Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Morfologi, 10 hp

Engelskt namn: Morphology

Denna kursplan gäller: 2021-12-13 och tillsvidare

Kurskod: 3BM005

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-08-24

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2021-11-26

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 1.
  • Kursen behandlar kroppens normala organisation och funktion på cell-, vävnads-, organ- och organsystemsnivå ur ett integrerat anatomiskt och histologiskt perspektiv. Följande områden ingår: rörelseapparaten, centrala och perifera nervsystemet, endokrina organ samt sinnesorganen, cirkulations- och andningsapparaten, lymfatiska systemet, hud och stödjevävnader, matspjälkningsapparaten, urin- och könsorgan.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
  • kunna beskriva den friska människans vävnader ur ett cellulärt och biokemiskt perspektiv och hur dessa vävnader bildar anatomiskt avgränsade organ och organsystem
  • kunna beskriva organens funktioner och hur dessa är kopplade till deras uppbyggnad från cell- till organsystemnivån
  • kunna beskriva hur kroppsfunktioner upprätthålls genom funktionella samspel mellan olika celltyper och organsystem.
  • kunna redogöra för ytanatomiska landmärken och referensplan samt kunna förstå och använda det medicinska språket
  • kunna identifiera och namnge kroppens strukturer och organ
  • kunna beskriva deras topografiska relationer och projektion på kroppsytan.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
  • Kunna identifiera olika celltyper och vävnader i mikroskopiska preparat som är i digital form
  • kunna tillämpa anatomisk kunskap genom identifiering av anatomiska strukturer på plastmodeller samt vid palpationsövningar på levande människa.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen inom området.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska vara antagen till tandläkarprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs studerandeaktivt i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och gruppdiskussioner. Dessutom ingår moment som ger tillfälle till praktisk tillämpning av kunskapsinnehållet, t ex via studier på anatomiska modeller, palpationsövningar och histologidemonstrationer. Upprop är ett obligatoriskt moment.
Vid frånvaro eller underkänd prestation på obligatoriska moment har studenten rätt till ett förnyat tillfälle eller bli hänvisad en alternativ ersättningsuppgift. Sådana ska i första hand erbjudas under pågående kurs.
Undervisningen ges på svenska eller engelska och den kan ske med användande av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via tandläkarprogrammets webbaserade utbildningsplattform. Inlärningsstöd för självskattning av kunskapsnivå kan förekomma.

Examination

Kursen examineras med skriftligt prov. I kurskraven ingår också godkända prestationer i digital mikroskopi som examineras i form av en digital preparatentamen.
På det skriftliga provet samt på den obligatoriska preparattentamen sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive huvudmoment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom två månader. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 50

Kurslitteratur

Anatomisk bildordbok
Feneis Heinz, Dauber Wolfgang, Spitzer Gerhard, Brinkman Ingrid
5., utökade uppl. / b [fackgranskning: Håkan Aldskogius] : Stockholm : Liber : 2006 : [4], 520 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705301o.jpg
ISBN: 91-47-05301-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Principles of human anatomy
Tortora Gerard J., Nielsen Mark T.
13. ed. : Hoboken, N.J. : Wiley : cop. 2014 : xxiv, 894, [65] s. :
ISBN: 9781118344996
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Edition 11-14