Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik 1, distans, 30 hp

Engelskt namn: Music 1, Distance education

Denna kursplan gäller: 2019-05-13 och tillsvidare

Kurskod: 6MU058

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-12

Innehåll

Moment 1, 12,5 hp
Momentet omfattar utveckling av grundläggande instrumentala färdigheter, sång, klaviaturinstrument, gitarr, bas och trumset. Detta sker såväl enskilt som i ensembleform. Lektionerna i musikteori och gehör skapar en grund för fortsatt arbete med arrangering, ensembleledning och komposition. Praktiskt musicerande integreras med musikteoretiska kunskaper. En grund för detta och för det kommande yrket är att behärska tekniska redskap som exempelvis PA-system, mixerbord, mikrofoner, förstärkare m.m. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal.
 
Moment 2, 10 hp
Momentet omfattar fortsatt utveckling av instrumentala färdigheter, såväl enskilt som i ensembleform. I momentet införs även ensembleledning. Praktiskt musicerande integreras med arrangering, komposition och improvisation. Förutom de tekniska redskap som beskrivs i moment 1 utvecklas kunskaper i användande av digitala verktyg, exempelvis internet och ljudredigering. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal.
 
Moment 3, 7,5 hp
I momentet behandlas musikämnets didaktik inklusive metodik. Med utgångspunkt i ämnets styrdokument och ämnesdidaktisk litteratur ska studenten reflektera över hur lärandesituationer kan iscensättas. Momentet innefattar planering av undervisning, övningsundervisning samt framställning av läromedel.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Moment 1
Kunskap och förståelse
 • uppvisa kunskap om grundläggande musikteoretiska begrepp och förståelse för sådana begrepps användning och betydelser i musikundervisning men även för utveckling av det egna gehöret
 • behärska musikundervisningens tekniska utrustning och ha förståelse för sådana kunskapers betydelser i olika musiksammanhang
 • uppvisa kunskap om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund
 • uppvisa kunskap om arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning 
Färdighet och förmåga
 • kunna hantera, använda och felsöka musikteknik själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera vanliga klassrumsinstrument som klaviaturinstrument, gitarr, bas, trumset och röst
 • uppvisa förmåga att leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen komponerad och arrangerad musik           
 Värderingsförmåga och förhållningssätt
 •  kunna värdera sin egen kunskapsutveckling i såväl de teoretiska som de praktiska delarna av momentet med avseende på eget ansvarstagande 
Moment 2
Kunskap och förståelse
 • uppvisa utökad förståelse för musikteoretiska begrepp och förståelse för sådana begrepps användning och betydelser i musikundervisning men även för utveckling av det egna gehöret
 • uppvisa utökad förståelse om musikundervisningens tekniska utrustning och förståelse för sådana kunskapers betydelser i olika musiksammanhang
 • uppvisa utökad förståelse för att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund
 • uppvisa utökad förståelse om arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning 
Färdighet och förmåga
 • visa utökad färdighet och förmåga att hantera, använda och felsöka musikteknik
 • visa utökad färdighet och förmåga att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera vanliga klassrumsinstrument som klaviaturinstrument, gitarr, bas, trumset och röst
 • visa utökad färdighet och förmåga att musikaliskt och pedagogiskt hantera olika situationer i samband med ledning och aktivt deltagande i ensemble
 • visa utökad färdighet och förmåga att att leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen komponerad och arrangerad musik     
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • på ett utökat didaktiskt och teoretiskt plan kunna värdera sin egen kunskapsutveckling i såväl de teoretiska som de praktiska delarna av momentet 
Moment 3
Kunskap och förståelse
 •  visa kunskap om hur aktuella kursplaner i musik kan tolkas och förstås 
Färdighet och förmåga
 • se samband mellan didaktiska teorier och olika musikaktiviteter
 • visa förmåga att använda IKT som pedagogiska verktyg i musikundervisning
 • kunna skapa eget undervisningsmaterial 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utifrån aktuell och beprövad musikpedagogisk forskning samt ämnesdidaktiska kunskaper kunna värdera skolans styrdokument för implementering i den egna undervisningen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet, godkänt antagningsprov.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs på distans med obligatoriska fysiska träffar i Umeå. Instrumentalundervisning och undervisning i musikteori sker i nivågrupperade mindre studerandegrupper. Grundläggande musikteori kombineras med praktiskt musicerande i såväl arrangeringsuppgifter som ensemblespel. Ensemblespel och ensembleledning sker i grupper som växlar till antal och medlemmar. Vissa ensembletillfällen är lektioner där avsikten är att de studerande ska lära sig mer om exempelvis den musik de framför, instrumentalspel, ensembleteknik och repetitionsarbete. Andra ensembletillfällen är redovisningar/uppspel. Under dessa tillfällen tränas också formativ bedömning och de utgör på så vis en förberedelse för de studerande att själva kunna ge konstruktiv respons på elevers musicerande. Undervisning i ljudteknik och IKT i klassrummet sker i form av lektioner med praktiska inslag och ses som grundläggande verktyg att hantera i musikundervisning. De delar av undervisningen som berör digitala kompositions- och arrangeringsprogram, sker i form av workshops och laborationer. I seminarieform sker bearbetning av litteratur rörande skilda perspektiv på musikundervisningens villkor, historia och förutsättningar samt elevers lärande. Här ställs krav på de studerandes aktiviteter under seminariet vad gäller exempelvis förberedelser, skrivna texter, egna bidrag till diskussionen, argumentation, förmåga att lyssna till andra och reflektera över ställningstaganden utifrån litteratur.

Examination

Examination i musikteori sker genom såväl skriftliga som klingande uppgifter. Instrumentala och ensemblefärdigheter bedöms såväl formativt som summativt, dels enskilt, dels i grupp. Vid ensembleledning sker en formativ bedömning. Kunskaper i ljudteknik och IKT examineras genom praktiskt utformade prov. Examination av kurslitteratur sker såväl muntligt vid seminarier som med skriftliga inlämningsuppgifter relaterade till litteraturuppgifter.
 
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd, VG, särskild vikt vid den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, färdighet och förmåga att planera, leda och genomföra musikaliska aktiviteter samt att analysera och tillämpa kursens teoretiska och vetenskapliga, praktiska och konstnärliga innehåll. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG på minst 2 av kursens 3 moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 24

Sångsamlingar och ensembleantologier efter behov och i samråd med undervisande lärare

Alvehus Johan
Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 144 s. :
ISBN: 978-91-47-09915-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dimenäs Jörgen
Lära till lärare : att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik
Stockholm : Liber : 2007 : 261 s. :
ISBN: 978-91-47-08421-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Musik, medier, mångkultur : förändringar i svenska musiklandskap
Lundberg Dan, Malm Krister, Ronström Owe, Ahlbom Sundqvist Ann
Hedemora : Gidlund i samarbete med Riksbankens jubileumsfond : 2000 : 465, [3] s. :
ISBN: 91-7844-322-9 (inb.) ; 399:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Utvalda delar tillhandahålls som pdf inom kursen

Selander Staffan
Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande
Första upplagan : 2017 : 226 sidor :
ISBN: 9789147094042
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
ISBN: 9789138325803
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bedömningsstöd i musik - årskurs 7-9
Skolverket : 2011 :
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-musik-grundskolan
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kommentarmaterial till kursplanen i musik (reviderad 2017) [Elektronisk resurs]
Skolverket : 2017-11-13T17:44:48+01:00 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3864
Obligatorisk

Lärande i musik : barn och lärare i tongivande samspel
Wallerstedt Cecilia, Lagerlöf Pernilla, Pramling Niklas
Malmö : Gleerup : 2014 : 113 s. :
ISBN: 978-91-40-68763-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Övrig kurslitteratur tillkommer efter behov Kurslitteratur kommer även tillhandahållas av lärare

Om referenshantering

Referensguide för APA
Karolinska institutet :
https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/

APA manual för referenser.
Röda korset : 2014 :
https://www.oru.se/contentassets/5010f865f2404ce2b5e319fd8e36020c/apa-referenser-2015.pdf

Studieverkstaden
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
Läsanvisning: Tillhandahålls om PDF

Referenslitteratur

Jansson Roine
Stora musikguiden : musikteori för alla
2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
ISBN: 978-91-86825-04-1
Se bibliotekskatalogen Album