Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Miljöteknik och hållbar utveckling, 4 hp

Engelskt namn: Environmental engineering and sustainable development

Denna kursplan gäller: 2019-03-11 och tillsvidare

Kurskod: 5KE188

Högskolepoäng: 4

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-03-13

Innehåll

Kursen behandlar följande:
 • hållbar utveckling och miljömål: balansen mellan människa och naturen 
 • miljöproblem på global, regional och lokal nivå
 • angreppsätt för att hantera miljöproblem: reningstekniker, proaktiv produktutveckling, systemperspektiv och systemtänkande, miljöarbete i företag
 • stora tekniska system: energi, transport och avfall
Mer specifikt: tre dimensioner av hållbarutveckling: ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet; spridning av ämnen och produkter från industri till natur och människa, miljöledning, märkning av kemikalier och konsumentprodukter, proaktiv produktutveckling, kretslopp; rent vatten och ren luft för människa och miljö (lokalt, regionalt och globalt perspektiv), miljötekniska lösningar för minskning av utsläpp till mark, vatten och luft.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • Översiktligt diskutera och värdera faktorer som leder till global, regional och lokal miljöpåverkan samt skillnaden mellan de tre nivåerna.
 • Översiktligt redogöra för ekologiska konsekvenser av främmande ämnen i naturen och i människan.
 • Översiktligt redogöra för vilka tekniker det finns för att för hindra utsläpp av miljöstörande ämnen till recipienten från en industriell verksamhet
 • Översiktligt redogöra för vilka förebyggande åtgärder som kan effektivisera resursanvändning och minimera miljöstörningar  
 • Översiktligt förklara och diskutera värdet av förenklade hållbarhetsmått som exempelvis "det ekologiska fotavtrycket"

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs; Inledande kurs för processoperatörer 7,5 hp, Allmän kemi 7,5 hp, Kemi med energiteknik 7,5 hp, Drift och underhåll 15 hp och Industriförlagd praktik 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och lektioner.

Examination

Kursen examineras genom följande prov
 • Individuella onlinetester
 • Individuellt projektarbete som ska redovisas skriftligt och muntligt
Den skriftliga rapporten bedöms med något av resultaten 3, 4, 5 eller underkänt (U). Kursens övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U).
Betyg på kursen sätts först när samtliga prov och obligatoriska delar är bedömda. Kursen betygsätts med något av betygen 3, 4, 5 eller underkänd (U). 

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Kemiska institutionen. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


TILLGODORÄKNANDE: Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.