Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöledning - teorikurs, 7,5 hp

Engelskt namn: Environmental Management - Theoretical Course

Denna kursplan gäller: 2021-08-02 till 2023-01-01 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5MH151

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Miljövetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-03-03

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-28

Innehåll

Kursen behandlar miljöledning och diskuterar organisatoriska och rättsliga faktorer såväl som vikten av kommunikation för utveckling av effektiva miljöledningssystem. Miljöledningssystem enligt ISO 14001 introduceras som verktyg för att främja en hållbar utveckling och förbättrad miljöprestanda bland organisationer, myndigheter och företag. Miljöledningsprocessen behandlas från införandet av ett miljöledningssystem till certifiering och miljörevision.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd (G) kunna:
1. beskriva formerna för intern och extern miljörevision,
2. beskriva uppbyggnad och implementering av ett miljöledningssystem enligt ISO 14001,
3. identifiera och upprätta strategiska styrdokument i ett miljöledningssystem,
4. identifiera samt skriftligt och muntligt redovisa viktiga framgångsfaktorer för ett effektivt miljöledningsarbete,
 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd (VG) kunna:
5. inom anvisad tid upprätta en projektplan för att införa ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 i ett företag/organisation,
6. kritiskt värdera möjligheter och begränsningar med dagens miljöledningssystem

Behörighetskrav

Univ:150hp, varav minst 60 hp inom miljö- och hälsoskydd, miljövetenskap, geovetenskap/naturgeografi, kulturgeografi, biologi eller motsvarande. En A samt svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, hemuppgifter och seminarier.  Seminarier samt skriftlig tentamen är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Examinationen sker genom genomförande av projektarbete, hemuppgifter och tentamen. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultatet på projektarbete och tentamen. Betygsskalan hel kurs består av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda.
Studerande som har underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få ett godkänt prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student, som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 31

Obligatorisk litteratur

ISO 14001 - för små och medelstora företag
Brorson Torbjörn, Almgren Richard
6., [rev.] utg. : Stockholm : SIS förlag : 2016 : 268 s. :
ISBN: 978-91-7162-865-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Obligatorisk litteratur som tillhandahålls via Umeå universitetsbibliotek

ISO Vägledning för revision av ledningssystem (ISO 19011:2011)
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap : 2011 :
Obligatorisk

SIS Miljöledningssystem: krav och vägledning (ISO 14001:2015)
Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap : 2015 :
Obligatorisk