Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik 3, 30 hp

Engelskt namn: Music 3

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 6MU023

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-04-21

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-01-07

Innehåll

Moment 1, 12.5 hp
Momentet inkluderar en fördjupning av instrumentala färdigheter i sång, klaviaturinstrument, gitarr, bas och trummor, ensemblespel och körsång. Lektioner i musikteori och gehör skapar en fördjupad grund för samtliga delar i kursen, samt ger verktyg för att  utvecklas specifikt i form av improvisation, komposition och arrangering. Improvisation, komposition och arrangering samt ensemblemusicerande integreras i ett projektarbete. Momentet genomsyras av att praktiskt musicerande integreras genomgående med musikteoretiska kunskaper. Ett traditionellt perspektiv på musikens historia studeras och problematiseras. Användande av kropp, dans och rörelse som uttrycksmedel studeras och utvecklas, integrerat med scenisk beredskap. Användande av digitala musikverktyg och musikproduktion som pedagogiska verktyg och läromedel i musikundervisningen integreras i hela momentet. Momentet inkluderar ett förhållningssätt till de musikaliska produkter som växer fram under kursens gång som olika former av konstnärlig gestaltning. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal.
 
Ämneskunskaper:
 •  instrumentala färdigheter
 • ensemblemusicerande
 • körsång
 • musikteori/gehör
 • scenisk beredskap 
 • projektarbete 
 • improvisation, komposition och arrangering 
 • musikhistoria 
 • kropp, dans och rörelse som uttrycksmedel
 • digitala musikverktyg och musikproduktion
 • konstnärlig gestaltning   

Moment 2, 10 hp
Fortsatt fördjupning av instrumentala färdigheter, ensemblespel och körsång. Fler perspektiv på musikens historia än de traditionella studeras och problematiseras. Lektioner i musikteori och gehör skapar en fortsatt fördjupad grund för samtliga delar i kursen, samt ger verktyg för att utvecklas specifikt i form av improvisation, komposition och arrangering. Improvisation, komposition och arrangering samt ensemblemusicerande integreras i ett projektarbete. Momentet genomsyras av att praktiskt musicerande integreras genomgående med musikteoretiska kunskaper. Ett musikaliskt projekt planeras, genomförs och utvärderas. Användande av kropp, dans och rörelse som uttrycksmedel studeras och utvecklas ytterligare, integrerat med scenisk beredskap. Användande av digitala musikverktyg och musikproduktion som pedagogiska verktyg och läromedel i musikundervisningen integreras i hela momentet. Momentet inkluderar ett förhållningssätt till de musikaliska produkter som växer fram under kursens gång som olika former av konstnärlig gestaltning. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal.
 
Ämneskunskaper:
 • instrumentala färdigheter
 • ensemblemusicerande
 • körsång
 • musikteori/gehör
 • musikhistoria 
 • projektarbete 
 • improvisation, komposition och arrangering 
 • scenisk beredskap 
 • kropp, dans och rörelse som uttrycksmedel
 • digitala musikverktyg och musikproduktion
 • konstnärlig gestaltning
Moment 3, 7.5 hp
I momentet behandlas musikämnets didaktik inklusive metodik. Med utgångspunkt i ämnets styrdokument och ämnesdidaktisk litteratur ska studenten reflektera över hur lärandesituationer kan iscensättas. Musikämnets estetiska och konstnärliga uttryck problematiseras, från estetiska teorier och historiska kontexter. Bedömning, värdering och betygsättning av estetiska processer och produkter ingår. Kriterier för bedömningsgrunder för projektet utvecklas. Teorier om estetiska lärprocesser presenteras. Momentet innefattar planering av undervisning, övningsundervisning samt framställning av läromedel. Introduktion i vetenskapligt skrivande. Moment 3 berörs i kursen dels genom specifik undervisning i musikdidaktik, dels genom att undervisningen i moment 1 och 2 även inkluderar metodiska aspekter exempelvis såsom att lektioner i instrumentala färdigheter även inkluderar undervisning i dess metodik.
 
Ämneskunskaper:
 •  estetik och estetisk kommunikation 
 • kritisk granskning av musikpedagogisk litteratur
 • musikdidaktik och (musik)ämnesmetodik relaterat till momentens ämneskunskaper
 • vetenskapligt skrivande

Förväntade studieresultat

Moment 1
För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse:
 • tidstypiska musikaliska uttrycksmedel och funktioner från olika epoker, stilar och genrer 
 • olika sätt att organisera musikhistoriskt innehåll och material i pedagogiska sammanhang
 • förståelse för hur musik påverkar och påverkas av olika kontexter och samhälleliga förhållanden
 • kunskaper om scenisk beredskap och förståelse för hur sådana kan användas i musikpresentationer 
 • att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund
 • estetik och estetisk värdering och bedömning 
 • kropp och dans som uttrycksmedel 
 • flerstämmig notation  
Färdighet och förmåga:
 • förmåga att ingå i, leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen arrangerad och komponerad musik 
 • enskilt och tillsammans med andra improvisera i olika former 
 • arrangering och andra former av eget musikaliskt skapande
 • leda olika slag av musiklyssningsaktiviteter 
 • förmåga att enskilt och tillsammans med andra planera, genomföra och dokumentera ett estetiskt projekt
 • använda kunskaper i scenisk beredskap
 • använda kropp och dans som uttrycksmedel i musikpedagogiska sammanhang
 • använda och själv utforma notation för kör och ensemble, exempelvis partitur 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 •  kunna värdera eget ansvarstagande 
 • kunna värdera och analysera musik i historisk-, social- och teknisk kontext 
 • kunna värdera och analysera kroppsliga uttryck i musikaliska sammanhang 
Moment 2
För godkänd kurs ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse:
 • kunna reflektera över projektets genomförande och dess samarbetsformer samt kunna dokumentera processer och resultat 
 • tidstypiska musikaliska uttrycksmedel och funktioner från olika epoker, stilar och genrer
 • olika sätt att organisera musikhistoriskt innehåll och material i pedagogiska sammanhang
 • förståelse för hur musik påverkar och påverkas av olika kontexter och samhälleliga förhållanden
 • kunskaper om scenisk beredskap och förståelse för hur den kan användas i musikpresentationer
 • att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund
 • estetik och estetisk värdering och bedömning
 • kropp och dans som uttrycksmedel
 • flerstämmig notation 
Färdighet och förmåga:
 • ingå i, leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen arrangerad och komponerad musik 
 • enskilt och tillsammans med andra improvisera i olika former 
 • arrangering och andra former av eget musikaliskt skapande
 • leda olika slag av musiklyssningsaktiviteter
 • förmåga att enskilt och tillsammans med andra planera, genomföra och dokumentera ett didaktiskt estetiskt projekt 
 • använda kunskaper i scenisk beredskap
 • använda kropp och dans som uttrycksmedel i musikpedagogiska sammanhang
 • använda och själv utforma notation för kör och ensemble, exempelvis partitur 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • kunna värdera eget ansvarstagande
 • kunna värdera och analysera musik i historisk-, social- och teknisk kontext
 • kunna värdera och analysera kroppsliga uttryck i musikaliska sammanhang
 • kunna värdera och analysera sin egna sociala utveckling i skilda pedagogiska kontexter 
Moment 3
 
Kunskap och förståelse
 • förståelse för hur estetiska värderingar påverkar didaktiska val
 • kunskap om sociala relationer och konflikthantering i grupprocesser
 • kunskap om hur estetiska värderingar påverkar didaktiska val  
Färdighet och förmåga
 •  förmåga att se samband mellan didaktiska teorier och olika musikaktiviteter
 • färdighet och förmåga att producera vetenskaplig text 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna värdera och analysera elevers kunskapsutveckling såväl in de teoretiska som de praktiska delarna av undervisningen
 • kunna värdera och analysera elevers musikaktiviteter och progression intersektionellt sedda villkor för lärande och undervisning

Behörighetskrav

Genomgången kurs Musik 2, 30 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll relaterar till olika pedagogiska och didaktiska situationer med anknytning till projekt som arbetsform. Musikteori, arrangering och improvisation integreras med praktiskt musicerande, sång, kör och instrument, med sikte på ett sceniskt musikprojekt. Förutom musikaliska färdigheter utvecklas scenisk beredskap såväl praktiskt, genom dans och rörelser, som teoretiskt. I den sceniska beredskapen ingår även kunskap om estetiska kommunikations- och uttrycksformer samt historiska perspektiv. Dessutom fördjupas kunskaper om populärkultur och medier för att bland annat relatera  till elevers identitetsutveckling. Sceniska musikprojekt är en arbetsform som delvis skiljer sig från vanlig musikundervisning, även om de ofta kompletterar varandra. I detta moment fokuseras bland annat på konflikthantering och grupprocesser samt bedömning av grupp- och projektarbeten.

Examination

Examinationen av musikprojektet sker formativt, summativt samt genom en skriftlig rapport där arbetet med det sceniska musikprojektet analyseras utifrån pedagogiska och didaktiska aspekter. Det formativa avser processen och det summativa produkten i form av det färdiga projektet.
Populärkultur, medier, estetik och estetisk kommunikation examineras genom en inlämningsuppgift där den studerande relaterar teorier och begrepp till egna erfarenheter och sin kommande profession.
Musikhistoria examineras dels genom en skriftlig tentamen, dels genom praktiskt musicerande i olika genrer och stilar.
 
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd, VG, särskild vikt vid den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, färdighet och förmåga att planera, leda och genomföra musikaliska aktiviteter samt att analysera och tillämpa kursens teoretiska och vetenskapliga, praktiska och konstnärliga innehåll. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG i fler än 2/3 av kursens teoretiska och praktiska delmoment. Särskild vikt läggs här vid studentens förmåga att dels relatera kursens teoretiska inslag till kursens praktiska och konstnärliga innehåll, dels kunna uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i kursens delmoment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 68 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.