"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik fördjupning 1, 30 hp

Engelskt namn: Music, continuation 1

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 6MU071

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2022-06-21

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2022-06-27

Innehåll

Kursen utgår från en ämnesdidaktisk grundsyn i relation till kursinnehållet, med fokus på de ämneskunskaper som krävs för att arbeta som musiklärare. Egna och andras musikaliska erfarenheter tas tillvara, systematiseras och reflekteras över kontinuerligt genom alla delkurser. Erfarenheterna sätts även i relation till relevanta forskningsresultat. Studentens huvudinriktning väljs före kursens start och förblir densamma under Musik fördjupning 1-3. Kursen består av fem delkurser:
 
Huvudinriktning 1 (7,5 hp)
Delkursen innehåller studier i den valda huvudinriktningen (ett musikinstrument/sång, arrangering/komposition/musikteori eller musikproduktion).
 
Metodik för huvudinriktning 1 (2,5 hp)
Delkursen innehåller metodikstudier i relation till den valda huvudinriktningen. Metodikstudierna står i relation till vad som förväntas inom uppdraget som huvudinstrument/inriktningslärare vid gymnasiets kurser i instrument- och sång (inom estetiska programmet musik).
 
Tillämpad musikämnesmetodik 1 (5 hp)
Delkursen fokuserar på hur undervisning kan genomföras i olika skolkontexter, med fokus på musikämnets metodik. Samverkan med skolor/omgivande samhälle ingår i delkursen.
 
Fördjupning i musik som undervisningsämne 1 (10 hp)
Delkursen innehåller ämnesfördjupande studier i vad som förväntas inom uppdraget som lärare i vissa av gymnasiets kurser inom estetiska programmet musik, med fokus på musikproduktion, ensemble och körsång samt musikteori.

Forskning och vetenskapligt skrivande 1 (5 hp)
Delkursen innehåller undervisning i musikdidaktisk forskning och vetenskapligt skrivande. Under modulen utvecklas kunskaper i musikdidaktisk forskning (i första hand med relation till den valda huvudinriktningen).

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna:
 
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om de färdigheter samt den metodik som krävs för att arbeta som huvudinstrumentlärare samt musiklärare i relation till barns och ungdomars utveckling, lärande, behov och förutsättningar
 • visa kunskap om organisation, styrdokument, bedömning samt betygsättning av de undervisningsnivåer/skolformer som tas upp inom kursen
 • visa kunskap om vanligt förekommande vetenskapsteorier samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i musikpedagogiska undersökningar relaterade till den valda huvudinriktningen, samt kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och tillämpning av detta i musikläraryrket 

Färdighet och förmåga

 • visa färdighet i att hantera det valda huvudinstrumentet med fokus på:
  -  spel/sångteknik, att bygga en repertoar, instudering av musik, tolkning, stil och form samt kunskaper i konstruktion samt vård av instrumentet/verktyget (vid instrument/sång som huvudinriktning)alternativt
  - funktion och tillämpningsmöjligheter i valt digitalt musikverktyg (vid arrangering/komposition samt musikproduktion som huvudinriktning)
 • visa färdighet i att hantera musikproduktion, ensemble och körsång samt musikteori med fokus på de kunskaper som krävs för att undervisa i kurser motsvarande innehållet inom gymnasiets musikinriktning
 • tillämpa relevant didaktik, ämnesdidaktik och metodik vid planering, genomförande, utvärdering och utveckling av undervisning så att alla elevers lärande och utveckling stimuleras
 • tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras musikaliska erfarenheter (klingande och skriftligt) i relation till relevanta forskningsresultat relaterat till kursens olika delar
 • visa förmåga att tillämpa relevanta musikpedagogiska och musikdidaktiska teorier och metoder 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • analysera och reflektera kring sin egen kunskapsutveckling i såväl de teoretiska som de praktiska delarna av kursen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och minst 75 hp kurser i kurs Musik 1-3 eller motsvarande, samt godkänt behörighetsprov i huvudinriktning eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshoppar samt handledning, av såväl praktisk som teoretisk karaktär

Examination

Huvudinriktning 1 (7,5 hp) examineras genom bedömning av:

 • vid sång/instrument som huvudinriktning:
  -en praktisk och muntlig individuell examination om instrumentkonstruktion samt instrumentvård
  - instrumentala färdigheter genom ett sceniskt framförande tillsammans med andra
  -en individuell skriftlig rapport baserad på studentens egna lärprocesser
   
 • vid arrangering och komposition som huvudinriktning:
  - en praktisk och muntlig individuell examination om funktion och tillämpning av valfritt digitalt musikverktyg
  - uppvisande av arrangeringsuppgifter med fokus på kunskaper och färdigheter kring musikalisk tolkning, stil och form i musikaliska sammanhang samt
  - uppvisande av musikaliskt skapande genom inlämning av ett flertal musikaliska verk
  - en individuell skriftlig rapport baserad på studentens egna lärprocesser 
   
 • vid musikproduktion som huvudinriktning:
  - en praktisk och muntlig examination om funktion och tillämpning av valfritt digitalt musikverktyg
  - uppvisande av skapande genom inlämning av ett flertal musikaliska produktioner i varierade uttryck
  - en individuell skriftlig rapport baserad på studentens egna lärprocesser 

Metodik för huvudinriktning 1 (2,5 hp) examineras genom bedömning av:

 • individuellt uppvisande av undervisningsmetodik inom valt huvudinstrument
 • en individuell lektionsplanering som är väl förankrad i tänkt huvudinriktningsundervisning 

Tillämpad musikämnesmetodik 1 (5 hp) examineras genom bedömning av:

 • individuellt uppvisande av undervisningsmetodik för musikämnet
  individuellt utformad läsårsplanering/kursplanering som är väl förankrad i tänkt musikundervisning

Fördjupning i musik som undervisningsämne 1 (10 hp) examineras genom bedömning av:

 • musikproduktion: en individuellt klingande presentation skapad med hjälp av digitala musikverktyg
  ensemble och körsång: ett gemensamt uppvisande av musikaliskt samspel i minst två olika genrer i vald huvudinriktning
 • musikteori: en individuell skriftlig inlämning/klingande presentation i arrangering och komposition 

Forskning och vetenskapligt skrivande 1 (5 hp) examineras genom bedömning av:

 • en individuell skriftlig rapport 

 Vid examination sätts något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att erhålla G på hel kurs ska den studerande ha uppnått detta betyg på alla examinerande delar. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG på minst 20 hp. 
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
Regler gällande komplettering för att uppnå godkänt betyg och eventuella ändringar av regelverk återfinns i lokalt regelverk, se Regelverk - utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.