Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik fördjupning 2, 30 hp

Engelskt namn: Music, continuation 2

Denna kursplan gäller: 2019-05-20 och tillsvidare

Kurskod: 6MU065

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-14

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-03-26

Innehåll

Genom studier inom valfri huvudinriktning samt musicerande i olika ensembleformer och genrer, ges utrymme att befästa kunskaper inom det individuella musikutövandet samt det musikdidaktiska området på en utökad nivå. Kursen innehåller vidgade aspekter av musikteori, gehör, arrangering, komposition, improvisation och körsång, samt kör-, ensemble- och orkesterledning. Studierna behandlar även området digital musikproduktion med fokus på undervisning i skolan. I kursen ingår ett konstnärligt projektarbete som ska utmynna i en konstnärlig framställning. Kursen innehåller kontinuerlig tillämpad musikdidaktik vid samverkansskola tillsammans med musiklärare. Utökade ämnesdidaktiska inslag behandlar styrdokument, kursplaner och teorier som specifikt berör musikundervisning inom den av studenten valda huvudinriktningen, med särskilt hänseende till bedömningsfrågor. Studier i aktuella och beprövade vetenskapliga teorier samt styrdokument för skolan mynnar ut i ett självständigt vetenskapligt arbete av begränsat omfång.
 
Modul 1, 15 hp
Studierna består av musikutövande inom såväl vald huvudinriktning som olika instrument i varierande ensembleformer och genrer. Praktiska inslag integrerar musikteoretiska kunskaper med koppling till olika musikaliska och konstnärliga gestaltningar på en utökad nivå. Modulen innehåller studier i musiktekniska redskap och digitala musikverktyg med fokus på digital musikproduktion i musikundervisning i skolan. Studierna innefattar kontinuerlig tillämpad musikdidaktik vid samverkansskola, med fokus på bedömning.
 
Modul 2, 15 hp
Modulen innehåller studier inom individuell huvudinriktning samt musikteori och musikdidaktik. Studierna omfattar även planering, genomförande och presentation av ett konstnärligt projektarbete inom valfritt huvudområde. Projektarbetet bygger på tidigare studier med fokus på instrument i olika ensembleformer och genrer, musikteori och gehör samt arrangering, komposition och improvisation. Projektet ska mynna ut i en konstnärlig framställning. Modulen innehåller vidare vetenskaplig bearbetning av valt intresseområde och ska resultera i en mindre vetenskaplig rapport. Tillämpad musikdidaktik i samverkansskola genomförs kontinuerligt under modulens gång

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
 • uppvisa förståelse för musikteoretiska begrepp och förståelse för sådana begrepps användning och betydelser i musikundervisning men även för utveckling av det egna gehöret
 • uppvisa kunskap  om relationen mellan styrdokument för musikämnet, skolans och högskolans uppdrag och musikteoretiska begrepp.
 • uppvisa kunskap om specifika förutsättningar för kör- ensemble- och orkesterledning
 • uppvisa kunskap om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund 
Färdighet och förmåga
 
 • visa förmåga att utöva/leda ensemblemusicerande och sång/kör i grupp samt hantera olika musikinstrument och den egna valda huvudinriktningen, såväl i utövande som i dess metodik.
 • visa förmåga att att tillämpa arrangering, musikteori, komposition och improvisation
 • uppvisa förmåga att att använda musikteknik, digitala musikverktyg och musikproduktion som pedagogiska verktyg i musikundervisning
 • uppvisa förmåga att att tillämpa teori och praktiska kunskaper i planering, genomförande och utvärdering/bedömning av undervisning
 • visa förmåga att planera, genomföra och presentera ett konstnärligt projektarbete och ett vetenskapligt musikpedagogiskt arbete                                           
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna beskriva, förstå och förhålla sig till aktuell musikpedagogisk och didaktisk forskning och dess betydelse i kommande yrke.
 • kunna reflektera kring aktuell undervisningsverksamhet och yrkesområde genom några musikteoretiska och musikdidaktiska perspektiv.
 • kunna kritiskt granska och bedöma det egna och andras lärande och resultat i musikundervisning med relevans för kommande yrkesutövning.

Behörighetskrav

Musik fördjupning 1, moment 1 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, workshops, litteraturseminarier samt handledning.  Workshops innebär undervisning i grupp och omfattar introduktioner, laborationer och redovisningar (kan innebära sk. uppspel). Litteraturseminarier sker i grupp under ledning av undervisande lärare. Handledning innebär att läraren följer och ledsagar studenterna i deras lärprocesser. Handledning sker främst i grupp men även enskild handledning förekommer. Vid inslag av tillämpad musikdidaktik ges handledning av musiklärare vid samverkansskola.

Examination

Examination i musikteori sker genom såväl skriftliga som gestaltande uppgifter. Instrumentala och ensemblefärdigheter bedöms såväl formativt som summativt, dels enskilt, dels i grupp. Ensembleledning examineras genom redovisning av ledningsövningar. Kunskaper i ljudteknik och IKT examineras genom praktiskt utformade prov samt skriftliga inlämningsuppgifter. Examination av kurslitteratur sker såväl muntligt vid seminarier som med skriftliga inlämningsuppgifter relaterade till litteraturuppgifter. Examination av konstnärligt projektarbete sker genom presentation av konstnärlig produkt, muntlig redovisning av planering och genomförande av projektarbete samt kritisk granskning av andra studenters produkter (muntlig) i samband med redovisningar. Examination av vetenskaplig bearbetning sker genom inlämnande av skriftlig rapport.
 
För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG i minst 2/3 av kursens två moduler. Särskild vikt vid bedömningen av betyget VG läggs vid studentens förmåga att dels relatera kursens teoretiska inslag till kursens praktiska och konstnärliga innehåll, dels kunna uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmodul inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska modulet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 25

Alvehus Johan
Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 144 s. :
ISBN: 978-91-47-09915-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Aspers Patrik
Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden
2., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Liber : 2011 : 287 s. :
ISBN: 978-91-47-09615-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Andersson Patrik
Orkesterdirigering : partituranalys, gestik och ledarskap
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 282 s. :
ISBN: 9789144073934
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Konflikthantering i professionellt lärarskap
Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
Malmö : Gleerups : 2011 : 217 s. :
ISBN: 91-40-67220-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gabrielsson Alf
Starka musikupplevelser : musik är mycket mer än bara musik
Hedemora : Gidlund : 2008 : 583 s. :
ISBN: 978-91-7844-759-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Musikkundervisningens didaktikk
Hanken Ingrid Maria, Johansen Geir
2. utg. : Oslo : Cappelen Damm akademisk : cop. 2013 : 266 s. :
ISBN: 978-82-02-27038-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kunskapssynen och pedagogiken : varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas
Enkvist Inger, Ingvar Martin, Wållgren Ingrid, Henrekson Magnus
Första upplagan : Stockholm : Dialogos : [2017] : 255 sidor :
ISBN: 9789175043319
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Traditionell harmonilära : harmonik, harmonisering, stämföring. 1 Arbetsbok
Jansson Roine, Åkerberg Ulla Britt
Stockholm : KMH förl. (Musikhögsk.) : 1995 : [2], 80 s. :
ISBN: 91-88842-04-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jansson Roine
Traditionell arrangering : satsteknik och arbetsmetodik
[Stockholm] : Notfabriken : [2017] : 248 sidor :
ISBN: 9789188181527
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Körsång påverkar : forskare berättar
Fagius Gunnel, Ekman Frisk Lena
Slite : Wessmans musikförlag : 2011 : 83 s. :
ISBN: 978-91-87710-28-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Den osynliga maten
Kulturverket : 2009 :
https://issuu.com/kulturverket/docs/den_osynliga_maten_boken_pdf_beskur

En ny nordisk stjärnhimmel
Kulturverket : 2009 :
https://issuu.com/kulturverket/docs/kv_rymdbok
Obligatorisk

Spela fritt : improvisation i liv och konst
Nachmanovitch Stephen, Smedberg Sven
[Ny utg.] : Göteborg : Ejeby : 2010 : 202 s. :
ISBN: 9789188316530
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Biophilia Educational Project - FInal Report
Nordic Council of Ministers :
https://biophiliaeducational.org/report/
Obligatorisk

Gymnasieskola 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
ISBN: 9789138325803
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Bedömningsstöd i musik - årskurs 7-9
Skolverket : 2012 :
https://www.skolverket.se/publikationer?id=2597
Obligatorisk

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kommentarmaterial till kursplanen i musik (reviderad 2017) [Elektronisk resurs]
Skolverket : 2017-11-13T17:44:48+01:00 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3864
Obligatorisk

Jämställdhet i läroplanens del 1 och 2
Skolverket : 2018 :
https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a27d00/1529335972156/Lgr11_Del1_och_2_Jamstalldhet.pdf
Obligatorisk

På tal om musikproduktion : elva bidrag till ett nytt kunskapsområde
Ternhag Gunnar, Wingstedt Johnny
Göteborg : Bo Ejeby : 2012 : 216 s. :
ISBN: 978-91-88316-61-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tomaro M
Instrumental Jazz Arranging - A Comprehensive And Practical Guide
Hal Leonard Corporation : 2009 :
Läsanvisning: ISBN: 9781423452744

Tyboni Börje
Noter :b handbok i traditionell notering
Stockholm : Gehrman : 1996 : 297 s. :
ISBN: 91-7748-029-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Musik för alla : filosofiska och didaktiska perspektiv på musik, bildning och samhälle
Varkøy Øivind, Söderman Johan
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 214 s. :
ISBN: 9789144084879
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

White P
The Producer´s Manual (4th edition)
Sample Magic : 2014 :
Obligatorisk

Lärande i musik : barn och lärare i tongivande samspel
Wallerstedt Cecilia, Lagerlöf Pernilla, Pramling Niklas
Malmö : Gleerup : 2014 : 113 s. :
ISBN: 978-91-40-68763-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Zangger Borch Daniel
Stora sångguiden : vägen till din ultimata sångröst
1. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2005 : 165, [1] s. :
ISBN: 91-85041-61-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Finns även i nyare upplaga samt som bilaga i Zangger Borchs avhandling: http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:991686/FULLTEXT01.pdf (s.103-269)

Referenslitteratur

Barnet och musiken [Elektronisk resurs] : en introduktion i musikpedagogik för förskollärare
Angelo Elin, Sæther Morten
Johanneshov : MTM : 2014 : 1 CD-R :

Allmänmetodik, allmändidaktik : ett bidrag till en ämnesbestämning
Bengtsson Jan, Kroksmark Tomas
[Ny utg.] : Lund : Studentlitteratur : 1994 : 82 s. :
ISBN: 914446181X
Se bibliotekskatalogen Album

Bengtsson Ola
Jazz harmoni : För komposition, analys och improvisation. Vol. 1-2
2005 : 64, 35 s. :

Den musiska människan : barnet, sången och lekfullheten genom livets faser
Bjørkvold Jon-Roar, Carlberg Hans
1. uppl. : Stockholm : Runa : 1991 : 343 s. :
ISBN: 9188298043
Se bibliotekskatalogen Album

Bowman W. D.
Philosofical Perspectives on Music
Oxford University Press. : 1998 :

Lärandets konst : betraktelser av estetiska dimensioner i lärandet
Alerby Eva, Jórunn Elídóttir
Lund : Studentlitteratur : 2006 : 224 s. :
http://www.studentlitteratur.se/omslagsbild/artnr/32292-01/height/320/width/320/bild.jpg
ISBN: 978-91-44-04555-9
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Musikalitet och lärande

Chester Gary
Gary chester - the new breed (book/online audio)
Hal Leonard Corporation : 2006 : 47 sidor :
ISBN: 978-1-4234-1812-2
Se bibliotekskatalogen Album

Englund Thomas
Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre senaste decennierna
Pedagogisk forskning i Sverige, nr 1. s. 37-49 : 2004 :
Nya tendenser inom pedagogikdisciplinen under de tre senaste decennierna

Fagius Gunnel
Barn och sång : om rösten, sångerna och vägen dit
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 175, [1] s. :
ISBN: 978-91-44-01935-2
Se bibliotekskatalogen Album

Famularo Dom
It's Your Move: Motions and Emotions
International Music Publications : 2001 :

Ferm Cecilia
Öppenhet och medvetenhet [Elektronisk resurs] : en fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion
Luleå : Luleå tekniska universitet : 2004 : 253 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-25834

Arrboken : [arrangering i pop & rockstil]
Hjortek Hans, Johansson K. G.
[Ny utg.] : Danderyd : Notfabriken : [2013], cop. 1999 : 240 s. :
ISBN: 9789186825508
Se bibliotekskatalogen Album

Jansson Roine
Stora musikguiden :b musikteori för alla
1. uppl., 1. tr. : [Danderyd] : Notfabriken : 2007 : 208 s. :
ISBN: 91-85575-15-1
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson K. G.
Alla tiders musikhistoria : från antiken till idag
Upplaga: 1 : [Danderyd] : Notfabriken : [2017] : 240 sidor :
ISBN: 978-91-86825-80-5
Se bibliotekskatalogen Album

Johansson Leif
Ensembleledning : ledarskap i mindre musikgrupper
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 181 s. :
ISBN: 91-44-03676-0
Se bibliotekskatalogen Album

Lära om lärande
Alerby Eva, Kansanen Pertti, Kroksmark Tomas
Lund : 2000 :
Läsanvisning: - Kampen mellan vetenskap och lära - Didaktik och lärares yrkeskunskap

Kroksmark Tomas
Didaktiska strövtåg : didaktiska idéer från Comenius till fenomenografisk didaktik
2. uppl. : Göteborg : Daidalos : 1994 : 358, [10] s. :
ISBN: 9789171730107
Se bibliotekskatalogen Album

Kruse B
Thinking art (an interdisciplinary apporach to applied aesthetics)
Norwegian Academy of Music : 2019 :

Mera Sandvargen
Lind Åsa, Digman Kristina
Rabén & Sjögren : 2016 : 119 sidor :
ISBN: 9789129702965
Se bibliotekskatalogen Album