"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Modern politisk filosofi, 7,5 hp

Engelskt namn: Modern political philosophy

Denna kursplan gäller: 2020-02-03 och tillsvidare

Kurskod: 1FL110

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Filosofi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-06-28

Innehåll

Inom politisk filosofi studeras politiska institutioners natur, samt om och hur sådana institutioner kan rättfärdigas. Centralt för ett sådant rättfärdigande är frågorna "vem får vad?" (frågan om distributiv rättvisa), "vem bestämmer det?" (frågan om legitima auktoriteter) samt "hur kan en rättvis stat upprätthållas när den väl har etablerats?" (frågan om stabilitet). I kursen utforskas en rad olika svar på dessa frågor, utvecklade av framträdande filosofer under det senaste halvseklet. Kursen fokuserar på originaltexter av representanter för de mest inflytelserika positionerna inom fältet, och ger därmed en överblick över hur det har utvecklats sedan Rawls banbrytande arbete A Theory of Justive (1971). Studenterna lär sig vad som är utmärkande för positioner såsom Rawlsk liberalism, libertarianism, kommunitarism, feminism, perfektionism, egalitarism, kapabilitetsteori och republikanism.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs 

Kunskap och förståelse: 

  • ha kunskap om och förståelse av de mest inflytelserika positionerna inom modern politisk filosofi, 
  • ha en förståelse av de huvudsakliga styrkorna och svagheterna hos centrala teorier och argument i den politisk-filosofiska debatten, 

Färdighet och förmåga: 

  • ha förmåga att tillgodogöra sig och analysera originaltexter inom modern politisk filosofi, 
  • ha förmåga att återge och bedöma giltigheten hos politisk-filosofisk argumentation,  
  • ha förmåga att skriva en välstrukturerad politisk-filosofisk argumenterande text med god språklig kvalitet,  

 Värderingsförmåga och förhållningssätt: 

  • ha förmåga att kritiskt reflektera över centrala frågor inom samtida politisk filosofi. 

Behörighetskrav

Filosofi B för programmet i filosofi och samhällsanalys, med godkänt resultat på minst 22,5 hp - inklusive godkänt resultat på hela momentet politisk filosofi, 7,5 hp - eller motsvarande förkunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examinationen utgörs av skriftliga prov (vilket kan inkludera t.ex. prov med flervalsfrågor) samt aktivt deltagande i seminarier. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd. Betyg på hela kursen sätts först när samtliga delar av examinationen är minst godkända. Helkursbetyget sätts utifrån en helhetsbedömning av resultaten på de olika delarna av examinationen.  

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studenternas tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.  

Studerande som två gånger har underkänts i prov för en kurs eller del av kurs har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos utbildningsledare vid humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg, om inte särskilda skäl talar emot det. 
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.  

 Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.  
 
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår som obligatorisk kurs i kandidatprogrammet i filosofi och samhällsanalys.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 5

Walzer Michael
Spheres of justice : a defense of pluralism and equality
New York : Basic Books : cop. 1983 : 345 s. :
ISBN: 0465081908
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kap.1: 'Complex Equality', sid.3-30.

Contemporary political philosophy : an anthology
Goodin Robert E., Pettit Philip
2.ed. : Malden, Mass. : Blackwell : 2006 : xiv, 754 s. :
ISBN: 1405130644
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: 1:a eller 2:a upplagan av denna bok. Kapitlet som ska läsas är 'Distributive Justice' skrivet av R. Nozick.

Ytterligare texter som är tillgängliga i elektronisk form tillkommer.