Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik 2, 30 hp

Engelskt namn: Music 2

Denna kursplan gäller: 2019-06-03 och tillsvidare

Kurskod: 6MU061

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-03-26

Reviderad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-26

Innehåll

Kursen inkluderar en utveckling av delar från kursinnehåll i kursen Musik 1. Praktiskt musicerande relaterat till instrumentala färdigheter, körsång och ensemblespel kopplas samman med studier i musikteori och gehör. Den studerande förväntas utveckla ett förhållningssätt till de musikaliska framställningar som växer fram under kursens gång i former av olika konstnärliga gestaltningar. Kursen innefattar grundläggande undervisning i att anpassa musikundervisning för barn i tidigare åldrar. Användande av digitala musikverktyg som pedagogiska verktyg och läromedel i musikundervisningen samt studier i musikhistoria, improvisation, komposition och arrangering integreras i kursens innehåll. I kursen behandlas även musikdidaktik specifikt samt elevers lärande och förutsättningar ur ett intersektionellt perspektiv. Instrumentalt utövande i olika former kopplas kontinuerligt samman med dess metodik. Arbetsmiljöfrågor med relevans för den fysiska undervisningsmiljön behandlas. Den studerandes kommunikativa förmåga används såväl musikaliskt som i skrift och tal, och metoder för observation, dokumentation, analys och bedömning av elevers arbete samt utveckling av pedagogiskt material studeras och prövas.

Kursen består av följande moduler
1. Modul 1, 12,5 hp (Module 1)
2. Modul 2, 10 hp (Module 2)
3. Modul 3, 7,5 hp (Module 3)
 
Modul 1, 12,5 hp

I modulen ligger fokus på utveckling av instrumentala färdigheter i sång, klaviaturinstrument, gitarr, bas och trummor, ensemblespel och körsång. Lektioner i musikteori och gehör skapar en grund för samtliga delar i kursen, samt ger verktyg för att utvecklas specifikt i form av improvisation, komposition och arrangering. Modulen inkluderar ett förhållningssätt till de musikaliska produkter som växer fram under modulens gång som olika former av konstnärlig gestaltning. Användande av digitala musikverktyg som pedagogiska verktyg och läromedel i musikundervisningen integreras i hela modulen. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal. Modulen innehåller ackompanjemang av eget och andras sjungande i olika ensembleformer samt musikundervisnings för barn i tidigare åldrar. Fysisk arbetsmiljö med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning i musikundervisningssammanhang behandlas under modulen.

Modul 2, 10 hp
Fortsatt utveckling av instrumentala färdigheter, ensemblespel, körsång, samt instrumentkännedom om stråk- och blåsinstrument i undervisning. Lektioner i musikteori och gehör skapar en vidare grund för samtliga delar i kursen, samt ger verktyg för att utvecklas specifikt i form av improvisation, komposition och arrangering. Modulen inkluderar ett vidare förhållningssätt till de musikaliska produkter som växer fram under kursens gång som olika former av konstnärlig gestaltning. Fortsatt användande av digitala musikverktyg som pedagogiska verktyg och läromedel i musikundervisningen integreras i hela modulen. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal. Färdigheter i att ackompanjera sitt eget och andras sjungande i olika ensembleformer samt musikundervisnings för barn i tidigare åldrar utvecklas vidare. Fysisk arbetsmiljö med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning i musikundervisningssammanhang behandlas vidare under modulen.

Modul 3, 7.5 hp
I modulen behandlas musikämnets didaktik inklusive metodik med fokus på musikämnets historia ur ett samhälleligt perspektiv. Metoder för observation, dokumentation, analys och bedömning av elevers arbete studeras och prövas. I modulen ingår även metodik i samband med undervisning i instrumentala färdigheter. Elevers lärande och ämnets förutsättningar studeras utifrån ett intersektionellt perspektiv. Modulen inkluderar framställning av ett eget digitalt undervisningsmaterial.

Förväntade studieresultat

Modul 1 och 2
För godkänd kurs ska den studerande kunna visa:
 
Kunskap och förståelse:
 • om musikteoretiska begrepp och förståelse för sådana begrepps användning och betydelser i musikundervisning
 • om olika notationstekniker för kör och ensemble
 • musikundervisningens tekniska utrustning och förståelse för sådana kunskapers betydelser i olika musiksammanhang
 • om arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning
 • om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund 
Färdighet och förmåga:
 • att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera klassrumsinstrument som klaviaturinstrument, gitarr, bas, trumset och röst
 • att kunna använda partitur i kör och ensemble
 • att använda musikteknik, digitala musikverktyg samt musikproduktion som pedagogiska verktyg i musikundervisning
 • att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera stråk- och blåsinstrument
 • att arrangera och komponera musik
 • att enskilt och tillsammans med andra improvisera musik i olika former 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 •  till sin egen och andras kunskapsutveckling och ansvarstagande såväl i de teoretiska som de praktiska delarna i modulen
 • till framföranden utifrån olika notationer 
 Modul 3
För godkänd kurs ska den studerande kunna visa:
 
Kunskap och förståelse:
 • om musikundervisningens historia och förståelse för undervisningens förutsättningar
 • om kommunikation, rollfunktioner och konflikthantering i ensemblegrupper
 • om olika sätt att dokumentera och bedöma elevers lärande och ämneskunskaper
 • om olika musik- och kunskapsuppfattningar ur ett kursplaneperspektiv, samt deras relationer till skolämnets innehåll och undervisningsformer
 • om musikdidaktiska teorier och metoder omfattande musikpedagogisk forskningslitteratur 
Färdighet och förmåga:
 • att planera, genomföra och utvärdera egen undervisning
 • att utöva/leda ensemblemusicerande och sång/kör i grupp samt hantera olika musikinstrument och dess metodik.
 • att använda aktuell forskning om musikundervisning i planering av undervisning
 • att musikaliskt och pedagogiskt hantera situationer i samband med ledning och aktivt deltagande i ensemble
 • att leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen komponerad och arrangerad musik
 • att skapa egna pedagogiska verktyg 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • till elevers musikaktiviteter och progression
 • till egen musikalisk och pedagogisk utveckling
 • till intersektionellt sedda villkor för lärande och undervisning

Behörighetskrav

Godkänd kurs Musik 1, 30 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier samt handledning.  Workshops innebär undervisning i grupp och omfattar introduktioner, laborationer och redovisningar (kan innebära sk. uppspel). Litteraturseminarier sker i grupp under ledning av undervisande lärare. Handledning innebär att läraren följer och ledsagar studenterna i deras lärprocesser. Handledning sker främst i grupp men även enskild handledning förekommer. Det är av vikt att självstudietid används för att öka den egna kunskapen genom ett aktivt kunskapssökande.

Examination

MModul 1 och 2
Examinering av ämneskunskaper sker genom redovisning av musikaliskt/tekniskt utövande (med "tekniskt" åsyftas att musikutrustningstekniska aspekter såsom ex att hantera ett PA eller en gitarrförstärkare), muntlig redovisning samt skriftlig inlämning (inkluderar även exempelvis notskrift). Bedömning sker kontinuerligt under kursens gång och examinerande inslag förekommer i workshops, litteraturseminarium och vid handledning.
 
Modul 3
Examinering av ämneskunskaper sker genom uppvisande av redovisning av ledningsövningar, muntlig redovisning samt skriftlig inlämning (inkluderar även exempelvis notskrift). Bedömning sker kontinuerligt under kursens gång och examinerande inslag förekommer i workshops, litteraturseminarium och vid handledning. Examination av studier inom musikämnets didaktik sker genom muntlig presentation av dokumenterat material samt inlämnande av skriftlig rapport som behandlar analys, bedömningsfrågor med aspekter ur ett intersektionellt perspektiv med hänseende till barns och ungas lärande. 
 
För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG minst 2/3 av kursens tre moduler. Särskild vikt vid bedömningen av betyget VG läggs vid studentens förmåga att dels relatera kursens teoretiska inslag till kursens praktiska och konstnärliga innehåll, dels kunna uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmodul inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska modulerna. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 25

Appleman Rich
Reading contemporary electric bass
Hal Leonard Corporation : 1986 : 112 sidor :
ISBN: 978-0-634-01338-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Önskvärt: nyare upplaga från 2000

Chester Gary
Gary chester - the new breed (book/online audio)
Hal Leonard Corporation : 2006 : 47 sidor :
ISBN: 978-1-4234-1812-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Famularo Dom
t´s Your Move: Motions and Emotions
International Music Publications : 2001 :
Obligatorisk

Arrboken : [arrangering i pop & rockstil]
Hjortek Hans, Johansson K. G.
[Ny utg.] : Danderyd : Notfabriken : [2013], cop. 1999 : 240 s. :
ISBN: 9789186825508
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jansson Roine
Stora musikguiden : musikteori för alla
2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
ISBN: 978-91-86825-04-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jansson Roine
Traditionell arrangering : satsteknik och arbetsmetodik
[Stockholm] : Notfabriken : [2017] : 248 sidor :
ISBN: 9789188181527
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson Leif
Ensembleledning : ledarskap i mindre musikgrupper
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 181 s. :
ISBN: 91-44-03676-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson K. G.
Alla tiders musikhistoria : från antiken till idag
Upplaga: 1 : [Danderyd] : Notfabriken : [2017] : 240 sidor :
ISBN: 978-91-86825-80-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Design för lärande i musik
Kempe Anna-Lena, West Tore
Stockholm : Norstedt : 2010 : 208 s. :
ISBN: 978-91-1-302274-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

“The feelings have come home to me.” Examining advertising films on the Swedish website of El Sistema
Kuuse A-K, Skåreus E, Lindgren M
Mayday Group, ACT for Music Education : 2016 :
http://act.maydaygroup.org/articles/KuuseLindrenSkareus15_1.pdf
Obligatorisk

Lundahl Christian
Bedömning för lärande
Studentlitteratur AB : 2014 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Isbn: 9789144101491

Nikolausson G
Planera för lärande i musik
Musiklärarportalen : 2018 :
http://musiklararportalen.se/planera-larande-musik-goran-nikolausson/
Obligatorisk

Gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
ISBN: 9789138325803
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bedömningsstöd i musik - årskurs 7-9
Skolverket : 2012 :
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2016 :
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3813
Obligatorisk

Kommentarmaterial till kursplanen i musik (reviderad 2017) [Elektronisk resurs]
Skolverket : 2017-11-13T17:44:48+01:00 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3864
Obligatorisk

Skåreus(red) Eva
Estetiska ämnen och genus
Gleerups Utbildning AB : 2018 :
ISBN: 978-91-40-69503-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tyboni Börje
Noter :b handbok i traditionell notering
Stockholm : Gehrman : 1996 : 297 s. :
ISBN: 91-7748-029-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Valero J
Jazz Piano Technique
Hal Leonard Corporation : 2013 :
Obligatorisk

Lärande i musik : barn och lärare i tongivande samspel
Wallerstedt Cecilia, Lagerlöf Pernilla, Pramling Niklas
Malmö : Gleerup : 2014 : 113 s. :
ISBN: 978-91-40-68763-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Zangger Borch D
Stora sångguiden
Livonia Print : 2005 :
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:991686/FULLTEXT01.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Stora sångguiden finns inne i Zangger Borchs avhandling. Stora sångguiden ska läsas i sin helhet.

All litteratur i musikdidaktikmomentet tillhandahålles av undervisande lärare i momentet, med undantag för boken Design för lärande i musik samt artikeln av Kuuse, Lindgren och Skåreus (som studenterna förväntas införskaffa själva). Litteraturen som listas ovan avses inte att användas till fullo, utan ett urval sidor kommer väljas av undervisande lärare, med undantag för angivna läsanvisningar. Undervisande lärares eget utgivna material tillhandahålles av respektive lärare.

Referenslitteratur

Bjørkvold Jon-Roar
Den musiska människan : barnet, sången och lekfullheten genom livets faser
1. uppl. : Stockholm : Runa : 1991 : 343 s. :
ISBN: 91-88298-04-3
Se bibliotekskatalogen Album

Bowman W. D.
Philosofical Perspectives on Music
Oxford University Press. : 1998 :

de Rada Carlos
Bass: applied theory
Egen utgivning : 2010 :

Fagius Gunnel
Barn och sång : om rösten, sångerna och vägen dit
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 175, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-01935-2
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval tillhandahålles av undervisande lärare i momentet

Gabrielsson Alf
Starka musikupplevelser : musik är mycket mer än bara musik
Hedemora : Gidlund : 2008 : 583 s. :
ISBN: 978-91-7844-759-6
Se bibliotekskatalogen Album

Musikkundervisningens didaktikk
Hanken Ingrid Maria, Johansen Geir
2. utg. : Oslo : Cappelen Damm akademisk : cop. 2013 : 266 s. :
ISBN: 978-82-02-27038-4
Se bibliotekskatalogen Album

Nielsen F. V.
Almen musikkdidaktik.
Akademisk forl. : 1998 :

Ångman M
Musik 1-6 förutsättningar, planering, genomförande och bedömnning
Egen utgivning : 2017 :

Scheid Manfred
Musiken, skolan och livsprojektet : ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande
Umeå : Estetiska ämnen i Lärarutbildningen, Umeå universitet : 2009 : 220 s. :
urn:nbn:se:umu:diva-1963
ISBN: 978-91-7264-716-9
Se bibliotekskatalogen Album

Digitala verktyg i musikundervisningen.
Wretling G, Mörtzell N
Egen utgivning : 2015 :

Wretling G
Brukspiano
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2011 :

Wretling G
Musikteori
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2017 :

Wretling G
Musikteorimetodik
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2015 :