Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik fördjupning 1, 30 hp

Engelskt namn: Music, continuation 1

Denna kursplan gäller: 2016-10-03 och tillsvidare

Kurskod: 6MU052

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2016-06-09

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-01-07

Innehåll

Moment 1, 15 hp
Momentet inkluderar en fördjupning i valfri huvudinriktning, såsom huvudinstrument eller musikteori/arrangering/komposition. Inom huvudinriktningen ges undervisning i såväl hantverksmässigt utövande som i specifik metodik för den valda huvudinriktningen. Momentet erbjuder kunskaper om instrument i olika ensembleformer och genrer som en vidareutveckling av instrumentala färdigheter, ensemblemusicerande samt körsång från tidigare kursers innehåll (Musik 1-3). Undervisningen berör såväl hantverksmässigt utövande som specifik metodik, med betoning på ledning (att leda ensemble, mindre orkester, kör). Momentet genomsyras av att praktiskt musicerande integreras genomgående med musikteoretiska kunskaper. Lektioner i musikteori och gehör genomförs med inriktning mot musikundervisning samt mot konstnärligt arbete. Momentet inkluderar ett förhållningssätt till de musikaliska produkter som växer fram under kursens gång som olika former av konstnärlig gestaltning. Inom momentet ges en fördjupning i musiktekniska redskap. Användande av digitala musikverktyg och musikproduktion som verktyg i musikundervisning integreras i momentet. Studenternas musikdidaktiska kunskaper fördjupas och prövas genom kontinuerligt arbete i samverkansskolor tillsammans med musiklärare, i form av tillämpad musikdidaktik. Detta förankras även inom undervisning på universitetet såväl inom lektioner specifikt tillägnade detta, som inom huvudinriktningen. Aktuell musikpedagogisk och didaktisk forskning presenteras och tillämpas inom ramen för genomförandet av en musikdidaktisk undersökning. Undersökningen ska fokusera på ett intresseområde som studenten erfar under sin lärprocess i vald huvudinriktning, och ska analyseras och presenteras som såväl vetenskaplig text som muntlig presentation. Uppgiften inkluderar även en fördjupning inom aktuella styrdokument för musikämnet, skolans och högskolans uppdrag. Dokumentation av utvecklingsprocessen inom huvudinriktningen såväl som den tillämpade didaktiken görs genom att föra loggbok samt genom enklare ljudinspelningar. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal.

Ämneskunskaper:
 • huvudinriktning
 • musikdidaktik och (musik)ämnesmetodik relaterat till huvudinriktningens samt momentens ämneskunskaper
 • instrumentala färdigheter
 • ensemblemusicerande
 • körsång
 • kör-, ensemble- och orkesterledning
 • musikteori/gehör
 • musikteknik, digitala musikverktyg och musikproduktion
 • tillämpad musikdidaktik
 • konstnärlig gestaltning
 • aktuell musikpedagogisk och didaktisk forskning
 • aktuella styrdokument för musikämnet, skolans och högskolans uppdrag
 • dokumentation av musikaliska utvecklingsprocesser
Moment 2, 15 hp
Momentet inkluderar en fördjupning i valfri huvudinriktning, såsom huvudinstrument eller musikteori/arrangering/komposition. Inom huvudinriktningen ges undervisning i såväl hantverksmässigt utövande som i specifik metodik för den valda huvudinriktningen. Momentet erbjuder kunskaper om instrument i olika ensembleformer och genrer som en vidareutveckling av instrumentala färdigheter, ensemblemusicerande samt körsång från tidigare kursers innehåll (Musik 1-3). Även inom detta moment berörs såväl hantverksmässigt utövande som i specifik metodik med betoning på ledning (att leda ensemble, mindre orkester, kör). Momentet genomsyras av att praktiskt musicerande integreras genomgående med musikteoretiska kunskaper. Lektioner i improvisation, komposition och arrangering genomförs med inriktning mot musikundervisning samt mot konstnärligt arbete. Momentet inkluderar ett förhållningssätt till de musikaliska produkter som växer fram under kursens gång som olika former av konstnärlig gestaltning. Inom momentet ges en fortsatt fördjupning i musiktekniska redskap samt användande av digitala musikverktyg och musikproduktion som verktyg i musikundervisning. Moment 2 inkluderar ett projekt som utgår från ämnesspecifikt och ämnesintegrerat lärande i samarbete med andra. Studenternas musikdidaktiska kunskaper fördjupas och prövas genom kontinuerligt arbete i samverkansskolor tillsammans med musiklärare, i form av tillämpad musikdidaktik. Detta förankras även inom undervisning på universitetet såväl inom lektioner specifikt tillägnade detta, som inom huvudinriktningen. Inom moment 2 skall även ett valt fenomen från den tillämpade didaktiken undersökas. Teorier om olika förutsättningar för lärande i musik med fokus på olika etiska aspekter och mänskliga rättigheter presenteras och tillämpas inom ramen för genomförandet av en musikdidaktisk undersökning. Undersökningen ska fokusera på ett intresseområde som studenten erfar under den tillämpade didaktiken i någon av samverkansskolorna, och ska analyseras och presenteras som såväl vetenskaplig text som muntlig presentation. Uppgiften inkluderar även en fördjupning inom aktuella styrdokument för musikämnet, skolans och högskolans uppdrag. Dokumentation av utvecklingsprocessen inom huvudinriktningen såväl som den tillämpade didaktiken görs genom att föra loggbok samt genom enklare ljudinspelningar. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal.

Ämneskunskaper:
 • huvudinriktning
 • musikdidaktik och (musik)ämnesmetodik relaterat till huvudinriktningens samt momentens ämneskunskaper
 • instrumentala färdigheter
 • ensemblemusicerande
 • körsång
 • musikteknik, digitala musikverktyg och musikproduktion
 • improvisation, komposition och arrangering
 • tillämpad musikdidaktik
 • konstnärlig gestaltning

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om styrdokument för de frivilliga skolformerna
 • kunna relatera olika musikaktiviteter till didaktiska teorier och texter
 • utvecklat förståelse om specifika förutsättningar för kör och orkesterledning
 • utvecklat kunskap om distribution av musikaliska produkter
 • utvecklat kunskap om olika akustiska förutsättningar för inspelning
 • utvecklat kunskap om lagar och regler för konstnärliga produktioner
 • utvecklat förståelse om vetenskapliga förhållningssätt till forskning
 • självständigt kunna bedöma elevers lärande och resultat
Färdighet och förmåga
 • självständigt kunna leda olika körer och ensembler på mer avancerad nivå och med utvidgad repertoar
 • utvecklat färdighet att på avancerad nivå hantera såväl instrument som metodik i relation till detta
 • utvecklat förmåga att utifrån styrdokumenten planera och genomföra undervisning i musik
 • utvecklat förmåga att kritiskt förhålla sig till vetenskaplig text inom forskningsområdet 
 • utvecklat förmåga att dokumentera musikaktiviteter och projekt
 • utvecklat färdighet att digitalt redigera inspelningar och musikaktiviteter
 • utvecklat färdighet att designa ljudlandskap
 • utvecklat förmåga att utveckla miljöer för multipla lärandestrategier 1
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utvecklat förmåga att värdera och bedöma musikframföranden och interpretationer
 • utvecklat kreativt förhållningssätt till elevers musikaktiviteter, lärande och progression
 • utvecklat kritiskt förhållningssätt till eget lärande
 • utvecklat förmåga att problematisera förutsättningar för musikaliska aktiviteter utifrån etiska aspekter och mänskliga rättigheter

Behörighetskrav

Godkända kurser Musik 1, 30 hp, Musik 2, 30 hp samt Musik 3, 30 hp
eller motsvarande. Dessutom krävs godkänt antagningsprov till kursen.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, diskussioner och grupparbeten. Seminarier, enskilda/gruppredovisningar och gruppövningar är obligatoriska inslag i undervisningen.

Över tid sker en fördjupning i de olika delmomenten. Vissa delmoment är specifika för en kurs och vissa är återkommande inslag i utbildningen. De olika delmomenten länkas ihop så att de studerande kommer vid genomförd kurs erhålla en såväl bred som djup kunskap om olika aspekter om musik, både i en skolkontext och som konstnärligt uttryck.  

I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med inriktning mot musik som skolämne. Särskild vikt läggs vid att presentera och bearbeta aktuell forskning.

Examination

Examination sker dels enskilt, dels i grupp i såväl praktiska som teoretiska delmoment. Examinerande inslag igår i kursens workshops, litteraturseminarium som vid handledning. Redovisningsformen kan vara såväl gestaltande som skriftlig, beroende på momentets karaktär.
 
Vid betygsättning används något av betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd i både delmoment och helkurs.

För betyget Väl Godkänd, VG, läggs vikt vid att den studerande visar en hög grad av praktisk, teoretisk, estetisk och didaktisk medvetenhet genom att problematisera, analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar med väl underbyggda resonemang. Ökad vikt läggs också vid initiativtagande, ansvarstagande, självständigt tänkande samt kritisk granskning.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 68 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på
under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 50

Obligatorisk litteratur

Alvehus Johan
Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 144 s. :
ISBN: 978-91-47-09915-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval, kopieringsunderlag tillhandahålls av undervisande lärare.

Andersson Patrik
Orkesterdirigering : partituranalys, gestik och ledarskap
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 282 s. :
ISBN: 9789144073934
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval, kopieringsunderlag tillhandahålls av undervisande lärare.

Konflikthantering i professionellt lärarskap
Hakvoort Ilse, Friberg Birgitta
3., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 248 s. :
ISBN: 9789140691675
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval, kopieringsunderlag tillhandahålls av undervisande lärare.

Musikkundervisningens didaktikk
Hanken Ingrid Maria, Johansen Geir
2. utg. : Oslo : Cappelen Damm akademisk : cop. 2013 : 266 s. :
ISBN: 978-82-02-27038-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval

Traditionell harmonilära : harmonik, harmonisering, stämföring. 1 Arbetsbok
Jansson Roine, Åkerberg Ulla Britt
Stockholm : KMH förl. (Musikhögsk.) : 1995 : [2], 80 s. :
ISBN: 91-88842-04-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval, kopieringsunderlag tillhandahålls av undervisande lärare.

Jansson Roine
Traditionell arrangering : satsteknik och arbetsmetodik
[Stockholm] : Notfabriken : [2017] : 248 sidor :
ISBN: 9789188181527
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval, kopieringsunderlag tillhandahålls av undervisande lärare.

Körsång påverkar : forskare berättar
Fagius Gunnel, Ekman Frisk Lena
Slite : Wessmans musikförlag : 2011 : 83 s. :
ISBN: 978-91-87710-28-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval, kopieringsunderlag tillhandahålls av undervisande lärare.

Den osynliga maten
Kulturverket : 2009 :
https://issuu.com/kulturverket/docs/den_osynliga_maten_boken_pdf_beskur
Obligatorisk

En ny nordisk stjärnhimmel
Kulturverket : 2009 :
https://issuu.com/kulturverket/docs/kv_rymdbok
Obligatorisk

Lind Anders
Animated notation in multiple parts for crowd of non-professional performers [Elektronisk resurs]
The International Conference on New Interfaces for Musical Expression : 2018 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-150983
Obligatorisk

Lindström Lars
Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd
Tidningen KRUT. nr 133/134 : 2008 :
http://krut.a.se/133/krut133-134.pdf
Obligatorisk

Spela fritt : improvisation i liv och konst
Nachmanovitch Stephen, Smedberg Sven
[Ny utg.] : Göteborg : Ejeby : 2010 : 202 s. :
ISBN: 9789188316530
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval, kopieringsunderlag tillhandahålls av undervisande lärare.

Nikolausson G
Musikskapandets process & produkt
Musiklärarportalen : 2019 :
https://musiklararportalen.se/2019/06/14/musikskapandets-process-produkt-goran-nikolausson/
Obligatorisk

Biophilia Educational Project - FInal Report
Nordic Council of Ministers :
https://biophiliaeducational.org/report/
Obligatorisk

Gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
ISBN: 9789138325803
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Planering och genomförande av undervisningen [Elektronisk resurs] : för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
Stockholm : Skolverket : 2011 : 45 s. :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
Obligatorisk

Skolverket
Att bedöma eller döma - Tio artiklar om bedömning och betygssättning
Liber Distribution : 2002 :
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a654671/1553957644863/pdf933.pdf
Obligatorisk

Bedömningsstöd i musik - årskurs 7-9
Skolverket : 2012 :
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kommentarmaterial till kursplanen i musik (reviderad 2017) [Elektronisk resurs]
Skolverket : 2017-11-13T17:44:48+01:00 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3864
Obligatorisk

På tal om musikproduktion : elva bidrag till ett nytt kunskapsområde
Ternhag Gunnar, Wingstedt Johnny
Göteborg : Bo Ejeby : 2012 : 216 s. :
ISBN: 978-91-88316-61-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Urval, kopieringsunderlag tillhandahålls av undervisande lärare.

Tomaro M
Instrumental Jazz Arranging - A Comprehensive And Practical Guide
Hal Leonard Corporation : 2009 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Urval, kopieringsunderlag tillhandahålls av undervisande lärare.

Tyboni Börje
Noter :b handbok i traditionell notering
Stockholm : Gehrman : 1996 : 297 s. :
ISBN: 91-7748-029-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Barnet och musiken : en introduktion i musikpedagogik för förskollärare
Angelo Elin, Sæther Morten, Dalén Hans
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 203 s. :
ISBN: 9789140685865
Se bibliotekskatalogen Album

Allmänmetodik, allmändidaktik : ett bidrag till en ämnesbestämning
Bengtsson Jan, Kroksmark Tomas
[Ny utg.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 82 s. :
ISBN: 914446181X
Se bibliotekskatalogen Album

Bengtsson Ola
Jazz harmoni : För komposition, analys och improvisation. Vol. 1-2
2005 : 64, 35 s. :

Den musiska människan : barnet, sången och lekfullheten genom livets faser
Bjørkvold Jon-Roar, Carlberg Hans
1. uppl. : Stockholm : Runa : 1991 : 343 s. :
ISBN: 9188298043
Se bibliotekskatalogen Album

Bowman W. D.
Philosofical Perspectives on Music
Oxford University Press. : 1998 :

Lärandets konst : betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet
Alerby Eva, Jórunn Elídóttir
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 224 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32292-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-04555-9
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Musikalitet och lärande

Chester Gary
Gary chester - the new breed (book/online audio)
Hal Leonard Corporation : 2006 : 47 sidor :
ISBN: 978-1-4234-1812-2
Se bibliotekskatalogen Album

Englund Thomas
Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre senaste decennierna
Pedagogisk forskning i Sverige, nr 1. s. 37-49 : 2004 :
Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre senaste decennierna

Fagius Gunnel
Barn och sång : om rösten, sångerna och vägen dit
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 175, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-01935-2
Se bibliotekskatalogen Album

Famularo G
It´s Your Move: Motions and Emotions
International Music Publications. : 2001 :

Ferm Cecilia
Öppenhet och medvetenhet [Elektronisk resurs] : en fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion
Luleå : Luleå tekniska universitet : 2004 : 253 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-25834

Gabrielsson Alf
Starka musikupplevelser : musik är mycket mer än bara musik
Hedemora : Gidlund : 2008 : 583 s. :
ISBN: 978-91-7844-759-6
Se bibliotekskatalogen Album

Gustafsson Jonas
Så ska det låta : studier av det musikpedagogiska fältets framväxt i Sverige 1900-1965
Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2000 : 324 s. :
ISBN: 91-554-4787-2
Se bibliotekskatalogen Album

Sångsituationer [Elektronisk resurs] : en fenomenologisk studie av sång i musikämnet under grundskolans senare år
Hentschel Linn, Lindqvist Anna, Ferm Almqvist Cecilia, Karlsen Sidsel
Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2017 : 270 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet

Arrboken : [arrangering i pop & rockstil]
Hjortek Hans, Johansson K. G.
[Ny utg.] : Danderyd : Notfabriken : [2013], cop. 1999 : 240 s. :
ISBN: 9789186825508
Se bibliotekskatalogen Album

Jansson Roine
Stora musikguiden : musikteori för alla
2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
ISBN: 978-91-86825-04-1
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson K. G.
Alla tiders musikhistoria : från antiken till idag
Upplaga: 1 : [Danderyd] : Notfabriken : [2017] : 240 sidor :
ISBN: 978-91-86825-80-5
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson Leif
Ensembleledning : ledarskap i mindre musikgrupper
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 181 s. :
ISBN: 91-44-03676-0
Se bibliotekskatalogen Album

Kansanen Pertti
Kampen mellan vetenskap och lära.
Ingår i:
Lära om lärande
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 229 s. :

Design för lärande i musik
Kempe Anna-Lena, West Tore
Stockholm : Norstedt : 2010 : 208 s. :
ISBN: 978-91-1-302274-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kroksmark Tomas
Didaktik och lärares yrkeskunskap.
Ingår i:
Lära om lärande
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 229 s. :

Kroksmark Tomas
Didaktiska strövtåg : didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik
2. uppl. : Göteborg : Daidalos : 1994 : 358, [10] s. :
ISBN: 9789171730107
Se bibliotekskatalogen Album

Kruse B
Thinking art (an interdisciplinary apporach to applied aesthetics)
Norwegian Academy of Music : 2019 :

Nielsen Frede V.
Almen musikdidaktik
2., rev. og berabejdede udg. : København : Akademisk forl. : 1998 : 411 s. :
ISBN: 87-500-3493-6
Se bibliotekskatalogen Album

Nicklasson Hans
Jakten på det perfekta PA-ljudet : [handbok i ljudteknik]
1. uppl. : Ljungskile : HN Ljuddesign : cop. 2006 : 412 s. :
ISBN: 91-631-8145-2
Se bibliotekskatalogen Album

Nilsson Peter
Vad är pedagogik : några tankar om pedagogikämnet i ett jämförande perspektiv
Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå Univ. : 2005 : 1 PDF-fil (9 s.) :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet

Nyberg Johan
Music education as an adventure of knowledge [Elektronisk resurs] : student and teacher experience as conceptualizations of musical knowledge, learning and teaching
Luleå : 2015 : 237 s. :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-26193
ISBN: 978-91-7583-347-7
Se bibliotekskatalogen Album

de Rada Carlos
Bass: applied theory
Egen utgivning : 2010 :

Komplett sångteknik
Sadolin Cathrine, Östergren Ingrid
2. utg., 1. uppl. : København : Shout Publishing : cop. 2009 : 272 s. :
ISBN: 978-87-992436-3-1
Se bibliotekskatalogen Album

Scheid Manfred
Musiken, skolan och livsprojektet : ämnet musik på gymnasiet som en del i ungdomars identitetsskapande
Umeå : Estetiska ämnen i Lärarutbildningen, Umeå universitet : 2009 : 220 s. :
urn:nbn:se:umu:diva-1963
ISBN: 978-91-7264-716-9
Se bibliotekskatalogen Album

Zandén Olle
Samtal om samspel : kvalitetsuppfattningar i musiklärares dialoger om ensemblespel på gymnasiet
Göteborg : Högskolan för scen och musik, Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet : 2010 : xiii, 239 s. :
http://hdl.handle.net/2077/22119
ISBN: 978-91-977758-7-8
Se bibliotekskatalogen Album

Digitala verktyg i musikundervisningen.
Wretling G, Mörtzell N
Egen utgivning : 2015 :

Wretling G
Brukspiano
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2011 :

Wretling G
Musikteorimetodik
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2015 :

Wretling Göran
Musikteori del 1-5
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2017 :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Gji-DyV5GAd1sJ5zCdAxOXKiDwy6b9C

Zangger Borch Daniel
Vocal workout of the day [Musiktryck] : det ultimata träningsprogrammet för sångare
Danderyd : Notfabriken : 2016 : 208 s. :
ISBN: 9789186825959
Se bibliotekskatalogen Album

Ev kopieringsunderlag tillhandahålles av undervisande lärare