Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik 2, distans, 30 hp

Engelskt namn: Music 2, Distance education

Denna kursplan gäller: 2018-05-14 och tillsvidare

Kurskod: 6MU059

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-12

Innehåll

Moment 1, 12,5 hp
Fortsatt utveckling av instrumentala färdigheter och kunskaper i ensembleledning förvärvade i kursen Musik 1, distans eller motsvarande. I momentet införs även körledning och instrumentkännedom. Praktiskt musicerande integreras som tidigare med arrangering, komposition och improvisation. Användande av digitala verktyg integreras i hela momentet . Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal.
 
 Moment 2, 10 hp
Fortsatt utveckling av instrumentala färdigheter och ensembleledning, inklusive körledning och instrumentkännedom. Praktiskt musicerande på en fördjupad nivå integreras med arrangering, komposition och improvisation. Med digitala verktyg prövas framställning av eget undervisningsmaterial. Musikämnets historia studeras i didaktiskt och samhälleligt perspektiv. Olika teorier och modeller för bedömning och värdering av elevers arbete studeras. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal.
 
Moment 3, 7.5 hp
 I momentet behandlas musikämnets didaktik inklusive metodik. Musikämnets historia studeras i didaktiskt och samhälleligt perspektiv. Elevers lärande och ämnets förutsättningar studeras utifrån ett intersektionellt perspektiv. I momentet ingår även musik för barn i tidigare åldrar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Moment 1
Kunskap och förståelse:
 • uppvisa vidgad kunskap om musikteoretiska begrepp och visa förståelse för sådana begrepps användning och betydelser i musikundervisning
 • uppvisa vidgad kunskap om olika notationstekniker för kör och ensemble
 • uppvisa vidgad kunskap om musikundervisningens tekniska utrustning och visa förståelse för sådana kunskapers betydelser i olika musiksammanhang
 • uppvisa vidgad kunskap om arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning 
 Färdighet och förmåga:
 •  visa förmåga att använda och tillämpa etnografiska teorier i musikundervisningssammanhang
 • visa vidgad förmåga att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera klassrumsinstrument som klaviatur, gitarr, bas, trumset och röst
 • kunna använda partitur i kör och ensemble 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • kunna värdera och analysera framföranden utifrån olika notationer 
Moment 2
Kunskap och förståelse:
 
 • uppvisa god kunskap om musikteoretiska begrepp och visa förståelse för sådana begrepps användning och betydelser i musikundervisning
 • uppvisa god kunskap om olika notationstekniker för kör och ensemble
 • uppvisa kunskap om olika sätt att dokumentera och bedöma elevers lärande och ämneskunskaper 
Färdighet och förmåga:
 • visa utökad förmåga att använda och tillämpa etnografiska teorier i musikundervisningssammanhang
 • visa god förmåga att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera klassrumsinstrument som klaviatur, gitarr, bas, trumset och röst
 • visa utökad förmåga att använda partitur i kör och ensemble 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 •  uppvisa vidgad förmåga att värdera olika framföranden utifrån olika notationer 
Moment 3
Kunskap och förståelse
 •  uppvisa kunskaper om musikundervisningens historia och förståelse för undervisningens förutsättningar
 • uppvisa kunskaper om kommunikation, rollfunktioner och konflikthantering i ensemblegrupper
 • uppvisa kunskaper om hur makt, kön, klass och etnicitet påverkar värderingar av musik, förhållningssätt till musikaliskt skapande och musikundervisningens villkor 
Färdighet och förmåga
 • kunna analysera och redogöra för olika musik- och kunskapsuppfattningar ur ett kursplaneperspektiv samt relatera dessa till skolämnets innehåll och undervisningsformer
 • visa förmåga att  planera, genomföra och utvärdera egen undervisning
 • kunna använda aktuell forskning om musikundervisning i planering av undervisning
 • visa utökad förmåga att använda IKT som pedagogiska verktyg i musikundervisning
 • visa förmåga att musikaliskt och pedagogiskt hantera situationer i samband med ledning och aktivt deltagande i ensemble
 • visa utökad färdighet och förmåga att skapa eget undervisningsmaterial 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera och analysera elevers musikaktiviteter och progression
 • kunna värdera intersektionellt sedda villkor för lärande och undervisning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet, godkänt antagningsprov till Musik 1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs på distans med obligatoriska fysiska träffar i Umeå. Instrumentalundervisning och undervisning i musikteori sker i mindre studerandegrupper. Musikteori, arrangering, improvisation och instrumentkännedom integreras med praktiskt musicerande, sång, kör och instrument, i arrangeringsuppgifter och ensemblespel. Ensemblespel och ensembleledning sker i grupper med fokus på pedagogiska och didaktiska frågeställningar. Vissa ensembletillfällen är lektioner där avsikten är att de studerande ska lära sig mer om estetiska värderingar, musikaliska uttryck och kommunikation. Andra ensembletillfällen är redovisningar/uppspel. Under dessa tillfällen tränas formativ bedömning och utgör på så vis en förberedelse för de studerande att själva kunna ge konstruktiv respons på elevers musicerande. De studerande ska utveckla kunskaper i och om digitala medier. Digitala medier möjliggör exempelvis att integrera musik, bild och text med internetlänkar, det vill säga för såväl information som produktion i musikundervisning. Fokus ligger dels på att använda digitala medier för skapande av eget undervisningsmaterial, dels för elevaktiva arbetsformer. Kursens pedagogiska och didaktiska innehåll problematiseras bland annat utifrån historiska och intersektionalistiska perspektiv. Förutom litteraturseminarier och texter bearbetas innehållet till digitala multimediala presentationer, som underlag för de studerandes framtida lektioner.

Examination

Examination i musikteori, arrangering, improvisation och instrumentkännedom sker såväl skriftligt som genom klingande musikalisk gestaltning. Instrumentala och ensemblefärdigheter bedöms såväl formativt som summativt, dels enskilt, dels i grupp. Vid ensembleledning sker en formativ bedömning med fokus på pedagogiska och didaktiska frågeställningar samt genom skriftliga inlämningsuppgifter. Digitala medier examineras genom arbetsprov. Arbete med kurslitteratur examineras i seminarier, inlämningsuppgifter och produktion av eget undervisningsmaterial. Av vikt är att den studerande vid analys av klassrumssimuleringar och eget undervisningsmaterial kan relatera till teorier och begrepp från kurslitteraturen.
 
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd, VG, särskild vikt vid den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, färdighet och förmåga att planera, leda och genomföra musikaliska aktiviteter samt att analysera och tillämpa kursens teoretiska och vetenskapliga, praktiska och konstnärliga innehåll. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG på minst 2 av kursens 3 moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjuda.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 25

Alvehus Johan
Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 144 s. :
ISBN: 978-91-47-09915-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Situated learning : legitimate peripheral participation
Lave Jean, Wenger Etienne
Cambridge : Cambridge Univ. Press : 1991 : 138 s. :
ISBN: 0-521-41308-7 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Linderoth Jonas
Datorspelandets mening : bortom idén om den interaktiva illusionen
Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2004 : xiv, 277, [13] s. :
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/16217
ISBN: 91-7346-496-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Scheid Manfred
Music education - privately, personally and professionally The school subject of Music, digital media and tools
Umeå School of Education : 2014 :
Education Inquiry, Vol. 5, No. 1, Month 2014
Obligatorisk

Selander Staffan
Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande
Första upplagan : 2017 : 226 sidor :
ISBN: 9789147094042
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
ISBN: 9789138325803
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bedömningsstöd i musik - årskurs 7-9
Skolverket : 2011 :
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/bedomning-i-grundskolan/bedomningsstod-i-amnen-i-grundskolan/bedomningsstod-musik-grundskolan
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kommentarmaterial till kursplanen i musik (reviderad 2017) [Elektronisk resurs]
Skolverket : 2017-11-13T17:44:48+01:00 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3864
Obligatorisk

Wenger Etienne
Communities of practice : learning, meaning, and identity
Cambridge : Cambridge University Press : 1998 : xv, 318 s. :
ISBN: 9780521663632
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Övrig kurslitteratur tillkommer efter behov Kurslitteratur kommer även tillhandahållas av lärare

Referenslitteratur

Jansson Roine
Stora musikguiden : musikteori för alla
2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
ISBN: 978-91-86825-04-1
Se bibliotekskatalogen Album

Estetiska lärprocesser : upplevelser, praktiker och kunskapsformer
Lindstrand Fredrik, Selander Staffan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 270 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/33337-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-05440-7
Se bibliotekskatalogen Album

Komplett sångteknik
Sadolin Cathrine, Östergren Ingrid
2. utg., 1. uppl. : København : Shout Publishing : cop. 2009 : 272 s. :
ISBN: 978-87-992436-3-1
Se bibliotekskatalogen Album

Zangger Borch Daniel
Stora sångguiden : vägen till din ultimata sångröst
1. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2005 : 165, [1] s. :
ISBN: 91-85041-61-0
Se bibliotekskatalogen Album