Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 juni 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Miljöfarlig verksamhet, 15 hp

Engelskt namn: Environmental Hazardous Activities

Denna kursplan gäller: 2015-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 5MH103

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-02-12

InnehållMiljöfarliga verksamheter av olika slag studeras, exempelvis nyttjandet av naturresurser, små- och storskalig industriell verksamhet samt samhällets energitillförsel och -användning. Reningsteknik för luft, mark och vatten (t ex avloppsvattenrening) samt avfallsbehandling ingår som viktiga delar. Förebyggande åtgärder för att minska miljöpåverkan behandlas i anslutning till de olika verksamheterna. Lagstiftningen och dess tillämpning inom miljöområdet såsom ärendehandläggning, tillsyn och egenkontroll är löpande inslag under kursens genomförande.
Moment 1 Miljöteknik 10 hp
Förebyggande miljöskyddstekniker studeras för att minimera miljöpåverkan från samhällets behov av produkter och naturresurser. Olika verksamheter och industriers processer ingår för att exemplifiera. Till detta presenteras olika åtgärder i form av reningstekniker för luft och vatten. Miljöpåverkan som sker i samband med vårt energibehov är ett tydligt inslag. Olika tekniker för att förebygga och behandla samhällets avfallshantering ingår även. Tillämpningen av lagstiftningen i form av myndigheters handläggning tillsammans med krav på verksamheters egenkontroll är viktiga inslag.
Moment 2 Projektarbeten 5 hp
Projektarbeten ger träning i att söka, hantera och sammanställa kunskap om verksamheter klassade som ”Miljöfarlig verksamhet”. Såväl en branschbeskrivning som en analys av specifikt avgränsade verksamheter ingår. Projekten bedrivs i lämpliga gruppstorlekar och presenteras skriftligt och muntligt.
 

Förväntade studieresultatMoment 1:
1 beskriva och föreslå såväl förebyggande metoder som olika reningsmetoder för att minimera miljöpåverkan från olika verksamheter
2 beskriva myndigheters handläggning av olika ärenden förknippade med miljöfarlig verksamhet
3 visa kännedom om Sveriges energitillförsel och användning samt kunna beskriva kopplingar till områdets miljöpåverkan och möjligheter till att minska denna påverkan
Moment 2
4 tillämpa de teoretiska kunskaperna från moment ett för relevanta aktiviteter definierade som miljöfarlig verksamhet,
5 planera, genomföra och presentera ett projektarbete inom ämnesområdet muntligt och skriftligt.
 

Behörighetskrav

Univ: Miljöeffekter 11,5 hp, Hälsoeffekter 11hp, Luft och buller 7,5 hp och Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete 15 hp eller motsv

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar, projektarbeten och studiebesök. Seminarier, gruppövningar, projektarbeten och studiebesök är obligatoriska moment.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftligt prov, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av seminarier, gruppövningar och projektarbete i det fall de förekommer. Seminarier, gruppövningar och projektarbeten examineras med betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) och skriftligt prov med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b§). Begäran om ny examinator prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Ström Kjell
Egenkontroll : en fortlöpande process
Stockholm : Naturvårdsverket förlag : 2001 : 102 s. :
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-0113-2.pdfz Fulltext
ISBN: 91-620-0113-2
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Ström Kjell
Operativ tillsyn : handbok för tillsynsmyndigheten
Stockholm : Naturvårdsverket förlag : 2001 : 146 s. :
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-6215-8.pdfz Fulltext
ISBN: 91-620-0114-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst

Persson Per Olof
Cleaner production : strategies & technology for environmental protection
Stockholm : Industrial Ecology, KTH : 2011 : 434 s. :
ISBN: 9789163399824
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst