"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik 1, 30 hp

Engelskt namn: Music 1

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 6MU066

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-07

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2022-06-06

Innehåll

Denna kurs är den första av en serie kurser (Musik 1-3 alternativt Musik 1-6) för musikämnet inom lärarutbildningen. Samtliga kurser utgår från en ämnesdidaktisk grundsyn i relation till innehållet, med fokus på ämneskunskaper som krävs för att arbeta som musiklärare. Egna och andras musikaliska erfarenheter tas tillvara, systematiseras och reflekteras över kontinuerligt genom alla moduler genom samtal och loggbok som stöd. Erfarenheterna sätts även i relation till relevanta forskningsresultat. Musikmetodik och musikdidaktiska aspekter behandlas i kurserna Musik 2 samt Musik 3. I gällande kurs (Musik 1) så bygger Modul 1, 3, 5 på en progression i instrumentala färdigheter, och modul 2, 4, 6 bygger på en progression i musikteori, arrangering och komposition.

Instrumentala färdigheter 1 (5hp, MODUL 1)
Modulen innehåller undervisning i piano, sång samt gitarrspel med syfte att användas som verktyg i skolans musikundervisning. PA-teknik relevant för klassrumsmusicerande tas upp, där mixerbord och förstärkare gås igenom. Modulen omfattar samspelsundervisning i form av ensemblemusicerande, vilket även inkluderar musikalisk genrekännedom samt diskussion om sociala relationer, konflikthantering och ledarskap i musikklassrummet. Kör- och ensemblesång ingår även i modulen.

Musikteori, arrangering och komposition 1 (5hp, MODUL 2)
Modulen innehåller undervisning i musikteori (grundläggande kunskaper i gehör- och musiklära) samt programvara som musikaliskt verktyg. Modulen inkluderar även grundläggande undervisning i arrangering och komposition.

Instrumentala färdigheter 2 (5hp, MODUL 3)
Modulen innehåller en utveckling av undervisningen från modul 1 i piano, sång samt gitarrspel med syfte att användas som verktyg i skolans musikundervisning, samt  kör- och ensemblesång. Bas- och trumundervisning tas även upp i denna modul. Modulen omfattar utveckling av samspelsundervisningen från modul 1 i form av ensemblemusicerande.

Musikteori, arrangering och komposition 2 (5hp, MODUL 4)
Modulen innehåller utvecklad undervisning i musikteori samt programvara som musikaliskt verktyg. Modulen inkluderar även undervisning i arrangering och komposition.

Instrumentala färdigheter 3 (5hp, MODUL 5)
Modulen innehåller en vidareutveckling av kör och ensemblesångsundervisning. PA-teknik relevant för konsertmusicerande i skolans verksamhet tas upp. Digitala instrument (appar och programvara som verktyg för musicerande) tas även upp i denna modul. Modulen omfattar även undervisning i ett huvudinstrument samt ensemblemusicerande med huvudinstrument, samt en konsert.

Musikteori, arrangering och komposition 3 (5hp, MODUL 6)
Modulen innehåller vidare utvecklad undervisning i musikteori samt programvara som  musikaliskt verktyg. Undervisningen omfattar  även en utveckling i komposition samt arrangering. Modulen avslutas med ett projektarbete där en musikalisk produkt skapas och produceras genom de verktyg som inkluderats i modulen.

Förväntade studieresultat

Instrumentala färdigheter 1 (5hp, MODUL 1)

Kunskap och förståelse

 • Grundläggande kunskap och förståelse för musikämnets vetenskapliga och konstnärliga grund i relation till de instrumentala färdigheter som krävs för att arbeta som musiklärare (med fokus på de instrument och verktyg som tas upp inom modulen)
 • Grundläggande kunskap och förståelse för sociala relationer, konflikthantering samt ledarskap inom samspelssituationer

 Färdighet och förmåga

 • Grundläggande färdighet och förmåga i att spela gitarr, piano, sjunga och musicera enskilt och tillsammans
 • Grundläggande färdighet och förmåga i att använda PA-teknik för klassrumsmusicerande
 • Grundläggande färdighet och förmåga i att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras musikaliska erfarenheter i form av muntliga samtal samt i loggbok (klingande och skriftligt) i relation till relevanta forskningsresultat (med fokus på de instrument och verktyg som tas upp inom modulen)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Grundläggande värderingsförmåga och förhållningssätt till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av modulen 

Musikteori, arrangering och komposition 1 (5hp, MODUL 2)

Kunskap och förståelse

 • Grundläggande kunskap och förståelse för musikämnets vetenskapliga och konstnärliga grund i relation till de kunskaper i musikteori, arrangering och komposition som krävs för att arbeta som musiklärare (med fokus på de instrument och verktyg som tas upp inom modulen)

 Färdighet och förmåga

 • Grundläggande färdighet och förmåga i gehör- och musiklära samt arrangering och komposition
 • Grundläggande färdighet och förmåga i att tillägna sig och tillämpa digitala musikverktyg för musikalisk analys och notation
 •  Grundläggande färdighet och förmåga i att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras musikaliska erfarenheter i form av muntliga samtal samt i loggbok (klingande och skriftligt) i relation till relevanta forskningsresultat (med fokus på de instrument och verktyg som tas upp inom modulen)

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Grundläggande värderingsförmåga och förhållningssätt till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av modulen 

 
Instrumentala färdigheter 2 (5hp, MODUL 3)

Kunskap och förståelse

 • Utvecklad kunskap och förståelse för musikämnets vetenskapliga och konstnärliga grund i relation till de instrumentala färdigheter som krävs för att arbeta som musiklärare (med fokus på de instrument och verktyg som tas upp inom modulen)

 Färdighet och förmåga

 • Utvecklad färdighet och förmåga i att spela gitarr, piano, sjunga och musicera enskilt och tillsammans
 • Grundläggande färdighet och förmåga i att spela bas och trummor
 • Utvecklad färdighet och förmåga i att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras musikaliska erfarenheter i form av muntliga samtal samt i loggbok (klingande och skriftligt) i relation till relevanta forskningsresultat (med fokus på de instrument och verktyg som tas upp inom modulen)

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Utvecklad värderingsförmåga och förhållningssätt till sin egen och andras kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av modulen

 
Musikteori, arrangering och komposition 2 (5hp, MODUL 4)

Kunskap och förståelse

 • Utvecklad kunskap och förståelse för musikämnets vetenskapliga och konstnärliga grund i relation till de kunskaper i musikteori, arrangering och komposition som krävs för att arbeta som musiklärare (med fokus på de instrument och verktyg som tas upp i modulen)

 Färdighet och förmåga

 • Utvecklad färdighet och förmåga i gehör- och musiklära samt arrangering och komposition)
 • Utvecklad färdighet och förmåga i att tillägna sig och tillämpa digitala musikverktyg för musikalisk analys och notation
 • Utvecklad färdighet och förmåga i att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras musikaliska erfarenheter i form av muntliga samtal samt i loggbok (klingande och skriftligt) i relation till relevanta forskningsresultat (med fokus på de instrument och verktyg som tas upp inom modulen)

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Utvecklad värderingsförmåga och förhållningssätt till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av modulen

 
Instrumentala färdigheter 3 (5hp, MODUL 5)

Kunskap och förståelse

 • Vidareutvecklad kunskap och förståelse för musikämnets vetenskapliga och konstnärliga grund i relation till de instrumentala färdigheter som krävs för att arbeta som musiklärare (med fokus på de instrument och verktyg som tas upp inom modulen)

 Färdighet och förmåga

 • Vidare utvecklad färdighet och förmåga i att sjunga och musicera enskilt och tillsammans, med fokus på valt huvudinstrument
 • Utvecklad färdighet och förmåga i PA-teknik, med fokus på konsertmusicerande )
 • Vidareutvecklad färdighet och förmåga i att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras musikaliska erfarenheter i form av muntliga samtal samt i loggbok (klingande och skriftligt) i relation till relevanta forskningsresultat (med fokus på de instrument och verktyg som tas upp inom modulen)

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Vidareutvecklad värderingsförmåga och förhållningssätt till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av modulen

 
Musikteori, arrangering och komposition 3 (5hp, MODUL 6)

Kunskap och förståelse

 • Vidareutvecklad kunskap och förståelse för musikämnets vetenskapliga och konstnärliga grund i relation till de kunskaper i musikteori, arrangering och komposition som krävs för att arbeta som musiklärare (med fokus på de instrument och verktyg som tas upp inom modulen

 Färdighet och förmåga

 • Vidareutvecklad färdighet och förmåga i gehör- och musiklära samt arrangering och komposition
 • Vidareutvecklad färdighet och förmåga i att tillägna sig och tillämpa digitala musikverktyg för musikalisk analys och notation
 • Vidareutvecklad färdighet och förmåga i att tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras musikaliska erfarenheter i form av muntliga samtal samt i loggbok (klingande och skriftligt) i relation till relevanta forskningsresultat (med fokus på de instrument och verktyg som tas upp inom modulen)

 Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Vidareutvecklad värderingsförmåga och förhållningssätt till sin egen kunskapsutveckling såväl i de teoretiska som de praktiska delarna av modulen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och godkända arbetsprov

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier samt handledning och genomförs såväl digitalt som på campus. Vissa inslag i kursen kan innebära fysisk närvaro på campus. Information om kursen samt kursens uppgifter finns på en lärplattform (Canvas).

Examination

Examinationerna genomförs såväl enskilt som i grupp, och i de fall som examinationen genomförs i grupp säkerställs bedömning av de individuella prestationerna för varje student. Examination av modulerna inkluderar gestaltande (konstnärlig), muntliga, skriftliga (även musiknotation) samt klingande uppgifter. Examination av kurslitteratur görs såväl muntligt vid seminarier eller som skriftliga inlämningsuppgifter relaterade till litteraturuppgifter.
För att erhålla G i en modul ska den studerande ha uppfyllt alla FSR gällande modul. För att erhålla G på hel kurs ska den studerande ha uppfyllt alla FSR i kursens samtliga moduler. För att erhålla betyget VG i modulerna läggs särskild vikt vid studentens förmåga att dels relatera kursens teoretiska inslag till dess praktiska och konstnärliga innehåll. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG i minst 2/3 av kursens samtliga moduler.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten. Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 27

Zangger Borch Daniel
Stora sångguiden : vägen till din ultimata sångröst
Fjärde reviderade upplagan : [Danderyd] : Notfabriken : 2019 : 159 sidor :
ISBN: 9789188181930
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Ingelf Sten
Lär av mästarna : klassisk harmonilära. Faktadel
Hjärup : Sting musik : 2008 : 222 s. :
ISBN: 9197113395
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Jansson Roine
Traditionell arrangering : satsteknik och arbetsmetodik
[Stockholm] : Notfabriken : [2017] : 248 sidor :
ISBN: 9789188181527
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Annan litteratur, Kompendier/digitalt material tillhandahålls av undervisande lärare

Referenslitteratur

Jansson Roine
Stora musikguiden : musikteori för alla
2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
ISBN: 978-91-86825-04-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Zangger Borch Daniel
Vocal workout of the day [Musiktryck] : det ultimata träningsprogrammet för sångare
Danderyd : Notfabriken : 2016 : 208 s. :
ISBN: 9789186825959
Se Umeå UB:s söktjänst