Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Museologi A: Museer, samhälle och kulturarv, 30 hp

Engelskt namn: Museology A: Museums, Society and Heritage

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 till 2022-08-28 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 1MU061

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-03-06

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2020-02-24

Innehåll

Kursen ger ämnesorienterade grundkunskaper om musei- och kulturarvssektorn samt insikt om den verksamhet som samlas under det internationella museibegreppet: lokala, regionala och nationella museer. Häri ingår kunskaper om institutioners och myndigheters historiska rötter samt vilka värderingar och motiv som fram till nutiden styrt definierandet av kulturmiljöer, naturområden, industri- och teknikminnen etc.
Kursen förmedlar även aspekter på insamling och bearbetning av museologiskt primärmaterial (i första hand materiella kulturspår).
Kursen kan läsas som fristående kurs eller som termin 1 på Branschutbildningen för museer och kulturarv. I kursen ingår modulerna nedan:

Modul1. Introduktion: om museologi, museer och samlande (6,5 hp)
Introduction: About Museology, Museums and Collections
Modulen introducerar den studerande i ämnet museologi. Med utgångspunkt i industrialismen och det västerländska museiskapandet ger momentet en introduktion till riktningar inom internationell och inhemsk teoretisk museologi. Modulen berör även översiktligt museisamlingarnas villkor samt tingens förändrade betydelser på museum. Till det diskuteras bevarandets mening som utgångspunkt för minnesvård.Modul 2. Vad är kulturarv? - bakgrund och praktik (7,5 hp)
What is Heritage? - background and practice
Modulen består av två huvudteman: För det första beskrivs och analyserar museers samt myndigheters historiska och organisatoriska framväxt mot bakgrund av nationalstaters (huvudsakligen Sveriges) tillblivelse och legitimitetsbehov. Här ingår också makt- och genusperspektiv. För det andra innefattar modulen grundläggande analyser av begreppen kulturarv och historiebruk: Vad innebär det att samhället "musealiserar", konserverar och restaurerar?

Modul 3. Det komplexa kulturarvets möjligheter och utmaningar (6,5 hp)
The complex Heritage and its Oportunities and Challenging Problems
Detnna modul tar avstamp i 1900-talets industrisamhälle, dess "landskap" och efterlämnade materiella spår. Här diskuteras hur museala bevarandestrategier förhåller sig till konsumtionssamhället och teknikarvet. Till det hör en analys av begreppet "waste". Ett idéhistoriskt perspektiv anläggs på den materiella kulturens frånsida: avfall och bråte är ett slags negativt kulturarv. Vidare behandlas museikonceptets förändring vilket inkluderar konceptet "eko-museum" i teori och praktik. Övergripande återkommer under hela modulen tematik som rör "problematiska kulturarv" ur olika infallsvinklar.

Modul 4. Naturarv och kulturmiljö (6,5 hp)
Natural Heritage and Cultural Environment
Modulen introducerar och analyserar nyckelbegreppen naturarv, "vildhet", kulturlandskap och kulturmiljö samt hur detta tolkas i dagens minnesvård. Modulen behandlar även naturskyddets historia och dess förhållande till moderniseringens konsekvenser, vilket även innefattar aspekter på turism. Till modulen hör en särskild studie om världsarvskonceptet, samt också om museernas satsningar på samtidsdokumentation.

Modul 5. Praktisk museologi och karriärplanering (3 hp)
Museology in Practice
Modulen löper som en strimma genom hela A-kursen och består av exkursion, museibesök, övning i att omsätta teori i praktik, samt en praktiskt tillämpad och examinerande uppgift. Momentets syfte är att förmedla en brygga mellan kursens teoretiska innehåll och museibranschens praktik. Branschkontakt och branscherfarenhet är en viktig del av utbildningen, därför återkommer moment i praktisk museologi löpande för studerande som läser utbildningen som program. En central uppgift under denna modul är att varje student löpande under kursen har fört egna noteringar om erfarenheter av nämnda branschkontakter. Dessa noteringar seminariebehandlas muntligt vid terminens slut. Här erbjuds också individuell handledning för karriärplanering.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
 • vara förtrogen med grundläggande begrepp inom musei- och kulturarvssektorn. Dessa begrepp syftar generellt till kulturell identitet av individuell eller kollektiv karaktär (såsom kulturarv eller nationalitet)
 • kunna förklara vilka värderingar och motiv som fram till nutiden legat bakom definierandet av kulturmiljöer, naturområden, industri- och teknikminnen.
 • kunna beskriva minnesvårdens organisation, dess centrala institutioner och myndigheter samt dessas historiska rötter
 • känna till väsentliga lagar inom minnesvården samt ha kännedom om dessas historiska framväxt och syfte
 • ha en historisk och teoretisk kompetens att följa kunskapsutvecklingen inom det museologiska området samt färdigheter att förstå och hantera det utbredda "historiebruket" i våra dagar.
Efter genomgången modul 1 (Introduktion: om museologi, museer och samlande) ska studenten:
 • förvärvat insikt om museal representation, tolkning och visualisering
 • känna till det museologiska ämnets bakgrund och studieområden
 • förvärvat grundläggande insikt om samlandet som västerländskt fenomen: varför samlar vi, vad betyder detta?

Efter genomgången modul 2 (Vad är kulturarv? - bakgrund och praktik) ska studenten:
 • förvärvat grundläggande insikt om (huvudsakligen inhemska) museers och myndigheters historiska samt organisatoriska framväxt
 • känna till normer i museala bevarandestrategier genom tiderna
 • ha kunskap om aspekter på modernt historiebruk - om hur relationen till det förflutna formas av aktuella kulturarvsfrågor i samtiden
Efter genomgången modul 3 (Det komplexa kulturarvets möjligheter och utmaningar) ska studenten:
 • förvärvat grundläggande insikt om problematiken mellan bevarande och avfall i konsumtionssamhället
 • känna till eko-museers bakgrund och syfte
 • känna till industriminnesvårdens bakgrund och syfte
 • ha kunskap med teman som utmärker problematiska kulturarv
Efter genomgången modul4 (Naturarv och kulturmiljö) ska studenten:
 • ha förvärvat grundläggande insikt om kultur- och naturmiljövårdens framväxt och organisation
 • tillägnat sig kännedom att tolka på vilka sätt landskapsvård skiljer sig från museal föremålsinsamling och museal vård
 • ha kunskap om koncepten världsarv samt samtidsdokumentation (samdok)
 • ha uppvisat färdighet att muntligt och skriftligt presentera en tillhandahållen uppgift
Efter genomgången modul 5 (Praktisk museologi och karriärplanering) ska studenten:
 • kunna uppvisa reflexivet rörande kursens teoretiska innehåll och dess praktiska inslag av branschkontakt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, gruppövningar, självstudier, handledning och studiebesök. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Varje enskild modul examineras fortlöpande genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter. Dessa består av hemskrivningar, seminarier, muntor eller redovisningar. Hemskrivningsperiodens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället, samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

På samtliga moduler på denna kurs ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

På kursen som helhet ges betygen Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Betyg sätts av Humanistiska fakultetsnämnden utsedd examinator. Betyget prövas individuellt och sätts först när alla obligatoriska moduler är godkända. För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moduler är godkända. För Väl godkänd på hel kurs fordras Väl godkänd på minst 19,5 hp.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Kursen ersätter den tidigare kursen 1MU000 Museologi A 30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 37

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start

  Modul 1. Introduktion: om museologi, museer och samlande

  Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur
  Forssberg Anna Maria, Sennefelt Karin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 245 s. :
  ISBN: 9789144089805
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Heumann Gurian Elaine
  Choosing among the Options: An Opinion about Museum Definitions
  u.o., 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (20 s.) Artikeln tillhandahålls via institutionen.

  Heumann Gurian Elaine
  What's the object of this exercise: A meandering exploration of the many meanings of objects in museums.
  u.o., 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (16 s.) Artikeln tillhandahålls via institutionen.

  Museum Europa
  Köpenhamn : 1993 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls via institutionen. (50 s.)

  Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien årsbok. 2010
  Kungl. Vitterhetsakademien : 2010 : 270 sidor :
  ISBN: 9789174023985
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A739566&dswid=5239

  Smeds Kerstin
  Vad är museologi?
  Ingår i:
  Rig
  Stockholm : Svenska teknologföreningens förlag : 1918- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls via institutionen

  Referenslitteratur

  Palmqvist Lena
  När museet samlar : förvärv som gåvor och projekt
  Nordiska museets förlag : 2017 :
  Fataburen Stockholm: Nordiska museets förlag : 2017 : s. 164-185

  Lalic Danielsson Anna
  Konservering av föremål och inventarier - resursbehov och samordning : återrapportering enlig 2005 års regleringsbrev
  Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2006 : 1 PDF-fil (45 s.) :
  http://www.raa.se/publicerat/rapp2006_2.pdf
  Läsanvisning: Tillhandahålls via institutionen.

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

  Modul 2. Vad är kulturarv? - bakgrund och praktik

  Arcadius Kerstin
  Museum på svenska : länsmuseerna och kulturhistorien
  Stockholm : Nordiska museet : 1997 : 329 s. :
  ISBN: 91-7108-412-6 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar. Texturdrag tillhandahålls via institutionen.

  Eivergård Mikael
  Friluftsmuseer, kulturarv och lärande
  Östersund : Jamtli : 2007 : 111 s. :
  ISBN: 978-91-7948-207-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Grahn Wera
  Genuskonstruktioner och museer : handbok för genusintegrering
  Uppsala : Upplandsmuseet : 2007 : 57 s. :
  ISBN: 978-91-85618-95-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillhandahålls via institutionen

  Laskar Pia
  Den outställda sexualiteten : liten praktika för museers förändringsarbete
  [Stockholm] : Statens historiska museer : [2019] : 125 sidor :
  ISBN: 9789151932699
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1357922&dswid=-4740

  Petersson Bodil
  Historiebruk i det fria : rekonstruktioner mellan provokation, inspiration och bekräftelse
  Ingår i:
  Kulturarvens dynamik
  Norrköping : Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet : 2005 : 352 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar Laddas hem: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:262115/FULLTEXT01.pdf

  I industrisamhällets slagskugga : om problematiska kulturarv
  Jönsson Lars-Eric, Svensson Birgitta
  Stockholm : Carlsson : 2005 : 154 s. :
  ISBN: 91-7203-672-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  I valet och kvalet : grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv
  Fredengren Christina, Jensen Ola W., Wall Åsa
  Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2012 : 232 s. :
  http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/299/9789172096127.pdf?sequence=6
  ISBN: 978-91-7209-613-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Jensen Ola W
  Sveriges och Finlands gemensamma forntid – en ambivalent historia
  Ingår i:
  Fornvännen [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Vitterhetsakademien : 1906- :
  Finns som pdf-fil
  Obligatorisk

  Kedourie Elie
  Nationalismen : [en studie av nationalismen som ideologi]
  1. uppl. : Stockholm : SNS (Studieförb. Näringsliv och samhäl : 1995 : 213 s. :
  ISBN: 91-7150-590-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar. Tillhandahålls via Institutionen

  Pettersson Richard
  Fädernesland och framtidsland : Sigurd Curman och kulturminnesvårdens etablering.
  Umeå : Univ. : 2001 : [4], 374 s. : ill. :
  ISBN: 91-7305-005-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Lånas via institutionen, (269 s.). Läses i urval.

  Referenslitteratur

  Museer och kulturarv : en museivetenskaplig antologi
  Bohman Stefan, Palmqvist Lennart
  2., rev. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2003 : 155, [1] s. :
  ISBN: 91-7203-548-X : 226:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

  Modul 3. Det komplexa kulturarvets möjligheter och utmaningar

  Skelett i garderoben : svåra museer
  Bohman Stefan, Rocha do Valle Ana Luiza
  Stockholm : Carlssons : [2019] : 351 sidor :
  ISBN: 9789173319454
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Furumark Anna
  Att störa homogenitet
  Lund : Nordic Academic Press : 2013 : 208 s. :
  ISBN: 9789187351228
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur
  Forssberg Anna Maria, Sennefelt Karin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 245 s. :
  ISBN: 9789144089805
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  I industrisamhällets slagskugga : om problematiska kulturarv
  Jönsson Lars-Eric, Svensson Birgitta
  Stockholm : Carlsson : 2005 : 154 s. :
  ISBN: 91-7203-672-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Otydligt, otympligt, otaligt : det industriella kulturarvets utmaningar
  Alzén Annika, Burell Birgitta
  Stockholm : Carlsson : 2005 : [3] s., s. 6-193 :
  ISBN: 91-7203-666-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordens ekomuseer
  Renberg Hans, Sennerfeldt Per
  Smedjebacken : Ekomuseum Bergslagen : 1997 : 31 s. :
  Obligatorisk

  Smeds Kerstin
  Det gudomliga skräpet - drama i tre akter
  Ingår i:
  Kollektive identiteter, ting og betydninger
  Oslo : TMV : 1997 : 193 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (13 s.) Tillhandahålls via institutionen.

  Smeds Kerstin
  Tankar kring det "museologiska företaget"
  Ingår i:
  Nordisk museologi..
  Umeå : Institutionen för kultur och medier. Museologi, Umeå universitet ; Viborg : 1993- : 24 cm :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (12 s.) https://journals.uio.no/museolog/article/view/3564

  Referenslitteratur

  Berättelser om vårt samhälles historia - svenska industriminnen : Riksantikvarieämbetets program för det industrihistoriska arvet
  1. uppl. : Stockholm : Riksantikvarieämbetets förl. : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-7209-247-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frågor till det industriella samhället: Slutbetänkande av Utredningen om en statlig satsning på det industrihistoriska kulturarvet.
  SOU : 1999:18 :
  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1410

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

  Modul 4. Naturarv och kulturmiljö

  Humanekologi : naturens resurser och människans försörjning
  Abrahamsson Kurt V., Hällgren Jan-Erik, Sundström Tage, Sörlin Sverker
  Stockholm : Carlsson : 1992 : 490 s. :
  ISBN: 91-7798-642-3 (inb.) ; 320:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Eskilsson Lena
  Manlighet i det nordliga rummet
  Ingår i:
  Kulturella perspektiv
  Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 3-12, (9 s.)

  Fransson Per
  Välkommen till hembygden! : Medborgarens guide till Det Nya Sverige
  Ingår i:
  Sekelskiftets utmaningar
  Stockholm : Carlsson : 2002 : 330 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (30 s.)

  Eivergård Mikael
  Friluftsmuseer, kulturarv och lärande
  Östersund : Jamtli : 2007 : 111 s. :
  ISBN: 978-91-7948-207-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Nystrand von Unge Elin
  Samla samtid : insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige
  [Stockholm] : Vulkan.se : [2019] : 259 sidor :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-172989
  ISBN: 9789189059306
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar. http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1352269&dswid=-6973

  Pettersson Richard
  Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder : en idéhistorisk bakgrund och analys
  Stockholm : Univ. : 2003 : 180, [1] s. :
  ISBN: 91-7305-487-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar. Tillhandahålls via institutionen.

  The nature of cultural heritage and the culture of natural heritage : northern perspectives on a contested patrimony
  Olwig Kenneth, Lowenthal David
  London : Routledge : 2006. : 93 p. :
  ISBN: 0415377684
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kan laddas hem: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13527250500037088?needAccess=true

  Svensson Birgitta
  Kulturarvsturismens natur
  Nordiska museet : 1906- : 1906 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 131-143, (12 s.) Tillhandahålls via Institutionen.

  Lundgren Lars J.
  Vägar till kunskap : några aspekter på humanvetenskaplig och annan miljöforskning
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2003 : 352 s. :
  ISBN: 91-7139-594-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval.

  Världsarv i Sverige
  Riksantikvarieämbetet : 2014 :
  Världsarv i Sverige Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2014 : 70 s.
  Obligatorisk

  I valet och kvalet : grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv
  Fredengren Christina, Jensen Ola W., Wall Åsa
  Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2012 : 232 s. :
  http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/299/9789172096127.pdf?sequence=6
  ISBN: 978-91-7209-613-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Sundin Bo
  Nature as Heritage: The Swedish Case
  Ingår i:
  IJHS
  Plymouth : Univ. of Plymouth press : 1994- : (11 s.) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/informaworld_s10_1080_13527250500036767

  Referenslitteratur

  Geijerstam Jan af
  Miljön som minne : att göra historien levande i kulturlandskapet
  Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 1998 : 140 s. :
  ISBN: 91-7209-062-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i fornminnesvård
  Danielsson Robert, Jönsson Karna, Löfvendahl Runo, Snædal Thorgunn
  1. [uppl.] : Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2006 : 176 s. :
  ISBN: 91-7209-422-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kan laddas ner från: http://www.raa.se/

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

  Modul 5. Praktisk museologi och karriärplanering

  Artiklar enligt lärares anvisning.

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start

  Modul 1. Introduktion: om museologi, museer och samlande

  Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur
  Forssberg Anna Maria, Sennefelt Karin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 245 s. :
  ISBN: 9789144089805
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Heumann Gurian Elaine
  Choosing among the Options: An Opinion about Museum Definitions
  u.o., 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (20 s.) Artikeln tillhandahålls via institutionen.

  Heumann Gurian Elaine
  What's the object of this exercise: A meandering exploration of the many meanings of objects in museums.
  u.o., 2005 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (16 s.) Artikeln tillhandahålls via institutionen.

  Museum Europa
  Köpenhamn : 1993 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls via institutionen. (50 s.)

  Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien årsbok. 2010
  Kungl. Vitterhetsakademien : 2010 : 270 sidor :
  ISBN: 9789174023985
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A739566&dswid=5239

  Smeds Kerstin
  Vad är museologi?
  Ingår i:
  Rig
  Stockholm : Svenska teknologföreningens förlag : 1918- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls via institutionen

  Referenslitteratur

  Palmqvist Lena
  När museet samlar : förvärv som gåvor och projekt
  Nordiska museets förlag : 2017 :
  Fataburen Stockholm: Nordiska museets förlag : 2017 : s. 164-185

  Lalic Danielsson Anna
  Konservering av föremål och inventarier - resursbehov och samordning : återrapportering enlig 2005 års regleringsbrev
  Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2006 : 1 PDF-fil (45 s.) :
  http://www.raa.se/publicerat/rapp2006_2.pdf
  Läsanvisning: Tillhandahålls via institutionen.

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

  Modul 2. Vad är kulturarv? - bakgrund och praktik

  Arcadius Kerstin
  Museum på svenska : länsmuseerna och kulturhistorien
  Stockholm : Nordiska museet : 1997 : 329 s. :
  ISBN: 91-7108-412-6 ; 360:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar. Texturdrag tillhandahålls via institutionen.

  Eivergård Mikael
  Friluftsmuseer, kulturarv och lärande
  Östersund : Jamtli : 2007 : 111 s. :
  ISBN: 978-91-7948-207-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Grahn Wera
  Genuskonstruktioner och museer : handbok för genusintegrering
  Uppsala : Upplandsmuseet : 2007 : 57 s. :
  ISBN: 978-91-85618-95-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Tillhandahålls via institutionen

  Laskar Pia
  Den outställda sexualiteten : liten praktika för museers förändringsarbete
  [Stockholm] : Statens historiska museer : [2019] : 125 sidor :
  ISBN: 9789151932699
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1357922&dswid=-4740

  Petersson Bodil
  Historiebruk i det fria : rekonstruktioner mellan provokation, inspiration och bekräftelse
  Ingår i:
  Kulturarvens dynamik
  Norrköping : Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet : 2005 : 352 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Valda delar Laddas hem: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:262115/FULLTEXT01.pdf

  I industrisamhällets slagskugga : om problematiska kulturarv
  Jönsson Lars-Eric, Svensson Birgitta
  Stockholm : Carlsson : 2005 : 154 s. :
  ISBN: 91-7203-672-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  I valet och kvalet : grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv
  Fredengren Christina, Jensen Ola W., Wall Åsa
  Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2012 : 232 s. :
  http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/299/9789172096127.pdf?sequence=6
  ISBN: 978-91-7209-613-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Jensen Ola W
  Sveriges och Finlands gemensamma forntid – en ambivalent historia
  Ingår i:
  Fornvännen [Elektronisk resurs]
  Stockholm : Vitterhetsakademien : 1906- :
  Finns som pdf-fil
  Obligatorisk

  Kedourie Elie
  Nationalismen : [en studie av nationalismen som ideologi]
  1. uppl. : Stockholm : SNS (Studieförb. Näringsliv och samhäl : 1995 : 213 s. :
  ISBN: 91-7150-590-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar. Tillhandahålls via Institutionen

  Pettersson Richard
  Fädernesland och framtidsland : Sigurd Curman och kulturminnesvårdens etablering.
  Umeå : Univ. : 2001 : [4], 374 s. : ill. :
  ISBN: 91-7305-005-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Lånas via institutionen, (269 s.). Läses i urval.

  Referenslitteratur

  Museer och kulturarv : en museivetenskaplig antologi
  Bohman Stefan, Palmqvist Lennart
  2., rev. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2003 : 155, [1] s. :
  ISBN: 91-7203-548-X : 226:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

  Modul 3. Det komplexa kulturarvets möjligheter och utmaningar

  Skelett i garderoben : svåra museer
  Bohman Stefan, Rocha do Valle Ana Luiza
  Stockholm : Carlssons : [2019] : 351 sidor :
  ISBN: 9789173319454
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Furumark Anna
  Att störa homogenitet
  Lund : Nordic Academic Press : 2013 : 208 s. :
  ISBN: 9789187351228
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur
  Forssberg Anna Maria, Sennefelt Karin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 245 s. :
  ISBN: 9789144089805
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  I industrisamhällets slagskugga : om problematiska kulturarv
  Jönsson Lars-Eric, Svensson Birgitta
  Stockholm : Carlsson : 2005 : 154 s. :
  ISBN: 91-7203-672-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar

  Otydligt, otympligt, otaligt : det industriella kulturarvets utmaningar
  Alzén Annika, Burell Birgitta
  Stockholm : Carlsson : 2005 : [3] s., s. 6-193 :
  ISBN: 91-7203-666-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordens ekomuseer
  Renberg Hans, Sennerfeldt Per
  Smedjebacken : Ekomuseum Bergslagen : 1997 : 31 s. :
  Obligatorisk

  Smeds Kerstin
  Det gudomliga skräpet - drama i tre akter
  Ingår i:
  Kollektive identiteter, ting og betydninger
  Oslo : TMV : 1997 : 193 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (13 s.) Tillhandahålls via institutionen.

  Smeds Kerstin
  Tankar kring det "museologiska företaget"
  Ingår i:
  Nordisk museologi..
  Umeå : Institutionen för kultur och medier. Museologi, Umeå universitet ; Viborg : 1993- : 24 cm :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (12 s.) https://journals.uio.no/museolog/article/view/3564

  Referenslitteratur

  Berättelser om vårt samhälles historia - svenska industriminnen : Riksantikvarieämbetets program för det industrihistoriska arvet
  1. uppl. : Stockholm : Riksantikvarieämbetets förl. : 2002 : 136 s. :
  ISBN: 91-7209-247-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  Frågor till det industriella samhället: Slutbetänkande av Utredningen om en statlig satsning på det industrihistoriska kulturarvet.
  SOU : 1999:18 :
  http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1410

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

  Modul 4. Naturarv och kulturmiljö

  Humanekologi : naturens resurser och människans försörjning
  Abrahamsson Kurt V., Hällgren Jan-Erik, Sundström Tage, Sörlin Sverker
  Stockholm : Carlsson : 1992 : 490 s. :
  ISBN: 91-7798-642-3 (inb.) ; 320:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Eskilsson Lena
  Manlighet i det nordliga rummet
  Ingår i:
  Kulturella perspektiv
  Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 3-12, (9 s.)

  Fransson Per
  Välkommen till hembygden! : Medborgarens guide till Det Nya Sverige
  Ingår i:
  Sekelskiftets utmaningar
  Stockholm : Carlsson : 2002 : 330 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: (30 s.)

  Eivergård Mikael
  Friluftsmuseer, kulturarv och lärande
  Östersund : Jamtli : 2007 : 111 s. :
  ISBN: 978-91-7948-207-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Nystrand von Unge Elin
  Samla samtid : insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige
  [Stockholm] : Vulkan.se : [2019] : 259 sidor :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-172989
  ISBN: 9789189059306
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar. http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1352269&dswid=-6973

  Pettersson Richard
  Den svenska kulturmiljövårdens värdegrunder : en idéhistorisk bakgrund och analys
  Stockholm : Univ. : 2003 : 180, [1] s. :
  ISBN: 91-7305-487-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar. Tillhandahålls via institutionen.

  The nature of cultural heritage and the culture of natural heritage : northern perspectives on a contested patrimony
  Olwig Kenneth, Lowenthal David
  London : Routledge : 2006. : 93 p. :
  ISBN: 0415377684
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kan laddas hem: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13527250500037088?needAccess=true

  Svensson Birgitta
  Kulturarvsturismens natur
  Nordiska museet : 1906- : 1906 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 131-143, (12 s.) Tillhandahålls via Institutionen.

  Lundgren Lars J.
  Vägar till kunskap : några aspekter på humanvetenskaplig och annan miljöforskning
  Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2003 : 352 s. :
  ISBN: 91-7139-594-6 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läses i urval.

  Världsarv i Sverige
  Riksantikvarieämbetet : 2014 :
  Världsarv i Sverige Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2014 : 70 s.
  Obligatorisk

  I valet och kvalet : grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv
  Fredengren Christina, Jensen Ola W., Wall Åsa
  Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2012 : 232 s. :
  http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/299/9789172096127.pdf?sequence=6
  ISBN: 978-91-7209-613-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Valda delar.

  Sundin Bo
  Nature as Heritage: The Swedish Case
  Ingår i:
  IJHS
  Plymouth : Univ. of Plymouth press : 1994- : (11 s.) :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/informaworld_s10_1080_13527250500036767

  Referenslitteratur

  Geijerstam Jan af
  Miljön som minne : att göra historien levande i kulturlandskapet
  Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 1998 : 140 s. :
  ISBN: 91-7209-062-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Handbok i fornminnesvård
  Danielsson Robert, Jönsson Karna, Löfvendahl Runo, Snædal Thorgunn
  1. [uppl.] : Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2006 : 176 s. :
  ISBN: 91-7209-422-2 (inb.)
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kan laddas ner från: http://www.raa.se/

  Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

  Modul 5. Praktisk museologi och karriärplanering

  Artiklar enligt lärares anvisning.