Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljötänkandets historia, 7,5 hp

Engelskt namn: History of environmental thought

Denna kursplan gäller: 2021-06-07 och tillsvidare

Kurskod: 1IH077

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2017-06-20

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2021-03-02

Innehåll

Vi lever i en tid av globala miljöförändringar med hot om en förestående ekologisk kollaps. För att understryka mänsklighetens genomgripande inverkan på naturen har begreppet "antropocen" - människans tidsålder - föreslagits. Förändringar i miljön, liksom orsakerna till och konsekvenserna av dem, har diskuterats under lång tid. Till de frågor som ofta ställts hör: Är vi för många människor på jorden? Sätter jordens befintliga resurser gränser för ekonomin eller är det tvärt om? Skapar teknologin lösningar eller snarare nya miljöproblem? Med vilka begrepp kan förhållandet mellan människor, samhällen och naturen bäst beskrivas? Hur kan vi leva i en värld där all natur förvandlas till miljö? Är vi dömda att gå under eller kan mänskligheten kollektivt ta sig ur miljökrisen och nå en utveckling som är hållbar över tid? Avsikten med denna kurs är att ge en fördjupning i miljötänkandets moderna historia genom att behandla centrala texter från framför allt vetenskapens historia där sådana frågor har ställts och på olika sätt besvarats. Studenter uppmuntras att reflektera över och diskutera kring viktiga teman, argument och kunskapsanspråk i dessa texter och hur de kan förstås i relation till de specifika historiska kontexter i vilka de formulerades, samt deras relevans för hur idag vi förstår och tänker kring miljön och dess framtid. Denna kurs är en så kallad profilkurs vid humanistiska fakulteten. Denna kurs är en så kallad profilkurs vid humanistiska fakulteten och har ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • Visa kunskap om och förståelse av de huvudsakliga teman, argument och kunskapsanspråk som återfinns i valda historiska och samtida teorier och uppfattningar om miljön.
 • Relatera historiska idéer om miljön till deras relevanta kontexter.
Färdighet och förmåga
 • På ett tydligt och sammanhängande vis diskutera och reflektera över kursinnehållet.
 • Presentera ett självständigt idéhistoriskt arbete för övriga studenter på kursen.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Reflektera över den roll och betydelse som tankar om miljön har på dagens miljötänkande och miljöarbete.

Behörighetskrav

90 hp i ett ämne, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt examensarbete, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker helt nätbaserat och innehåller asynkron kommunikation och interaktion. Den är uppdelad i moduler som behandlar kursens olika delar. Upplägget bygger i hög grad på studentens eget aktiva deltagande i form av gruppdiskussioner och andra typer av interaktion kring materialet.

Tekniska krav
*    En säker och bra internetuppkoppling
*    En dator med webbkamera
*    En mikrofon, helst i form av ett headset

Examination

Examinationen utgörs av gruppvisa obligatoriska diskussionsseminarier och övningar, som kräver aktivt deltagande, och som genomförs löpande under kursens gång. I kursens examination ryms också en skriftlig fördjupningsuppgift som genomförs individuellt. 

Seminarier och övningar bedöms med någon av betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. Den skriftliga fördjupningsuppgiften bedöms med någon av betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på kursen som helhet krävs att den individuella fördjupningsuppgiften fått betyget Väl godkänd.

För studerande som inte godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare ett provtillfälle tidigast 10 arbetsdagar och senast två månader efter att  betygsresultatet meddelats studenten. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

TILLGODORÄKNANDE
Ansökan om tillgodoräknande ställs till Studentcentrum, Umeå universitet. Se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Benson E.S
  Surroundings. A History of Environments and Environmentalisms.
  The University of Chicago Press. : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN:9780226706290 Se bibliotekets sökthänst

  The environment : a history of the idea
  Warde Paul, Robin Libby, Sörlin Sverker
  Baltimore, Maryland : Johns Hopkins University Press : [2018] : ix, 244 sidor :
  ISBN: 9781421426792
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  The collapse of western civilization : a view from the future
  Oreskes Naomi, Conway Erik M.
  New York : Columbia University Press : 2014 : x, 89 pages :
  ISBN: 9780231169547
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Caradonna Jeremy L.
  Sustainability : a history
  Oxford : Oxford University Press : 2014 : x, 331 pages :
  ISBN: 9780199372409
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare artiklar och källtexter tillkommer

 • Giltig från: 2021 vecka 23

  Benson E.S
  Surroundings. A History of Environments and Environmentalisms.
  The University of Chicago Press. : 2020 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISBN:9780226706290 Se bibliotekets sökthänst

  The environment : a history of the idea
  Warde Paul, Robin Libby, Sörlin Sverker
  Baltimore, Maryland : Johns Hopkins University Press : [2018] : ix, 244 sidor :
  ISBN: 9781421426792
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  The collapse of western civilization : a view from the future
  Oreskes Naomi, Conway Erik M.
  New York : Columbia University Press : 2014 : x, 89 pages :
  ISBN: 9780231169547
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  The future of nature : documents of global change
  Robin Libby, Sörlin Sverker, Warde Paul
  New Haven : Yale University Press : 2013. : 564 s. :
  ISBN: 9780300184617
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: (ett urval av källtexter) Se bibliotekets söktjänst

  Ytterligare artiklar och källtexter tillkommer