"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musikproduktion 1, 30 hp

Engelskt namn: Music Production 1

Denna kursplan gäller: 2020-02-24 och tillsvidare

Kurskod: 1MU039

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-03-11

Innehåll

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att skapa musik och vill fördjupa dig inom musikproduktion/laptop-produktion. Du ges under kursens gång möjlighet att pröva olika digitala verktyg för musikskapande. Kursen är uppdelad i fyra moment vilka baseras på arrangering/komposition/musikteori, musikproduktion/laptop-produktion/inspelningsteknik, branschkunskap samt ett eget musikproduktionsprojekt med konstnärlig och vetenskaplig koppling.
 
Modul 1 - Grundläggande ljudteknik och musikteori, 7,5 hp
Under den första modulen kommer du få grundläggande kunskaper i inspelningsteknik. Vi kommer även att på olika nivåer (form, harmonik, melodik et cetera) analysera olika musikstycken från skilda genrer ur den moderna musikhistorien. Utifrån eget skapande kommer musikteoretiska aspekter att behandlas som kopplas till egna kompositioner.
 
Modul 2 - Mixning, mastring och musikteori, 7,5 hp
Denna modul kommer att fokusera på att färdigställa den egna låten. Här kommer det alltmer att fokuseras på såväl producenttekniska och musikteoretiska detaljer som arrangemang och instrumentering, samt mixningens centrala delar (panorering, equalising, kompressorer, effekter et cetera) och slutligen mastring.
 
Modul 3 - Branschkunskap i musik, 5 hp
Under denna modul kommer att vi bekanta oss med den nutida musikbranschens förutsättningar och möjligheter. Hur skall en artist gå tillväga i ett musikaliskt landskap där världen blivit var människas egendom i form av sociala medier, samt ett stort utbud av strömnings- och musiktjänster. Hur fungerar upphovsrätt, kontakt med förlag och inte minst hur skall produkten förpackas.
 
Modul 4 - Förberedelse för Modul 5, 5 hp
Du utför några uppgifter med tydligt definierade förutsättningar där du visar att du behärskar de olika tekniker vi behandlat under de tidigare modulerna.
 
Modul 5 - Konklusion: Från ax till limpa, 5 hp
Detta är en sammanfattande modul där studenten, utifrån kursens tidigare moduler, förutsätts kunna genomföra ett projekt från komposition till färdig produkt. Här kan studenten skapa fritt utifrån sina egna estetiska preferenser. Under detta moment skall även kursens kreativa moment och skeenden redovisas i en akademisk rapport.

Förväntade studieresultat

Modul 1 - Grundläggande ljudteknik och musikteori, 7,5 hp
För godkänt delmoment ska den studerande kunna visa:

Ämneskunskaper

 • grundläggande kunskaper i användning av digitala hjälpmedel för inspelning och bearbetning av musik
 • kunskaper om grundläggande musikaliska begrepp rörande form, harmonik och melodik
 • kunskap kring stilistiska kännetecken från skilda musikgenrer.

Färdighet och förmåga

 • att tillämpa grundläggande digitala kunskaper i sin egen konstnärliga praktik.
 • att tillämpa grundläggande musikaliska kunskaper i sin egen konstnärliga praktik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • att kunna värdera och lösa grundläggande problem rörande musikt- samt arrangemangstekniska spörsmål.
 • att kunna sammankoppla musikens teoretiska och praktiska delar.
 • att erhålla verktyg för att analysera, begreppsliggöra och problematisera konstnärliga och musiktekniska processer och skeenden.

Modul 2 - Mixning, mastring och musikteori, 7,5 hp
För godkänt delmoment ska den studerande kunna visa:
Ämneskunskaper

 • grundläggande kunskaper i användning av digitala hjälpmedel för inspelning och bearbetning av musik.
 • kunskaper om grundläggande musikaliska begrepp rörande form, harmonik och melodik.
 • kunskaper om grundläggande producent- och inspelningstekniska spörsmål.
 • kunskaper om en musikproduktions färdigställande.

Färdighet och förmåga

 • att tillämpa grundläggande digitala och musikaliska kunskaper i sin egen konstnärliga praktik.
 • att utifrån musiktekniska, musikteoretiska och konstnärliga kunskaper kunna färdigställa en musikalisk produktion.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • att kunna värdera och lösa grundläggande problem rörande arrangemangs- samt musiktekniska spörsmål.
 • att kunna sammankoppla musikens teoretiska och praktiska delar.
 • att erhålla verktyg för att analysera, begreppsliggöra och problematisera konstnärliga  och musiktekniska processer och skeenden.

Modul 3 - Branschkunskap i musik, 5 hp
För godkänt delmoment ska den studerande kunna visa:
Ämneskunskaper

 • grundläggande kunskaper i svensk och internationell upphovsrätt.
 • kunskaper om vilka alternativ som finns att tillgå i promotion av musik.
 • kunskaper om olika plattformar, sociala medier och strömningstjänster avsedda för musik.
 • att välja rätt förpackning i både brett och direkt perspektiv för sin musikaliska produkt.

Färdighet och förmåga

 • att orientera bland upphovsrättsliga frågor sig i ett samtida musikaliskt landskap.
 • att orientera sig bland de vanligast förekommande nätbaserade tjänsterna rörande musikalisk distribution.
 • att kunna finna passande förpackning (omslag, story et cetera).

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • att kunna värdera och lösa grundläggande problem rörande rättighetsmässiga juridiska dokument.
 • att kunna värdera och omtolka musik till både rörlig bild och stillbilder.
 • att kunna värdera musikaliska strömningstjänster och sociala medier. 

Modul 4 - Förberedelse för Modul fem, 5 hp
För godkänt delmoment ska den studerande kunna visa:
Ämneskunskaper

 • Att utifrån strikt definierade kriterier sammanföra tekniker erhållna från tidigare moment för att skapa ett färdigt slutresultat. 

Färdighet och förmåga

 • att utifrån strikta ramar kunna genomföra ett musikaliskt projekt från musikalisk idé till färdigt resultat. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • att muntligen kunna värdera, problematisera och redogöra för de kreativa processer som ägt rum. 

Modul 5 - Konklusion: Från ax till limpa, 5 hp
För godkänt delmoment ska den studerande kunna visa:
Ämneskunskaper

 • att sammanföra kunskap erhållna från tidigare moment till ett färdigt slutresultat.
 • att sammanföra kreativa processer till en skriftlig rapport.

Färdighet och förmåga

 • att kunna genomföra ett musikaliskt projekt från musikalisk idé till färdigt resultat.
 • att kunna genomföra en skriftlig rapport utifrån kreativa processer och skeenden som tagit plats i något av kursens delmoment.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • att i skrift kunna värdera, problematisera och redogöra för de kreativa processer som ägt rum under något av kursens skapande moment.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av handledning, seminarier och diskussioner. Seminarier, enskilda och gruppövningar är obligatoriska inslag i undervisningen. I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med koppling till den egna musikaliska praktiken

Examination

Examination sker individuellt i såväl praktiska som teoretiska delmoment. Examinationen är gestaltande med tillhörande examinerande seminarier där redogörelser för eget verk, samt konstruktiv granskning av andras verk är centralt. Kursen examineras även skriftligt i form av skriftliga rapporter med koppling till den egna konstnärsprocessen.
 
Workshops kan innehålla examinerande moment och närvaro är då obligatorisk (framgår i kursens modulschema).
 
Diskussions- och feedbackgrundande lektionsmoment är examinerande.
 
 Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) i både delmoment och kursen i sin helhet. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG i fler än 2/3 av kursens teoretiska och praktiska delmoment.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt begära en ny examniator. Begäran om ny examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 27

Modern recording techniques
Huber David Miles, Runstein Robert E.
9th edition : New York : Routledge : 2018 : xxv, 616 pages :
ISBN: 9781138203679
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Att skriva en bra uppsats.
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Hedelund Lis, Nordli Harald
1. uppl. : Malmö : Liber : 2002 : 284 s. :
ISBN: 91-47-06217-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Stannow Henrik
Musikjuridik : handbok om upphovsrätt och musik
[5. rev. uppl.] : Stockholm : CKM Förlag : 2014 : 267 s. :
ISBN: 9789170401213
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur och information i pdf- och videoformat kommer att delas ut av undervisande lärare. Övrig litteratur väljs i samråd med undervisande lärare i relation till valt intresseområde i Modul 4 / Modul 5

Referenslitteratur

Alvehus Johan
Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 144 s. :
ISBN: 978-91-47-09915-3
Se Umeå UB:s söktjänst

How to become a guitar playing human being in ensemble courses – independent of sex. An episode of the radio show Music and equality.
Ferm Almqvist C, Visst T
European Journal of Philosophy in Arts Education : 2013 :
http://www.ejpae.com/index.php/EJPAE/article/view/28

Jansson Roine
Stora musikguiden : musikteori för alla
2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
ISBN: 978-91-86825-04-1
Se Umeå UB:s söktjänst

Johansson K. G.
Alla tiders musikhistoria : från antiken till idag
Upplaga: 1 : [Danderyd] : Notfabriken : [2017] : 240 sidor :
ISBN: 978-91-86825-80-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Jonasson Camilla
"Jag har också rätt att ljudsätta världen" : om tjejers och transpersoners tillblivelser som musikskapare i musikteknologiska lärmiljöer
Lund : Lunds universitet : 2020 : 244 sidor :
Läs hela texten
ISBN: 9789188409218
Se Umeå UB:s söktjänst

Strömquist Siv
Konsten att tala och skriva, 7 uppl
7 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2021 : 272 sidor :
ISBN: 9789151107004
Se Umeå UB:s söktjänst

Ternhag Gunnar
Vad är det jag hör? : analys av musikinspelningar
Göteborg : Ejeby : 2009 : 78 s. :
ISBN: 978-91-88316-50-9
Se Umeå UB:s söktjänst

På tal om musikproduktion : elva bidrag till ett nytt kunskapsområde
Ternhag Gunnar, Wingstedt Johnny
Göteborg : Bo Ejeby : 2012 : 216 s. :
ISBN: 978-91-88316-61-5
Se Umeå UB:s söktjänst