Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Morfologi, 10 hp

Engelskt namn: Morphology

Denna kursplan gäller: 2012-01-23 och tillsvidare

Kurskod: 3BM005

Högskolepoäng: 10

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-08-24

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2013-01-07

Innehåll

Kursen ges inom tandläkarprogrammet, termin 1.
 • Kursen behandlar kroppens normala organisation och funktion på cell-, vävnads-, organ- och organsystemsnivå ur ett integrerat anatomiskt och histologiskt perspektiv. Följande områden ingår: rörelseapparaten, centrala och perifera nervsystemet, cirkulations- och andningsapparaten, lymfatiska systemet, hud och stödjevävnader, matspjälkningsapparaten, urin- och könsorgan, endokrina organ samt sinnesorganen.
 • Vetenskaplig skolning.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
 • kunna beskriva den friska människans vävnader ur ett cellulärt och biokemiskt perspektiv och hur dessa vävnader bildar anatomiskt avgränsade organ och organsystem
 • kunna beskriva organens funktioner och hur dessa är kopplade till deras uppbyggnad från cell- till organsystemnivån
 • kunna beskriva hur kroppsfunktioner upprätthålls genom funktionella samspel mellan olika celltyper och organsystem.
 • kunna redogöra för ytanatomiska landmärken och referensplan samt kunna förstå och använda det medicinska språket
 • kunna identifiera och namnge kroppens strukturer och organ
 • översiktligt kunna deras topografiska relationer och projektion på kroppsytan
 • kunna redogöra för vetenskaplig metodik och principer för ett vetenskapligt arbetssätt samt ha kännedom om hur studier av struktur och funktion hos organsystem kan planeras och genomföras utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
 • kunna använda ett mikroskop samt identifiera celltyper och vävnader i mikroskopiska preparat
 • kunna tillämpa anatomisk kunskap genom identifiering av anatomiska strukturer på plastmodeller samt vid palpationsövningar på levande människa.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för att utveckla den egna kompetensen inom området.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska vara antagen till tandläkarprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs studerandeaktivt i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och gruppdiskussioner. Dessutom ingår moment som ger tillfälle till praktisk tillämpning av kunskapsinnehållet, t ex via studier på anatomiska modeller, palpationsövningar, histologidemonstrationer och mikroskoperingsövningar. Obligatoriska kursmoment är upprop och den undervisning som anges under rubriken ”obligatoriska moment” i schema.
Vid frånvaro eller underkänd prestation på obligatoriska moment har studenten rätt till ett förnyat tillfälle eller bli hänvisad en alternativ ersättningsuppgift. Sådana ska i första hand erbjudas under pågående kurs.
Undervisningen ges på svenska eller engelska och den kan ske med användande av Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) via tandläkarprogrammets webbaserade utbildningsplattform. Inlärningsstöd för självskattning av kunskapsnivå kan förekomma.

Examination

Kursen examineras med skriftligt prov. I kurskraven ingår också godkända prestationer i samband med obligatoriska undervisningsmoment, som därmed examineras löpande under kursen.
På det skriftliga provet samt på de obligatoriska undervisningsmomenten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga betygsgrundande moment är godkända. Betyget utgör därmed en sammanfattande bedömning av studieprestationen och sätts först när alla delar inom respektive huvudmoment är godkända. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Infaller provtillfället i nära anslutning till terminsslut ska prov anordnas senast två veckor efter ny terminsstart. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.

Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 4

Kurslitteratur

Anatomisk bildordbok
Feneis Heinz, Dauber Wolfgang, Spitzer Gerhard, Brinkman Ingrid
5., utökade uppl. / b [fackgranskning: Håkan Aldskogius] : Stockholm : Liber : 2006 : [4], 520 s. :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/4705301o.jpg
ISBN: 91-47-05301-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Principles of human anatomy
Tortora Gerard J., Nielsen Mark T.
13. ed. : Hoboken, N.J. : Wiley : cop. 2014 : xxiv, 894, [65] s. :
ISBN: 9781118344996
Se bibliotekskatalogen Album

Principles of Humans Anatomy
Tortora Gerard J., Nielsen Mark T.
11 : John Wiley&Sons : 2008 :
ISBN: 0471789313
Se bibliotekskatalogen Album