Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Miljökunskap med inriktning mot energiteknik, 3 hp

Engelskt namn: Environmental Science

Denna kursplan gäller: 2010-03-22 och tillsvidare

Kurskod: 5MH066

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultetsnämnd, 2010-04-21

Innehåll

Kursen behandlar samhällets organisation och hantering av miljöfrågor. Processinterna lösningar och förebyggande miljöskydd som LCA (Livscykelanalys) och miljöledning/-organisation diskuteras. Vidare ingår en orientering om reningsteknik för luft och vatten, avfallshantering samt sambandet mellan yttre och inre miljö. Miljö- och hälsoeffekter i samband med energiomvandling samt miljöskyddslagstiftning diskuteras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna: - övergripande beskriva och förstå samhällets överordnade strukturering av hanteringen och lagstiftningen kring miljöfrågor med fokus på energifrågor, - beskriva förebyggande metoder och övergripande strategier för att minska människors miljöpåverkan.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Vidare kan grupp-, projektarbeten, exkursioner samt studiebesök förekomma och om dessa ingår är de obligatoriska moment.

Examination

Examinationen sker antingen genom skriftlig eller muntlig tentamen, genom aktivt deltagande på seminarier och genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten när de förekommer. Vid exkursioner och studiebesök krävs aktivt deltagande. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5) eller (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd, (U) Underkänd. På projektarbetet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända och genomförda. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Den som godkänts i prov för inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 35

Litteratur tillhandahålles av institutionen