"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljökunskap med inriktning mot energiteknik, 3 hp

Engelskt namn: Environmental Science

Denna kursplan gäller: 2020-06-15 och tillsvidare

Kurskod: 5MH142

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-09-04

Innehåll

Kursen behandlar den miljöpåverkan olika energislag har ur ett svenskt perspektiv. Potentialen för att i framtiden kunna minska miljöpåverkan från varje energislag genom metod- och teknikutveckling kommer även att behandlas och diskuteras.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Diskutera hur enegiutvinningens miljöpåverkan kan minska

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar.

Examination

Examinationen sker genom skriftlig tentamen.  För kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5) eller (VG) Väl godkänd, (G) Godkänd, (U) Underkänd.  För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända och genomförda.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Den som godkänts i prov för inte genomgå förnyat prov för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 36

Havs och vattenmyndigheten
Vattenkraftens påverkan på akvatiska ekosystem
Havs och vattenmyndigheten : 2013 :
https://www.havochvatten.se/download/18.5f66a4e81416b5e51f7bf0/1380888859932/rapport-hav-2013-10-vattenkraftens-paverkan.pdf
Obligatorisk

EASA
Emission trading systems
EASA : 2020 :
https://easac.eu/media-room/press-releases/details/emissions-trading-system-stop-perverse-climate-impact-of-biomass-by-radically-reforming-co2-accounting-rules
Obligatorisk

Hol, S-O, Englund, G.
Increased ecoefficiency and gross rebound effect: Evidens from USA and six european ountries 1960-2002
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap : 2008 :
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921800908003091?via%3Dihub
Obligatorisk

Englund, G., Holm, S-O., et al.
Klimatnyttan av minskad skogsavverkning är enorm
DN Debatt : 2019 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

SSI
Strålmiljön i Sverige
SSI rapport 2007:2 : 2007 :
https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/76e136949df04717a3940f7508ffaae0/200702-stralmiljon-i-sverige
Obligatorisk

SGU
Mineralmarknaden 2015
SGU :
http://resource.sgu.se/produkter/pp/pp2016-2-rapport.pdf
Obligatorisk

Bernes Claes
En varmare värld
Naturvårdsverket : 2016 :
http://www.naturvardsverket.se/envarmarevarld
Obligatorisk

Rydell, Ottvall, petterson och Green
Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss
Naturvårdsverket : 2017 :
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6740-3.pdf?pid=19704
Obligatorisk