi, 7,5hp (Energy Economics 7.5ECTS)
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
- Förstå och tolka forskningslitteraturen kring energiekonomiska frågor
- Teoretiskt och empiriskt beskriva efterfrågan och utbud av energi, samt hur dessa samverkar på en marknad.
- Analysera effekter av energi- och miljöpolitik på utbud och efterfrågan av olika typer av energi
- Förklara och diskutera behovet av statliga politiska åtgärder på olika energimarknader, och kunna analysera möjligheter och begränsningar av olika politiska åtgärder.
- Redovisa och presentera resultat av egna analyser i såväl skriftlig form som vid ett seminarium

Moment 2: Naturresursekonomi, 7,5hp (Natural Resource Economics 7.5ECTS)
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
- Förstå och tolka forskningslitteraturen kring resursekonomiska frågor
- Tillämpa avancerad ekonomisk teori för att analysera typiska problem kopplade till naturresursförvaltning
- Redovisa och presentera resultat av egna analyser i skriftlig form och på ett seminarium
- Visa goda insikter i behovet av statliga politiska åtgärder inom olika resursekonomiska områden, och kunna analysera möjligheter och begränsningar av olika politiska åtgärder.

Moment 3: Miljöekonomi och politik 7,5hp (Environmental Economics and Policy
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Visa fördjupade och avancerade kunskaper i teorier om externa effekter och hur man internaliserar dessa
- På en avancerad nivå kunna redogöra för och diskutera sambandet mellan ekonomisk teori och val av metoder för att minska negativ miljöpåverkan
- Redogöra för de olika metoder som används för att värdera miljövaror, och deras styrkor och begränsningar samt motivera när de olika metoderna är lämpliga att använda.
- Genomföra avancerade analyser av aktuella miljöpolitiska frågor utifrån relevanta teorier inom miljö- och naturresursekonomi.

Moment 4: Tillämpad produktions- och produktivitetsanalys 7,5hp (Applied Production and Productivity Analysis 7,5ECTS)
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- Visa fördjupade och avancerade kunskaper i teorier kopplade till produktionsekonomi, produktivitets- och effektivitetsmätning.
- På en avancerad nivå redogöra för sambandet mellan ekonomisk teori och val av metoder för att mäta produktivitet och effektivitet.
- Beskriva och motivera val av de metoder som används, såsom DEA och SFA, samt deras styrkor och begränsningar.
- Genomföra avancerade analyser av empiriska produktionsdata och med relevanta frågeställningar, teorier och metoder generera produktivitets- och effektivitetsberäkningar.

 

Behörighetskrav

90 hp i nationalekonomi på grundnivå, varav 30 hp på C-nivå (G2F). Engelska B/6 från gymnasiet, eller motsvarande. Matematik för ekonomer I D7, Ekonometri I D12 och Mikroekonomisk analys I D25, eller motsvarande.

 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av före­läsningar, övningar och seminarier.

 

Examination

Examinationen sker dels i form av skriftlig examination efter respektive moments slut samt via inlämningsuppgifter och seminarier. Resultatet från seminarier och inlämningsuppgifter är endast giltigt under den innevarande terminen.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ett ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att momentet anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår veckan före höstterminstart. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.

På kursens samtliga fyra huvudmoment ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För erhållande av betyget godkänd på hela kursen krävs att alla fyra moment är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på minst tre av de i kursen ingående momenten.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd”, om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor vid Handelshögskolan begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 1

Moment 1

Bhattacharyya Subhes C.
Energy economics : concepts, issues, markets and governance
London : Springer : c2011. : xxvi, 721 p. :
ISBN: 0857292676
Se bibliotekets söktjänst

Moment 2

Natural resource and environmental economics
Perman Roger, Perman Roger
4th ed. : New York : Pearson Addison Weslay : 2011. : xxx, 712 s. :
ISBN: 978-0-321-41753-4 (pbk.)
Se bibliotekets söktjänst

Moment 3

Natural resource and environmental economics
Perman Roger, Perman Roger
4th ed. : New York : Pearson Addison Weslay : 2011. : xxx, 712 s. :
ISBN: 978-0-321-41753-4 (pbk.)
Se bibliotekets söktjänst

Moment 4

An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis [electronic resource]
Coelli Timothy J., Battese George E., O’Donnell Christopher J., Prasada Rao D.S.
Second Edition. : Boston, MA : Springer Science+Business Media, Inc. : 2005. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 978-0-387-25895-9
Se bibliotekets söktjänst