Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik 1 30 hp, fristående, 30 hp

Engelskt namn: Music 1 30,0 credits

Denna kursplan gäller: 2018-11-05 och tillsvidare

Kurskod: 6MU044

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-10-22

Reviderad av: Styrelsen för Lärarhögskolan, 2018-08-31

Innehåll

Moment 1, 12,5 hp
Momentet omfattar utveckling av grundläggande instrumentala färdigheter, sång, klaviaturinstrument, gitarr, bas och trumset. Detta sker såväl enskilt som i ensembleform. Lektionerna i musikteori och gehör skapar en grund för fortsatt arbete med arrangering, ensembleledning och komposition. Praktiskt musicerande integreras med musikteoretiska kunskaper. En grund för detta och för det kommande yrket är att behärska tekniska redskap som exempelvis PA-system, mixerbord, mikrofoner, förstärkare m.m. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal.
 
Ämneskunskaper
 • instrumentala färdigheter   
 • ackompanjemangsspel och sång 
 • ensemblemusicerande och ensembleledning
 • musikteori/gehör
 • ljudteknik 
 • bedömning och värdering av eget estetiskt arbete och lärande
 • konstnärlig gestaltning 
Moment 2, 10 hp

Momentet omfattar fortsatt utveckling av grundläggande instrumentala färdigheter, såväl enskilt som i ensembleform. I momentet införs även ensembleledning. Praktiskt musicerande integreras med arrangering, komposition och improvisation. Förutom de tekniska redskap som beskrivs i moment 1 utvecklas kunskaper i användande av digitala verktyg, exempelvis internet och ljudredigering. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal.
 
Ämneskunskaper
 • instrumentala färdigheter
 • ackompanjemangsspel och sång
 • musikteori/gehör
 • ljudteknik och IKT i klassrummet
 • komposition, improvisation och arrangering
 • ensemblemusicerande och ensembleledning
 • konstnärlig gestaltning 
Moment 3, 7,5 hp
I momentet behandlas musikämnets didaktik inklusive metodik. Med utgångspunkt i ämnets styrdokument och ämnesdidaktisk litteratur ska studenten reflektera över hur lärandesituationer kan iscensättas. Momentet innefattar planering av undervisning, övningsundervisning samt framställning av läromedel.

Ämneskunskaper
 • aktuella styrdokument för musikämnet, skolans och högskolans uppdrag
 • musikdidaktik och metodik relaterad till ämneskunskaper i moment 1 och 2
 • musikdidaktiska teorier och metoder för undervisning i skolämnet

Förväntade studieresultat

Moment 1
För godkänd kurs ska den studerande kunna visa:

Kunskap och förståelse
 • om grundläggande musikteoretiska begrepp och förståelse för sådana begrepps användning och betydelser i musikundervisning också för utveckling av det egna gehöret
 • om musikundervisningens tekniska utrustning och förståelse för sådana kunskapers betydelser i olika musiksammanhang
 • om aktuella kursplaner i musik och förståelse för hur de kan tolkas och förstås
 • om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund
 • om och av arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning
Färdighet och förmåga
 • i att hantera, använda och felsöka musikteknik
 • att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera vanliga klassrumsinstrument som klaviaturinstrument, gitarr, bas, trumset och röst
 • att musikaliskt och pedagogiskt hantera olika situationer i samband med ledning och aktivt deltagande i ensemble
 • att använda gitarr/piano och sång med sådana kvalitéer som bedöms krävas i en klassrumssituation
 • förmåga att leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen komponerad och arrangerad musik
 • i att se samband mellan didaktiska teorier och olika musikaktiviteter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • till sin egen kunskapsutveckling såväl in de teoretiska som de praktiska delarna av momentet
 • med avseende på eget ansvarstagande
Moment 2
För godkänd kurs ska den studerande kunna visa:

Kunskap och förståelse
 • om grundläggande musikteoretiska begrepp och förståelse för sådana begrepps användning och betydelser i musikundervisning också för utveckling av det egna gehöret
 • om musikundervisningens tekniska utrustning och förståelse för sådana kunskapers betydelser i olika musiksammanhang
 • om aktuella kursplaner i musik och förståelse för hur de kan tolkas och förstås
 • om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund
 • om och av arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning
Färdighet och förmåga
 • i att hantera, använda och felsöka musikteknik
 • att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera vanliga klassrumsinstrument som klaviaturinstrument, gitarr, bas, trumset och röst
 • att musikaliskt och pedagogiskt hantera olika situationer i samband med ledning och aktivt deltagande i ensemble
 • att använda gitarr/piano och sång med sådana kvalitéer som bedöms krävas i en klassrumssituation
 • förmåga att leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen komponerad och arrangerad musik
 • att se samband mellan didaktiska teorier och olika musikaktiviteter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • till sin egen kunskapsutveckling såväl in de teoretiska som de praktiska delarna av momentet
 • med avseende på eget ansvarstagande
Moment 3
 För godkänd kurs ska den studerande kunna visa:

Kunskap och förståelse
 • om aktuella kursplaner i musik och förståelse för hur de kan tolkas och förstås 
Färdighet och förmåga
 • att musikaliskt och pedagogiskt hantera olika situationer i samband med ledning och aktivt deltagande i ensemble
 • i att se samband mellan didaktiska teorier och olika musikaktiviteter 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera sin egen kunskapsutveckling såväl in de teoretiska som de praktiska delarna av momentet med avseende på eget ansvarstagande

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet, godkänt antagningsprov.

Undervisningens upplägg

Instrumentalundervisning och undervisning i musikteori sker i nivågrupperade mindre studerandegrupper. Grundläggande musikteori kombineras med praktiskt musicerande i såväl arrangeringsuppgifter som ensemblespel. Ensemblespel och ensembleledning sker i grupper som växlar till antal och medlemmar. Vissa ensembletillfällen är lektioner där avsikten är att de studerande ska lära sig mer om exempelvis den musik de framför, instrumentalspel, ensembleteknik och repetitionsarbete. Andra ensembletillfällen är redovisningar/uppspel. Under dessa tillfällen tränas också formativ bedömning och de utgör på så vis en förberedelse för de studerande att själva kunna ge konstruktiv respons på elevers musicerande. Undervisning i ljudteknik och IKT i klassrummet sker i form av lektioner med praktiska inslag och ses som grundläggande verktyg att hantera i musikundervisning. De delar av undervisningen som berör digitala kompositions- och arrangeringsprogram, sker i form av workshops och laborationer. I seminarieform sker bearbetning av litteratur rörande skilda perspektiv på musikundervisningens villkor, historia och förutsättningar samt elevers lärande. Här ställs krav på de studerandes aktiviteter under seminariet vad gäller exempelvis förberedelser, skrivna texter, egna bidrag till diskussionen, argumentation, förmåga att lyssna till andra och reflektera över ställningstaganden utifrån litteratur.

Examination

Examination i musikteori sker genom såväl skriftliga som klingande uppgifter. Instrumentala och ensemblefärdigheter bedöms såväl formativt som summativt, dels enskilt, dels i grupp. Vid ensembleledning sker en formativ bedömning. Kunskaper i ljudteknik och IKT examineras genom praktiskt utformade prov. Examination av kurslitteratur sker såväl vid seminarier som med inlämningsuppgifter relaterade till litteraturuppgifter
 
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd, VG, särskild vikt vid den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, färdighet och förmåga att planera, leda och genomföra musikaliska aktiviteter samt att analysera och tillämpa kursens teoretiska och vetenskapliga, praktiska och konstnärliga innehåll. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG i fler än 2/3 av kursens teoretiska och praktiska delmoment. Särskild vikt läggs här vid studentens förmåga att dels relatera kursens teoretiska inslag till kursens praktiska och konstnärliga innehåll, dels kunna uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i kursens delmoment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Estetiska institutionen

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

 I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Barnet och musiken : en introduktion i musikpedagogik för förskollärare
Angelo Elin, Sæther Morten, Dalén Hans
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 203 s. :
ISBN: 9789140685865
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Appleman Rich
Reading contemporary electric bass
Hal Leonard Corporation : 1986 : 112 sidor :
ISBN: 978-0-634-01338-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Önskvärt med nyare upplaga från 2000

Chester Gary
Gary chester - the new breed (book/online audio)
Hal Leonard Corporation : 2006 : 47 sidor :
ISBN: 978-1-4234-1812-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Famularo Dom
It's Your Move: Motions and Emotions
International Music Publications : 2001 :
Obligatorisk

Fagius Gunnel
Barn och sång : om rösten, sångerna och vägen dit
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 175, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-01935-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gustafsson Jonas
Så ska det låta : studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1965
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2000 : 324 s. :
ISBN: 91-554-4787-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Musikkundervisningens didaktikk
Hanken Ingrid Maria, Johansen Geir
2. utg. : Oslo : Cappelen Damm akademisk : cop. 2013 : 266 s. :
ISBN: 978-82-02-27038-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jansson Roine
Stora musikguiden : musikteori för alla
2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
ISBN: 978-91-86825-04-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson Leif
Ensembleledning : ledarskap i mindre musikgrupper
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 181 s. :
ISBN: 91-44-03676-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Nicklasson Hans
Jakten på det perfekta PA-ljudet : [handbok i ljudteknik]
1. uppl. : Ljungskile : HN Ljuddesign : cop. 2006 : 412 s. :
ISBN: 91-631-8145-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
ISBN: 9789138325803
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bedömningsstöd i musik - årskurs 7-9
Skolverket : 2012 :
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Skolverket : 2016 :
Länk till Skolverket
Obligatorisk

Kommentarmaterial till kursplanen i musik (reviderad 2017) [Elektronisk resurs]
Skolverket : 2017-11-13T17:44:48+01:00 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3864
Obligatorisk

Zangger Borch D
Stora sångguiden
Livonia Print : 2005 :
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:991686/FULLTEXT01.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns som bilaga i Zangger Borchs avhandling s 103-269, se länk.

Lärande i musik : barn och lärare i tongivande samspel
Wallerstedt Cecilia, Lagerlöf Pernilla, Pramling Niklas
Malmö : Gleerup : 2014 : 113 s. :
ISBN: 978-91-40-68763-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Allmänmetodik, allmändidaktik : ett bidrag till en ämnesbestämning
Bengtsson Jan, Kroksmark Tomas
[Ny utg.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 82 s. :
ISBN: 914446181X
Se bibliotekskatalogen Album

Bjørkvold Jon-Roar
Den musiska människan
2., [rev. och utvidgade] uppl. : Stockholm : Runa : 2005 : 351 s. :
ISBN: 91-88298-80-9 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Bowman W. D.
Philosofical Perspectives on Music
Oxford University Press. : 1998 :

Lärandets konst : betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet
Alerby Eva, Jórunn Elídóttir
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 224 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32292-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-04555-9
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Brändström, S. (2006). Musikalitet och lärande

Englund Thomas
Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre senaste decennierna
Pedagogisk forskning i Sverige, nr 1. s. 37-49 : 2004 :
Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre senaste decennierna

Ferm Cecilia
Öppenhet och medvetenhet [Elektronisk resurs] : en fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion
Luleå : Luleå tekniska universitet : 2004 : 253 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-25834

Gabrielsson Alf
Starka musikupplevelser : musik är mycket mer än bara musik
Hedemora : Gidlund : 2008 : 583 s. :
ISBN: 978-91-7844-759-6
Se bibliotekskatalogen Album

Arrboken : [arrangering i pop & rockstil]
Hjortek Hans, Johansson K. G.
[Ny utg.] : Danderyd : Notfabriken : [2013], cop. 1999 : 240 s. :
ISBN: 9789186825508
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson K. G.
Alla tiders musikhistoria : från antiken till idag
Upplaga: 1 : [Danderyd] : Notfabriken : [2017] : 240 sidor :
ISBN: 978-91-86825-80-5
Se bibliotekskatalogen Album

Lära om lärande
Alerby Eva, Kansanen Pertti, Kroksmark Tomas
Lund : 2000 :
Läsanvisning: Kansanen, P. (2000). Kampen mellan vetenskap och lära samt Kroksmark, T. (2000). Didaktik och lärares yrkeskunskap

Kroksmark Tomas
Didaktiska strövtåg : didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik
2. uppl. : Göteborg : Daidalos : 1994 : 358, [10] s. :
ISBN: 9789171730107
Se bibliotekskatalogen Album

Mera Sandvargen
Lind Åsa, Digman Kristina
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 122, [1] s. :
ISBN: 91-29-65848-9
Se bibliotekskatalogen Album

Nielsen Frede V.
Almen musikdidaktik
2., rev. og berabejdede udg. : København : Akademisk forl. : 1998 : 411 s. :
ISBN: 87-500-3493-6
Se bibliotekskatalogen Album

Nilsson Peter
Vad är pedagogik? Några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv.
Umeå Universitet, Pedagogiska Institutionen. : 2005 :

Nyberg Johan
Music education as an adventure of knowledge [Elektronisk resurs] : student and teacher experience as conceptualizations of musical knowledge, learning and teaching
Luleå : 2015 : 237 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-26193
ISBN: 978-91-7583-347-7
Se bibliotekskatalogen Album

de Rada Carlos
Bass: applied theory
Egen utgivning : 2010 :

Komplett sångteknik
Sadolin Cathrine, Östergren Ingrid
2. utg., 1. uppl. : København : Shout Publishing : cop. 2009 : 272 s. :
ISBN: 978-87-992436-3-1
Se bibliotekskatalogen Album

Scheid Manfred
Musiken, skolan och livsprojektet : ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande
Umeå : Estetiska ämnen i Lärarutbildningen, Umeå universitet : 2009 : 220 s. :
urn:nbn:se:umu:diva-1963
ISBN: 978-91-7264-716-9
Se bibliotekskatalogen Album

Tyboni Börje
Noter :b handbok i traditionell notering
Stockholm : Gehrman : 1996 : 297 s. :
ISBN: 91-7748-029-5
Se bibliotekskatalogen Album

Digitala verktyg i musikundervisningen.
Wretling G, Mörtzell N
Egen utgivning : 2015 :

Wretling G
Brukspiano
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2011 :

Zandén Olle
Samtal om samspel : kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet
Göteborg : Högskolan för scen och musik, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet : 2010 : xiii, 239 s. :
http://hdl.handle.net/2077/22119
ISBN: 978-91-977758-7-8
Se bibliotekskatalogen Album

Zangger Borch Daniel
Vocal workout of the day [Musiktryck] : det ultimata träningsprogrammet för sångare
Danderyd : Notfabriken : 2016 : 208 s. :
ISBN: 9789186825959
Se bibliotekskatalogen Album