Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Motorisk kontroll och skador i centrala nervsystemet. Teori och praktisk tillämpning, 7,5 hp

Engelskt namn: Motor control and injury within central nervous system. Theory and practical application

Denna kursplan gäller: 2014-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 3FT301

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysioterapi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för fysioterapi

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-03-19

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut och tränarprogrammen, 2014-06-11

Innehåll

Kursen innefattar två delar:
Del 1: Neurofysiologi (3 hp); delkursen innefattar neurofysiologi och motorisk kontroll/motorisk inlärning.
Del 2: Fysioterapi (4,5 hp); delkursen innefattar konsekvenser vid skador/sjukdomar i centrala nervsystemet, särskilt stroke samt fysioterapi med inriktning på prevention, undersökning och rehabilitering vid funktionsstörning i centrala nervsystemet, särskilt stroke.

Förväntade studieresultat

Del 1: Neurofysiologi: Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för och beskriva sinnesorganens och hjärnans funktion
  • redogöra för grundläggande teoretisk bakgrund till motorisk kontroll och inlärning samt praktiskt kunna tillämpa principer för att optimera motorisk inlärning.
Del 2: Fysioterapi: Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • förstå och redogöra för konsekvenser av en skada i centrala nervsystemet (CNS)
  • tillämpa International Classification of function (ICF) med fokus på funktions - och aktivitetsnivå
  • analysera funktionsnedsättning och tillämpa kunskaper om motorisk inlärning hos personer med skador i CNS
  • förstå hur konsekvenser av skada i CNS ställer specifika krav i mötet med patienten.
  • visa förmåga att samarbeta i grupp samt att i seminarier kommunicera och använda lämpliga former och tekniker för presentation.

Behörighetskrav

Univ: Avklarat samtliga kurser på fysioterapeutprogrammet termin 1 och 2 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningsformer varieras mellan föreläsningar, eget arbete, gruppseminarier samt praktiska tillämpningsövningar. Integrering sker genomgående av de olika ämnen som ingår i de två delarna av kursen.

Examination

Examinationen sker i form av aktivt deltagande i seminarier, praktisk tillämpningar samt skriftlig tentamen och övriga obligatoriska moment. Som betyg används en tregradig betygsskala, underkänd, godkänd, väl godkänd. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs utöver kraven för godkänd, betyget väl godkänd på skriftlig tentamen.
I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimligt proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Efter tre prov rekommenderas studenten ansöka om plats i förnyad kurs. Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för fysioterapeutprogrammet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Kursplan upphör gälla 2021-02-21
Möjlighet till omprov erbjuds vid två tillfällen under HT21 och ett tillfälle VT22. Det är möjligt att inkomma med obligatoriska uppgifter, kompletteringsuppgifter eller genomgå individuella praktiska examinationer tom VT22. Studenten ansvarar för att kontakta kursansvarig för praktisk examination.

Studierna skall bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se). För student som bryter mot Medicinska fakultetens plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen kap. 10.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 36

Neurologi
Fagius Jan , Aquilonius (red) Sten-Magnus
Liber : 2006 :
http://www2.liber.se/bilder/omslag/100/saknas.jpg
ISBN: 91-47-05313-5 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lännergren Jan
Fysiologi
3., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 310 s. :
ISBN: 91-44-03803-8
Se bibliotekskatalogen Album

Motor control : translating research into clinical practice
Shumway-Cook Anne, Woollacott Marjorie H.
3. ed. : Baltimore, Md : Lippincott Williams & Wilkins : cop. 2007 : 612 s. :
ISBN: 0-7817-6691-5
Se bibliotekskatalogen Album

Statens folkhälsoinstitut Yrkesföreningar för fysisk aktivitet
FYSS : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling.
Stockholm : Statens folkhälsoinstitut, 2003 (Sandviken : 412 s. :
ISBN: 91-7257-235-3
Se bibliotekskatalogen Album

Principles of anatomy and physiology
Tortora Gerard J., Derrickson Bryan
11. ed. : New York : Wiley : cop. 2006 : xxxii, 1146, [87] s. :
ISBN: 0-471-68934-3
Se bibliotekskatalogen Album

Vetenskapliga artiklar och publikationer tillkommer utifrån studenternas egna val.