Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöledning - teorikurs, 7,5 hp

Engelskt namn: Environmental Management - Theoretical Course

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 5MH107

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-08-26

Innehåll

Kursen behandlar miljöledning och diskuterar organisatoriska och rättsliga faktorer såväl som vikten av kommunikation för utveckling av effektiva miljöledningssystem. Miljöledningssystem enligt ISO 14001 introduceras som verktyg för att främja en hållbar utveckling och förbättrad miljöprestanda bland organisationer, myndigheter och företag. Miljöledningsprocessen behandlas från införandet av ett miljöledningssystem till certifiering och miljörevision.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. beskriva formerna för intern och extern miljörevision,
2. beskriva uppbyggnad och implementering av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001,
3. identifiera och upprätta strategiska styrdokument i ett miljöledningssystem,
4. identifiera samt skriftligt och muntligt redovisa viktiga framgångsfaktorer för ett effektivt miljöledningsarbete,
5. upprätta och utvärdera en projektplan för att införa ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 i ett företag/organisation,
6. aktivt och konstruktivt deltaga i en diskussion om styrkor och svagheter vid implementering av ISO 14001.
 

Behörighetskrav

Univ:150hp, varav minst 60 hp inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, geovetenskap/naturgeografi, kulturgeografi, biologi eller motsvarande. En A samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, hemuppgifter och seminarier. Föreläsningar och seminarier hålls vid sammankomsterna i Umeå. Hemuppgifter, seminarier samt skriftlig tentamen är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Examinationen sker genom genomförande av projektarbete, hemuppgifter och tentamen. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultatet på projektarbete och tentamen. Betygsskalan hel kurs består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Studerande som har underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få ett godkänt prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

 • Giltig från: 2016 vecka 44

  Obligatorisk litteratur

  ISO 14001 - för små och medelstora företag
  Brorson Torbjörn, Almgren Richard
  6., [rev.] utg. : Stockholm : SIS förlag : 2016 : 268 s. :
  ISBN: 978-91-7162-865-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2015 vecka 38

  Obligatorisk litteratur

  Ammenberg Jonas
  Miljömanagement : miljö- och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer
  2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 551 s. :
  ISBN: 978-91-44-06914-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  ISO 14001 - för små och medelstora företag
  Brorson Torbjörn, Almgren Richard
  5., [rev.] utg. : Stockholm : SIS förlag : 2013 : 272 s. :
  ISBN: 978-91-7162-843-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tillhandahålls via institutionen

  Miljöledningssystem [Elrktronisk resurs] : krav och vägledning (ISO 14001:2004) = Environmental management systems : requirements with guidance for use (ISO 14001:2004)
  2. utg. : Stockholm : SIS : 2004 :
  http://www.sis.se/DesktopDefault.aspx?tabName=%40DocType_1&Doc_ID=38052
  Obligatorisk

  Vägledning för revision av kvalitets- och/eller miljöledningssystem (ISO 19011:2002) = Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing (ISO 19011:2002)
  1. utg. : Stockholm : SIS : 2002 : 35 s. :
  Obligatorisk