"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Museologi A: Museer, samhälle och kulturarv, 30 hp

Engelskt namn: Museology A: Museums, Society and Heritage

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 1MU061

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Museologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-03-06

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2022-02-15

Innehåll

Kursen ger ämnesorienterade grundkunskaper om musei- och kulturarvssektorn samt insikt om den verksamhet som samlas under det internationella museibegreppet: lokala, regionala och nationella museer. Häri ingår kunskaper om institutioners och myndigheters historiska rötter samt vilka värderingar och motiv som fram till nutiden styrt definierandet av kulturmiljöer, naturområden, industri- och teknikminnen etc.
Kursen förmedlar även aspekter på insamling och bearbetning av museologiskt primärmaterial (i första hand materiella kulturspår).
Kursen kan läsas som fristående kurs eller som termin 1 på Branschutbildningen för museer och kulturarv. I kursen ingår modulerna nedan:

Modul1. Introduktion: om museologi, museer och samlande (6,5 hp)
Introduction: About Museology, Museums and Collections
Modulen introducerar den studerande i ämnet museologi. Med utgångspunkt i industrialismen och det västerländska museiskapandet ger modulen en introduktion till riktningar inom internationell och inhemsk teoretisk museologi. Modulen berör även översiktligt museisamlingarnas villkor samt tingens förändrade betydelser på museum. Till det diskuteras bevarandets mening som utgångspunkt för minnesvård.

Modul 2. Vad är kulturarv? - bakgrund och praktik (7,5 hp)
What is Heritage? - background and practice
Modulen består av två huvudteman: För det första beskrivs och analyserar museers samt myndigheters historiska och organisatoriska framväxt mot bakgrund av nationalstaters (huvudsakligen Sveriges) tillblivelse och legitimitetsbehov. Här ingår också makt- och genusperspektiv. För det andra innefattar modulen grundläggande analyser av begreppen kulturarv och historiebruk och diskussioner om vad det innebär att samhället "musealiserar", konserverar och restaurerar.

Modul 3. Det komplexa kulturarvets möjligheter och utmaningar (6,5 hp)
The complex Heritage and its Oportunities and Challenging Problems
Denna modul tar avstamp i 1900-talets industrisamhälle, dess "landskap" och efterlämnade materiella spår. Här diskuteras hur museala bevarandestrategier förhåller sig till konsumtionssamhället och teknikarvet. Till det hör en analys av begreppet "waste". Ett idéhistoriskt perspektiv anläggs på den materiella kulturens frånsida: avfall och bråte är ett slags negativt kulturarv. Vidare behandlas museikonceptets förändring vilket inkluderar konceptet ekomuseum i teori och praktik. Övergripande återkommer under hela modulen tematik som rör "problematiska kulturarv" ur olika infallsvinklar.

Modul 4. Naturarv och kulturmiljö (6,5 hp)
Natural Heritage and Cultural Environment
Modulen introducerar och analyserar nyckelbegreppen naturarv, "vildhet", kulturlandskap och kulturmiljö samt hur detta tolkas i dagens minnesvård. Modulen behandlar även naturskyddets historia och dess förhållande till moderniseringens konsekvenser, vilket även innefattar aspekter på turism. Till modulen hör en särskild studie om världsarvskonceptet, samt också om museernas satsningar på samtidsdokumentation.

Modul 5. Praktisk museologi (3 hp)
Museology in Practice
Modulen löper som en strimma genom hela A-kursen och består av exkursion, museibesök, övning i att omsätta teori i praktik, samt en praktiskt tillämpad och examinerande uppgift. Modulens syfte är att förmedla en brygga mellan kursens teoretiska innehåll och museibranschens praktik. Branschkontakt och branscherfarenhet är en viktig del av utbildningen, därför återkommer moment i praktisk museologi löpande för studerande som läser utbildningen som program. En central uppgift under denna modul är att varje student löpande under kursen har fört egna noteringar om erfarenheter av nämnda branschkontakter. Dessa noteringar seminariebehandlas muntligt vid terminens slut.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

 • vara förtrogen med grundläggande begrepp inom musei- och kulturarvssektorn. Dessa begrepp syftar generellt till kulturell identitet av individuell eller kollektiv karaktär (såsom kulturarv eller nationalitet)
 • kunna förklara vilka värderingar och motiv som fram till nutiden legat bakom definierandet av kulturmiljöer, naturområden, industri- och teknikminnen.
 • kunna beskriva minnesvårdens organisation, dess centrala institutioner och myndigheter samt dessas historiska rötter
 • känna till väsentliga lagar inom minnesvården samt ha kännedom om dessas historiska framväxt och syfte
 • ha en historisk och teoretisk kompetens att följa kunskapsutvecklingen inom det museologiska området samt färdigheter att förstå och hantera det utbredda "historiebruket" i våra dagar.

Efter genomgången modul 1 (Introduktion: om museologi, museer och samlande) ska studenten:

 • förvärvat insikt representation, tolkning och visualisering i museala sammanhang
 • känna till det museologiska ämnets bakgrund och studieområden
 • förvärvat grundläggande insikt om samlandet som västerländskt fenomen

Efter genomgången modul 2 (Vad är kulturarv? - bakgrund och praktik) ska studenten:

 • förvärvat grundläggande insikt om (huvudsakligen inhemska) museers och myndigheters historiska samt organisatoriska framväxt
 • känna till normer i museala bevarandestrategier genom tiderna
 • ha kunskap om aspekter på modernt historiebruk - om hur relationen till det förflutna formas av aktuella kulturarvsfrågor i samtiden

Efter genomgången modul 3 (Det komplexa kulturarvets möjligheter och utmaningar) ska studenten:

 • förvärvat grundläggande insikt om problematiken mellan bevarande och avfall i konsumtionssamhället
 • känna till eko-museers bakgrund och syfte
 • känna till industriminnesvårdens bakgrund och syfte
 • ha kunskap med teman som utmärker problematiska kulturarv

Efter genomgången modul4 (Naturarv och kulturmiljö) ska studenten:

 • ha förvärvat grundläggande insikt om kultur- och naturmiljövårdens framväxt och organisation
 • tillägnat sig kännedom att tolka på vilka sätt landskapsvård skiljer sig från museal föremålsinsamling och museal vård
 • ha kunskap om koncepten världsarv samt samtidsdokumentation (samdok)
 • ha uppvisat färdighet att muntligt och skriftligt presentera en tillhandahållen uppgift

Efter genomgången modul 5 (Praktisk museologi) ska studenten:

 • kunna uppvisa reflexivet rörande kursens teoretiska innehåll och dess praktiska inslag av branschkontakt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, gruppövningar, självstudier, handledning och studiebesök. I de fall närvaro vid föreläsningar och övningar är obligatoriska, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.

För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. För mer information kontakta Studentcentrum.

Examination

Modul 1. Introduktion: om museologi, museer och samlande (6,5 hp)
Modulen examineras genom seminarier samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt på individuell hemtentamen/salstentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt Väl godkänd på individuell hemtentamen.

Modul 2. Vad är kulturarv? - bakgrund och praktik (7,5 hp)
Modulen examineras genom seminarier samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt på individuell hemtentamen/salstentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt Väl godkänd på individuell hemtentamen.

Modul 3. Det komplexa kulturarvets möjligheter och utmaningar (6,5 hp)
Modulen examineras genom seminarier samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier på individuell hemtentamen/salstentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt Väl godkänd på individuell hemtentamen.

Modul 4. Naturarv och kulturmiljö (6,5 hp)
Modulen examineras genom seminarier samt genom en individuell hemtentamen. Betygsskalan för seminarier är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för hemtentamen är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt på individuell hemtentamen/salstentamen. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla seminarier samt Väl godkänd på individuell hemtentamen.

Modul 5. Praktisk museologi (3 hp)
Modulen examineras genom löpande uppgifter samt genom ett examinerande redovisande seminarium. Betygsskalan för löpande uppgifter är Underkänd (U) och Godkänd (G). Betygsskalan för redovisande seminariet är Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd på hela modulen krävs betyget Godkänd på alla uppgifter samt på redovisande seminariet. För att erhålla betyget Väl godkänd på modulen krävs betyget Godkänd på alla uppgifter samt Väl godkänd på redovisande seminariet.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på moduler om minst 19,5 hp.
 
Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmoment. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.Kursen ersätter den tidigare kursen 1MU000 Museologi A 30 hp och kan inte tas med i examen tillsammans med denna.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 35

Kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start

Modul 1. Introduktion: om museologi, museer och samlande

Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur
Forssberg Anna Maria, Sennefelt Karin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 245 s. :
ISBN: 9789144089805
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Heumann Gurian Elaine
Choosing among the Options: An Opinion about Museum Definitions
u.o., 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (20 s.) Artikeln tillhandahålls via institutionen.

Heumann Gurian Elaine
What's the object of this exercise: A meandering exploration of the many meanings of objects in museums.
u.o., 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: (16 s.) Artikeln tillhandahålls via institutionen.

Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien årsbok. 2010
Kungl. Vitterhetsakademien : 2010 : 270 sidor :
ISBN: 9789174023985
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A739566&dswid=5239

Museum Europa
Köpenhamn : 1993 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls via institutionen. (50 s.)

Smeds Kerstin
Vad är museologi?
Ingår i:
Rig
Stockholm : Svenska teknologföreningens förlag : 1918- :
Obligatorisk
Läsanvisning: Tillhandahålls via institutionen

Referenslitteratur

Lalic Danielsson Anna
Konservering av föremål och inventarier - resursbehov och samordning : återrapportering enlig 2005 års regleringsbrev
Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2006 : 1 PDF-fil (45 s.) :
http://www.raa.se/publicerat/rapp2006_2.pdf
Läsanvisning: Tillhandahålls via institutionen.

Palmqvist Lena
När museet samlar : förvärv som gåvor och projekt
Nordiska museets förlag : 2017 :
Fataburen Stockholm: Nordiska museets förlag : 2017 : s. 164-185

Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

Modul 2. Vad är kulturarv? - bakgrund och praktik

Arcadius Kerstin
Museum på svenska : länsmuseerna och kulturhistorien
Stockholm : Nordiska museet : 1997 : 329 s. :
ISBN: 91-7108-412-6 ; 360:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar. Texturdrag tillhandahålls via institutionen.

Eivergård Mikael
Friluftsmuseer, kulturarv och lärande
Östersund : Jamtli : 2007 : 111 s. :
ISBN: 978-91-7948-207-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

I valet och kvalet : grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv
Fredengren Christina, Jensen Ola W., Wall Åsa
Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2012 : 232 s. :
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/299/9789172096127.pdf?sequence=6
ISBN: 978-91-7209-613-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Grahn Wera
Genuskonstruktioner och museer : handbok för genusintegrering
Uppsala : Upplandsmuseet : 2007 : 57 s. :
ISBN: 978-91-85618-95-8
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Tillhandahålls via institutionen

Jensen Ola W
Sveriges och Finlands gemensamma forntid – en ambivalent historia
Ingår i:
Fornvännen [Elektronisk resurs]
Stockholm : Vitterhetsakademien : 1906- :
Finns som pdf-fil
Obligatorisk

I industrisamhällets slagskugga : om problematiska kulturarv
Jönsson Lars-Eric, Svensson Birgitta
Stockholm : Carlsson : 2005 : 154 s. :
ISBN: 91-7203-672-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Kedourie Elie
Nationalismen : [en studie av nationalismen som ideologi]
1. uppl. : Stockholm : SNS (Studieförb. Näringsliv och samhäl : 1995 : 213 s. :
ISBN: 91-7150-590-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar. Tillhandahålls via Institutionen

Laskar Pia
Den outställda sexualiteten – liten praktika för museers förändringsarbete
Stockholm, Statens historiska museer : 2019 :
https://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1357922&dswid=-8149
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar.

Petersson Bodil
Historiebruk i det fria : rekonstruktioner mellan provokation, inspiration och bekräftelse
Ingår i:
Kulturarvens dynamik
Norrköping : Tema Kultur och samhälle, Campus Norrköping, Linköpings universitet : 2005 : 352 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: Valda delar Laddas hem: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:262115/FULLTEXT01.pdf

Pettersson Richard
Fädernesland och framtidsland : Sigurd Curman och kulturminnesvårdens etablering.
Umeå : Univ. : 2001 : [4], 374 s. : ill. :
ISBN: 91-7305-005-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Lånas via institutionen, (269 s.). Läses i urval.

Referenslitteratur

Museer och kulturarv : en museivetenskaplig antologi
Bohman Stefan, Palmqvist Lennart
2., rev. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2003 : 155, [1] s. :
ISBN: 91-7203-548-X : 226:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

Modul 3. Det komplexa kulturarvets möjligheter och utmaningar

Otydligt, otympligt, otaligt : det industriella kulturarvets utmaningar
Alzén Annika, Burell Birgitta
Stockholm : Carlsson : 2005 : [3] s., s. 6-193 :
ISBN: 91-7203-666-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Skelett i garderoben : svåra museer
Bohman Stefan, Rocha do Valle Ana Luiza
Stockholm : Carlssons : [2019] : 351 sidor :
ISBN: 9789173319454
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Ekström Simon
Sjödränkt : spektakulär materialitet från havet
Göteborg : Makadam : [2021] : 271 sidor :
ISBN: 9789170613487
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Fråga föremålen : handbok till historiska studier av materiell kultur
Forssberg Anna Maria, Sennefelt Karin
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 245 s. :
ISBN: 9789144089805
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Furumark Anna
Att störa homogenitet
Lund : Nordic Academic Press : 2013 : 208 s. :
ISBN: 9789187351228
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

I industrisamhällets slagskugga : om problematiska kulturarv
Jönsson Lars-Eric, Svensson Birgitta
Stockholm : Carlsson : 2005 : 154 s. :
ISBN: 91-7203-672-9
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar

Nordens ekomuseer
Renberg Hans, Sennerfeldt Per
Smedjebacken : Ekomuseum Bergslagen : 1997 : 31 s. :
Obligatorisk

Smeds Kerstin
Det gudomliga skräpet - drama i tre akter
Ingår i:
Kollektive identiteter, ting og betydninger
Oslo : TMV : 1997 : 193 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (13 s.) Tillhandahålls via institutionen.

Smeds Kerstin
Tankar kring det "museologiska företaget"
Ingår i:
Nordisk museologi..
Umeå : Institutionen för kultur och medier. Museologi, Umeå universitet ; Viborg : 1993- : 24 cm :
Obligatorisk
Läsanvisning: (12 s.) https://journals.uio.no/museolog/article/view/3564

Referenslitteratur

Berättelser om vårt samhälles historia - svenska industriminnen : Riksantikvarieämbetets program för det industrihistoriska arvet
1. uppl. : Stockholm : Riksantikvarieämbetets förl. : 2002 : 136 s. :
ISBN: 91-7209-247-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Frågor till det industriella samhället: Slutbetänkande av Utredningen om en statlig satsning på det industrihistoriska kulturarvet.
SOU : 1999:18 :
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1410

Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

Modul 4. Naturarv och kulturmiljö

Humanekologi : naturens resurser och människans försörjning
Abrahamsson Kurt V., Hällgren Jan-Erik, Sundström Tage, Sörlin Sverker
Stockholm : Carlsson : 1992 : 490 s. :
ISBN: 91-7798-642-3 (inb.) ; 320:00
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Eivergård Mikael
Friluftsmuseer, kulturarv och lärande
Östersund : Jamtli : 2007 : 111 s. :
ISBN: 978-91-7948-207-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Eskilsson Lena
Manlighet i det nordliga rummet
Ingår i:
Kulturella perspektiv
Umeå : Föreningen Kulturella perspektiv : 1992- :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 3-12, (9 s.)

Fransson Per
Välkommen till hembygden! : Medborgarens guide till Det Nya Sverige
Ingår i:
Sekelskiftets utmaningar
Stockholm : Carlsson : 2002 : 330 s. :
Obligatorisk
Läsanvisning: (30 s.)

I valet och kvalet : grundläggande frågor kring värdering och urval av kulturarv
Fredengren Christina, Jensen Ola W., Wall Åsa
Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2012 : 232 s. :
http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/299/9789172096127.pdf?sequence=6
ISBN: 978-91-7209-613-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar.

Lundgren Lars J.
Vägar till kunskap : några aspekter på humanvetenskaplig och annan miljöforskning
Eslöv : B. Östlings bokförl. Symposion : 2003 : 352 s. :
ISBN: 91-7139-594-6 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Läses i urval.

Nystrand von Unge Elin
Samla samtid : insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige
[Stockholm] : Vulkan.se : [2019] : 259 sidor :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-172989
ISBN: 9789189059306
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Valda delar. http://su.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1352269&dswid=-6973

The nature of cultural heritage and the culture of natural heritage : northern perspectives on a contested patrimony
Olwig Kenneth, Lowenthal David
London : Routledge : 2006. : 93 p. :
ISBN: 0415377684
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kan laddas hem: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13527250500037088?needAccess=true

Kulturmiljövårdens regionala organisation : en historisk analys av roller och ansvar i förändring
Pettersson Richard, Wolfhechel Jensen Ola
Riksantikvarieämbetet : 2021 : 189 sidor :
ISBN: 9789172098763
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sundin Bo
Nature as Heritage: The Swedish Case
Ingår i:
IJHS
Plymouth : Univ. of Plymouth press : 1994- : (11 s.) :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://search.ub.umu.se/permalink/46UMEA_INST/1l5esu/informaworld_s10_1080_13527250500036767

Svensson Birgitta
Kulturarvsturismens natur
Nordiska museet : 1906- : 1906 :
Obligatorisk
Läsanvisning: s. 131-143, (12 s.) Tillhandahålls via Institutionen.

Världsarv i Sverige
Riksantikvarieämbetet : 2014 :
Världsarv i Sverige Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2014 : 70 s.
Obligatorisk

Referenslitteratur

Handbok i fornminnesvård
Danielsson Robert, Jönsson Karna, Löfvendahl Runo, Snædal Thorgunn
1. [uppl.] : Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 2006 : 176 s. :
ISBN: 91-7209-422-2 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kan laddas ner från: http://www.raa.se/

Geijerstam Jan af
Miljön som minne : att göra historien levande i kulturlandskapet
Stockholm : Riksantikvarieämbetet : 1998 : 140 s. :
ISBN: 91-7209-062-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar enligt lärares anvisning kan tillkomma.

Modul 5. Praktisk museologi

Artiklar enligt lärares anvisning.