Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Molekylär epidemiologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Molecular Epidemiology

Denna kursplan gäller: 2020-03-02 och tillsvidare

Kurskod: 3MD005

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Onkologi

Beslutad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2018-04-09

Reviderad av: Programrådet för Biomedicinprogrammen, 2019-10-31

Innehåll

Molekylärepidemiologiska studier och utvärdering av dessa blir allt viktigare inom både akademi och industri. Molekylär epidemiologi är t.ex. ett viktigt verktyg i utvecklingen av att anpassa sjukvården till den enskilda individen. Med utgångspunkt i olika biologiska mätverktyg och epidemiologiska studiedesigner behandlar den här kursen hur molekylära och epidemiologiska metoder kan användas för att förstå biologiska processer som ligger bakom uppkomsten av sjukdomar. Kursen beskriver också hur molekylär epidemiologi kan användas för att upptäcka nya biomarkörer och göra en uppföljning av dessa. Olika "omics"-teknologier (genetik, epigenetik, protemik och metabolomik) samt statistisk analys täcks grundligt av kursen.
 
Kursen belyser för- och nackdelar med olika upplägg av epidemiologiska studier, inklusive observations-, fall-kontroll-, kohort- och familjebaserade studier. Kursen ger även basala kunskaper i den typ av statistiska beräkningar och analytiska metoder som används i molekylär-epidemiologiska studier, inklusive hypotes-testning, regressionsmodeller, metaanalyser, och modeller för att utvärdera risk.
 
Kursen innehåller obligatoriska datorövningar och gruppdiskussioner (bl.a. en om etiska frågeställningar kring användandet av biologiska prover och känsliga data från individer) samt ett obligatoriskt grupparbete.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs förväntas studenten visa förmågan att:
  • kunna analysera styrkor och svagheter hos olika studiedesign och experimentella metoder som används i molekylärepidemiologiska studier.
  • kunna relatera statistisk styrka för en studie till betydelsen för genomförbarhet och tolkning av dess resultat.
  • kunna bedöma möjligheten för olika metoder att ge information om kausala samband.
  • kunna utvärdera egenskaperna hos en biomarkör.
  • designa, genomföra basal data-analys, och tolka resultat från en molekylärepidemiologisk studie.
  • kunna utvärdera hur olika "omics"-teknologier (genetik, epigenetik, proteomik och metabolomik) kan användas som molekylära verktyg i epidemiologiska studier.
  • kritiskt diskutera etiska aspekter av användningen av stora mängder biologiska data insamlat från individer, samt hur avvägning görs mellan att dela data med andra forskningsgrupper och att skydda individers integritet.

Behörighetskrav

90 hp från avslutade kurser varav minst 30 hp inom biologi, biomedicin eller medicin, inkluderande minst 5 hp klassisk genetik; engelska B/6 från gymnasieskolan eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på engelska. Lärarledd undervisning samt självstudier kombineras med gruppdiskussioner, datorövningar och ett grupparbete.

Examination

Teoridelen examineras i slutet av kursen genom ett skriftligt individuellt prov i form av salstentamen. Gruppdiskussioner examineras i grupp med individuell bedömning och för att uppnå godkänt resultat vid dessa krävs ett aktivt deltagande. Grupparbetet examineras muntligen i grupp med individuell bedömning och för att uppnå godkänt resultat krävs ett aktivt deltagande. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten försöker svara på frågor ställda till sig eller gruppen. Datorövningar examineras via individuella skriftliga rapporter.
Vid skriftlig sluttentamen ges något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd medan vid examination av övriga obligatoriska undervisningstillfällen ges något av betygen Godkänd eller Underkänd.
För att erhålla betyget Godkänd vid skriftlig sluttentamen skall poängsumman vara minst 60% av maxantalet poäng och redovisade fakta i huvudsak vara korrekta och relaterade till uppgiften, samt integrerade i ett resonemang. För betyget Väl Godkänd vid skriftlig tentamen måste poängsumman vara minst 80% av maxantalet poäng och fakta skall vara korrekta och innehållet tydligt och väl relaterat till uppgiften och inte innehålla irrelevanta fakta. Där det är tillämpbart, ska konkreta fakta även vara integrerade i ett resonemang där en djupare förståelse redovisas. Undantag från betygsgränserna (60 resp. 80%) kan göras om synnerliga skäl föreligger.
För att få betyget Godkänd på hela kursen måste godkänt resultat erhållits vid skriftlig sluttentamen samt vid övriga obligatoriska undervisningstillfällen.
För att uppnå betyget Väl Godkänd på hela kursen måste utöver kraven för godkänt betyg, betyget Väl Godkänd erhållas vid den skriftliga slutexaminationen.
Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie skriftligt sluttentamenstillfälle har rätt till förnyat prov, s.k. omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie tillfället.
Vid ej godkänt resultat på grupparbetet har studenten rätt till ett förnyat examinationstillfälle eller att bli hänvisad en ersättningsuppgift. Sådana skall i första hand erbjudas under pågående kurs.
Vid eventuell frånvaro från eller underkänt resultat på obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten måste göra om momentet vid ett senare tillfälle.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till Programrådet för biomedicinprogrammen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i Högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 39

Obligatorisk litteratur

Basic epidemiology [electronic resource]
Bonita R., Beaglehole R., Kjellström Tord.
2nd ed. : Geneva : World Health Organization : c2006. : 1 online resource (xi, 213 p.) :
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241547073_eng.pdf
ISBN: 9789240681835 (electronic bk.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Molecular epidemiology : applications in cancer and other human diseases
Rebbeck Timothy R., Ambrosone Christine B., Shields Peter G.
New York, NY : Informa Healthcare : 2008 : xi, 302 sidor :
ISBN: 9781420052916
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Molecular epidemiology: principles and practices
Rothman N, Hainaut P, Schulte P
Onkologi : 2011 :
Klicka här
Obligatorisk

Biomarker validation : technological, clinical, and commercial aspects
Seitz Harald, Schumacher Sarah
Weinheim, Germany : Wiley-VCH, Verlag GmbH & Co. KGaA : [2015] : xvi, 248 pages :
ISBN: 9783527337194
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Cancer epidemiology and prevention
Thun Michael J., Linet Martha S., Cerhan James R., Haiman Christopher, Schottenfeld David
Fourth edition. : New York, NY : Oxford University Press : 2017 : 1 online resource :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9780190238698
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Molecular epidemiology of chronic diseases [Elektronisk resurs]
Wild Chris, Vineis Paolo., Garte Seymour J.
Chichester, England : J. Wiley : c2008. : 1 online resource (xiv, 368 p.) :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9780470725726
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ethical Legal and Social Issues of Biobanking: Past, Present, and Future.
PubMed2 : 2017 :
Klicka här
Obligatorisk

Basic concepts of Epigenetics.
PubMed : 2012 :
Klicka här
Obligatorisk

An overview of clinical research: the lay of the land.
PubMed : 2002 :
Klicka här
Obligatorisk

Next generation proteomics: towards an integrative view of proteome dynamics
PubMed : 2013 :
Klicka här

Proteomics: Technologies and their applications.
PubMed : 2017 :
Klicka här

Moral considerations for applications of a powerful tool.
PubMed : 2016 :
Klicka här

Integration of omics: more than the sum of its parts.
PubMed : 2016 :
Klicka här

The Post-GWAS Era: From Association to Function.
PubMed : 2018 :
Klicka här

Bias and causal associations in observational research
PubMed : 2002 :
Klicka här

Molecular epidemiology, and possible real-world applications in breast cancer.
PubMed : 2016 :
Klicka här

Scrutinizing the EU General Data Protection Regulation.
PubMed : 2018 :
Klicka här

From promises to practical strategies in epigenetic epidemiology.
PubMed : 2013 :
Klicka här

Genetic linkage analysis in the age of whole-genome sequencing.
Onkologi : 2015 :
Klicka här

Candidate gene association studies: successes and failures.
PubMed : 2010 :
Klicka här

Genetic linkage analysis.
PubMed : 1999 :
Klicka här