Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Muntligt berättande för kulturell och social hållbarhet, 7,5 hp

Engelskt namn: Oral Storytelling for Cultural and Social Sustainability

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1ET056

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Innehåll

Berättelser används som en social, kulturell och ekonomisk resurs inom arenor som vardagsliv, arbetsliv, lärande, scen och kulturarv. Denna kurs tar avstamp i muntligt berättande som grundläggande kommunikationsform och vänder sig till studenter och yrkesverksamma som vill bredda sin kompetens inom det muntliga berättandets teorier, metoder och praktik. Kursens centrala mål är att utveckla förståelse för berättandets syften, former och betydelser inom vardagsliv, civilsamhället och i yrkeslivet i relation till social och kulturell hållbarhet. Övningar i praktisk kunskap varvas med teori, analys och reflektion. Studenten får möjlighet att välja en egen fördjupning inom ramen för kursens innehåll.

Förväntade studieresultat

Efter kursen slut ska studenten kunna:
  •  Visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för metoder och teorier inom muntligt berättande,
  • Uppvisa kunskap om och förståelse för berättandets roller och betydelser inom yrkeslivet såväl som civilsamhället i relation till social och kulturell hållbarhet,
  •  Redogöra för en vald fördjupning och tillämpning inom muntligt berättande.

Efter modul 1 Muntligt berättande i teori och praktik 4 hp (Oral Narration in Theory and Practice 4 Credits) ska studenten kunna:
  •  Redogöra för centrala begrepp och teoretiska perspektiv på muntligt berättande inom narrativ forskning,
  • Tillämpa metoder inom muntligt berättande i praktiska övningar och uppgifter,
  • Välja en egen litteraturfördjupning och reflektera över metoder och teoriers användbarhet i relation till social och kulturell hållbarhet.
Efter modul 2 Muntligt berättande som resurs i yrkesliv och civilsamhället 3,5 hp (Oral Narration as a Resource in Professional Life and Civil Society 3,5 Credits) ska studenten:
  • Kunna beskriva och analysera syften och tillämpningar av olika former av muntligt berättande i relation till social och kulturell hållbarhet inom civilsamhället, yrkeslivet och vardagslivet,
  • Uppvisa förmåga i att fördjupa sig inom ett område där muntligt berättande kan tillämpas, samt visa förmåga att förbereda, bearbeta och framföra en muntlig berättelse,
  •  Uppvisa färdighet i att granska, värdera och ge återkoppling på muntligt berättande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är uteslutande nätbaserad och består av instuderingsmateriel, uppgifter och handledning via universitetets lärplattform. Kontakten mellan lärare och studenter sköts via webbplattformen. Detta innebär att de studerande måste ha tillgång till dator och internet för att kunna fullgöra de i kursen ingående uppgifterna.

Examination

Examinationen sker genom utförandet av separata övningar och uppgifter som löpande laddas upp och redovisas på kursens lärarplattform. Uppgifterna är av både skriftlig och muntlig art.

Examination sker enligt graderna Väl godkänt, Godkänt och Underkänt. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie tillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle inom två månader, samt ett uppsamlingsprov inom ett år. En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg.
Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer och obligatoriska uppgifter är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska uppgifter är godkända. På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För att uppnå VG på hela kursen krävs att samtliga examinationer och obligatoriska uppgifter är godkända och inlämnade inom angivna tidsramar. Därutöver krävs VG på varje moduls examinationsuppgift.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoduler upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje modul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Litteratur

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start. Studenten får välja en egen fördjupning med stöd av lärare om 100 sidor.

Arvidsson Alf
Muntligt berättande som samhällskraft (prel titel).
Umeå Universitet : 2021/2022 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Under utgivning. Tillgänglig online

Arvidsson Alf
Folklorens former
Lund : Studentlitteratur : 1999 : 253 s. :
ISBN: 91-44-00733-7 ; 320:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen s. 23-99

Cross Beth
Feeling my way into story space: Lessons for research from storyteller Duncan Williamson
Elservier Ldt. Emotion, Space and Society 2 : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillgänglig online via UB s. 98-103

Snick och snack : en praktisk bok om muntligt berättande
Eskild Hilde, Hambro Benedicte, Järvå Håkan, Söderhäll Bengt, Rehnman Mats
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 192 s. :
ISBN: 91-47-05283-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Varieties of narrative analysis
Holstein James A., Gubrium Jaber F.
Los Angeles : SAGE : [2016] : 1 online resource :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9781506335117
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Shuman, Amy, 2012. “Exploring Narrative Interaction in Multiple Contexts" (kap 6, 20 sidor) E-bok via UB.

Muntligt berättande : en handbok
Junker Ida, Rehnman Mats
Stockholm : Fabula Storytelling förlag : [2019] : 141 sidor :
ISBN: 9789151928401
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Folkloristikens aktuella utmaningar : vänbok till Ulf Palmenfelt
Palmenfelt Ulf, Ronström Owe, Drakos Georg, Engman Jonas
Visby : Högskolan på Gotland : 2013 : 286 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hgo:diva-1774
ISBN: 9789186343156
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Gunnell, T & Ronström Owe, 2013. "Folklore and Performance Studies - en introduction"

Storr Will
The science of storytelling
London : William Collins : 2020 : 297 pages :
ISBN: 9780008276973
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer enligt lärares anvisningar.