Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik, engagemang, aktivism, 7,5 hp

Engelskt namn: Music, Commitment, and Activism

Denna kursplan gäller: 2022-01-17 och tillsvidare

Kurskod: 1ET057

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Etnologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-09-10

Innehåll

Den sociala och politiska kraft som finns i att uttrycka sig genom musik har kommit att bli en alltmer uppmärksammad dimension av hur musik cirkulerar i samhället, hur artisters konstnärliga profiler utmejslas och hur lyssnargemenskaper formeras. Denna kurs behandlar och problematiserar musik och musicerande i relation till engagemang och aktivism som etiska och moraliska ideal. Viktiga problem som belyses är musikers rollförväntningar, konstnärlig trovärdighet och integritet, musikens sociala organisering och musikens politiska funktioner, i samtiden och i ett historiskt perspektiv.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
 Avseende kunskap och förståelse
  • kunna beskriva och självständigt diskutera centrala vetenskapliga begrepp och teorier inom forskning om musik och aktivism.
Avseende förmågor och färdigheter
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt analysera exempel på hur musik relaterar till politiska idéer och situationer och vice versa
  • visa förmåga att självständigt diskutera relationer mellan musik, artist, publik och samhälle.
Avseende värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa förmåga att presentera såväl kritisk analys som egna förslag och argument på ett vetenskapligt förankrat, tydligt och intresseväckande sätt.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen om 180 hp eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp utgörs av ett självständigt examensarbete. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och består av skriftliga och audiovisuella introduktioner på kurswebben samt litteraturstudier och individuella arbetsuppgifter. Kursen innehåller inga sammankomster.

För den som är registrerad på kurs och har ett funktionshinder finns resurser för särskilt stöd. För mer information, kontakta Studentcentrum.

Examination

Examinationen sker genom skriftligt paper om ca 10 sidor samt genom att ge respons på en annan students paper.
 
Examination sker enligt graderna Väl Godkänt, Godkänt eller Underkänt. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare provtillfälle under terminen.

En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och äger rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet. Om studenten så önskar har denne rätt att genomföra omexamination och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.
Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som registrerats på en kurs har rätt att examineras på kursen upp till två år efter första registreringsdatum. Den studerande får tentera minst fem gånger på varje delmodul. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistisk fakultet begära annan examinator.

Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 3

Litteratur

Observera att kurslitteratur kan tillkomma, dock senast två månader före kursstart.

Street John
Music and politics
Cambridge : Polity : 2012 : vii, 195 s. :
ISBN: 074563544X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Studenten väljer därtill fyra av nedanstående verk:

Arvidsson Alf
Musik och politik hör ihop : diskussioner, ställningstaganden och musikskapande 1965-1980
Möklinta : Gidlund : 2008 : 436 s. :
ISBN: 9789178447633
Se bibliotekskatalogen Album

Sámi media and indigenous agency in the Arctic north
Cocq Coppélie, DuBois Thomas A.
Seattle : University of Washington Press : [2020] : xii, 334 pages :
ISBN: 9780295746623
Se bibliotekskatalogen Album

Dankić Andrea
Att göra hiphop : en studie av musikpraktiker och sociala positioner
Malmö : Universus Academic Press : [2019] : 205 sidor :
ISBN: 9789187439599
Se bibliotekskatalogen Album

Freedman Jean R.
Peggy Seeger : a life of music, love, and politics
Urbana, Illinois : University of Illinois Press : [2017] : xvi, 368 pages :
ISBN: 0252085132
Se bibliotekskatalogen Album

Hagen Trever
Living in the merry ghetto : the music and politics of the Czech underground
New York : Oxford University Press : [2019] : xvii, 177 Seiten :
ISBN: 9780190263867
Se bibliotekskatalogen Album

Nordström Marika
Rocken spelar roll : en etnologisk studie av kvinnliga rockmusiker
Umeå : Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet : 2010 : 285 s. :
ISBN: 978-91-7459-122-4
Se bibliotekskatalogen Album

Silvers Michael B.
Voices of drought : the politics of music and environment in Northeastern Brazil
Urbana : University of Illinois Press : [2018] : xiii, 193 pages :
ISBN: 9780252042089
Se bibliotekskatalogen Album

Teitelbaum Benjamin R.
Lions of the north : sounds of the new Nordic radical nationalism
New York, NY : Oxford University Press : [2017] : 210 pages :
ISBN: 9780190212599
Se bibliotekskatalogen Album