Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Molekylärbiologisk metodik, 7,5 hp

Engelskt namn: Molecular Biological Methods

Denna kursplan gäller: 2020-01-06 och tillsvidare

Kurskod: 3BL215

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2019-04-11

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2020-11-18

Innehåll

Kursen innefattar teoretiska och praktiska laborativa moment som rör grundläggande molekylärbiologisk metodik. I kursen ingår teori om molekylärbiologiska metoder, kännedom om tillämpningar samt teknologiers möjligheter och begränsningar. Kursen behandlar även medicinsk-etiska regelverk som bla styr användandet av molekylär genteknik. De laborativa momenten omfattar praktisk tillämpning av molekylärbiologiska metoder, dataanalys, samt laborationsredogörelse.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • ha kunskap om grundläggande molekylärbiologiska metoder och dess tillämpningar
 • ha kännedom om metoder för extraktion av DNA, RNA och protein, samt metoder för att kontrollera koncentration och renhet
 • kunna redogöra för olika molekylärbiologiska metoder för att studera cellers identitet och struktur, samt för att studera cellers olika regulatoriska nivåer(epigenom, genom, transkriptom, proteom, metabolom)
 • ha kännedom om medicinsk-etiska regelverk
 • ha kunskap om molekylärbiologiska och bioinformatiska databaser
 • ha kännedom om terminologi avseende molekylärbiologisk metodik  
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • praktiskt kunna genomföra molekylärbiologiska laborativa moment, tolka resultat och utforma skriftlig redogörelse
 • visa förmåga på att kunna planera och fullfölja uppgifter inom given tidsram
 • kunna analysera data med hjälp av molekylärbiologiska och bioinformatiska databaser
 • kunna resonera kring etiska ställningstaganden, samhälleliga - och individuella aspekter i samband med gentekniska analyser
 • ha medvetenhet om hållbar utveckling avseende ergonomi vid mikropipettering 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • kunna reflektera över sin egen arbetsinsats vid laborativt arbete

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 67 hp inom biomedicinsk analytikerprogrammet. Om studenten inte uppfyller behörigheten ska blanketten "utredningsunderlag för behörighet till vidare studier" vara studierektor tillhanda senast två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer, grupparbeten och seminarier. Närvaro vid upprop, labgenomgångar, laborationer och seminarier är obligatoriskt.

Examination

Examination sker genom en individuell skriftlig tentamen samt genom skriftlig redovisning av laborationsmoment. På den individuella skriftliga tentamen sätts något av betygen U, G eller VG. På hela kursen ges något av betygen U, G eller VG. För att bli godkänd på hela kursen krävs att tentamen och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För betyget VG på hel kurs krävs VG på skriftlig individuell tentamen samt G på övriga delar.

För varje kurs anordnas ett ordinarie och två omtentamenstillfällen. Efter tre underkända examinationer rekommenderas studenten att gå om kursen när studieplats finns. En och samma kurs får göras om högst en gång. Antalet laborationstillfällen är begränsade till totalt fem. 

Den studerande har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks.

Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas i programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 1

Brown Terence Austen
Gene cloning and DNA analysis / T. A. Brown
7. ed. : Chichester : John Wiley & Sons : 2016 : xix, 353 s. :
ISBN: 9781119072560
Se Umeå UB:s söktjänst

Brown T. A.
Gene Cloning and DNA Analysis [Elektronisk resurs]
Wiley-Blackwell : 2015 :

Alberts Bruce
Essential cell biology
Fifth edition. : W.W. Norton and Company : 2019 : 734 pages :
ISBN: 9780393680393
Se Umeå UB:s söktjänst