Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musikproduktion 2, 30 hp

Engelskt namn: Music Production 2

Denna kursplan gäller: 2019-06-17 och tillsvidare

Kurskod: 1MU034

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-18

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra moduler, vilka baseras på ingående studier i och av digitala och analoga inspelningsmiljöer. I vissa moment fördjupas förståelsen av det konstnärliga arbetet genom studier i musikteori med tillhörande arrangerings- och kompositionstekniker, samt tillämpad musik- och produktionsanalys. Även mellanmänskliga aspekter kopplade till musikproducentrollen kommer att behandlas och diskuteras. Kursens olika delar kommer att genomföras och dokumenteras utifrån ett medvetet metodiskt arbete och vetenskapligt förhållningssätt. Arbetet i kursen utmynnar även i skapandet av en konstnärlig portfolio avsedd för studentens kommande yrkesutövning.

Modul 1 - 7,5 hp - Flerkanalsinspelning i studiomiljö
Modulen fokuserar på olika strategier och aspekter av musikproduktionsanalys. Modulen innehåller fördjupning inom de olika digitala och teoretiska verktyg som krävs för att återskapa musikproduktionens olika delar samt fördjupade verktyg i att som producent konstruera och förmedla feedback på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt. I momentet påbörjas individuell planering inför det konstnärliga och vetenskapliga slutprojekt som examineras i Modul 4. I anslutning till detta tillämpas en forskningsmässigt metodisk strategi med en konstnärlig frågeställning som utgångspunkt. Portfolio och processloggbok förs kontinuerligt utifrån det egna konstnärliga arbetet.
 
Modul 2 - 7,5 hp - Producera på uppdrag
Modulen okuserar på olika sorters uppdragsskrivande. Detta i form av musikskapande och produktion till rörlig bild samt produktionsarbete utifrån en demo. Modulen innehåller även olika förberedande redigerings-, mixnings-, och mastringsövningar inför ett mer omfattande studioinspelningsprojektet i modul 3. Detta moment knyter på olika sätt samman musikproduktion, musikteori musikproduktionsanalys, arrangering och musikskapande både genom enskilt och gruppbaserat arbete.
 
Modul 3 - 7,5 hp - Inspelnings- och (re)mixningsprojekt
I modul 3 ska studenterna utifrån en demoinspelning, tillsammans med uppdragsgivare (låtskrivare),  det vill säga planera, agera producent, spela in samt mixa och mastra till färdig produktion. Modulen innehåller även parallelluppgifter med koppling till arrangering, musikproduktionsanalys samt produktion i olika genrer.
 
Modul 4 - 7,5 hp - Slutprojekt
Sammanfattande modul där studenten, utifrån kursens tidigare moment, förutsätts kunna genomföra ett projekt från kompositionsidé till färdig produkt. Den egenkomponerade låten skall innehålla moment av flerkanalinspelning (varav minst ett spår med sång) samt behandling av MIDI-baserade instrument. Under modul 4 skall även den kreativa processen redovisas i en vetenskaplig rapport.

Förväntade studieresultat

Modul 1 - 7,5 hp - Flerkanalsinspelning i studiomiljö
För godkänt delmoment ska studenten visa
 
Kunskap och förståelse
 • fördjupade kunskaper i användning av digitala hjälpmedel för flerkanalsinspelning och bearbetning av både MIDI och audio.
 • fördjupade kunskaper om musikteoretiska begrepp rörande form, harmonik och melodik
 • fördjupad kunskap kring stilistiska kännetecken, både avseende produktion och komposition, från skilda musikgenrer. 
Färdighet och förmåga
 • färdighet och förmåga att tillämpa inspelningstekniska och musikaliska kunskaper i sin egen konstnärliga praktik 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och lösa problem rörande arrangemangs- och musikproduktionstekniska spörsmål.
 • värdera och lösa problem rörande arrangemangstekniska spörsmål.
 • sammankoppla musikens teoretiska och praktiska delar.
Modul 2 - 7,5 hp - Producera på uppdrag
För godkänt delmoment ska studenten visa
 
Kunskap och förståelse
 • kunskaper i tolkning och bearbetning av skilda konstnärliga uttryck i ljudlig gestaltning.
 • kunskaper i konstnärligt samt musikproduktionstekniskt arbete med utgångspunkt i ett befintligt musikdemomaterial. 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att tillämpa kunskaper i komposition, redigering, mixning och mastring i gestaltande arbete samt inför studioinspelningsprojekt. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera, analysera, begreppsliggöra och problematisera konstnärliga och musiktekniska processer.

Modul 3 - 7,5 hp - Inspelnings- och (re)mixningsprojekt
För godkänt delmoment ska den studerande kunna visa:
 
Kunskap och förståelse
 • goda kunskaper i musikaliska strukturer rörande form, harmonisering och melodiföring.
 • goda kunskaper inspelningsteknik, mix och mastring. 
Färdighet och förmåga
 • färdighet att analysera och rekontextualisera befintlig musik.
 • förmåga att planera och genomföra mix och mastring. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och omtolka befintlig musik.
Modul 4 - 7,5 hp - Slutprojekt
För godkänt delmoment ska den studerande kunna visa
 
Kunskap och förståelse
 • att sammanföra kunskap erhållna från tidigare moment till ett musikkaliskt projekt och en vetenskaplig rapport.
Färdighet och förmåga
 • att kunna genomföra ett musikaliskt projekt från musikalisk idé till färdigt resultat.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • att i en vetenskaplig rapport kunna värdera, problematisera och redogöra för de kreativa processer som ägt rum under kursens avslutande moment.

Behörighetskrav

Musikproduktion 1 med godkänt resultat på minst 22,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av handledning och seminarier. Seminarier, enskilda och gruppövningar är obligatoriska med examinerande inslag i undervisningen. I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med koppling till den egna musikaliska praktiken.

Examination

Examination sker individuellt i såväl praktiska som teoretiska delmoment. Redovisningsformen kan vara gestaltande eller skriftlig, beroende på modulens karaktär. Detta tar sig uttryck i så kallade examinerande "critical friend"-seminarier, där studenten förväntas såväl kunna redogöra för sitt eget verk, som att på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt, via analys och redogörelse, hjälpa fram sina studiekamraters musikaliska verk. Det tar sig även uttryck i examinerande skriftliga rapporter med koppling till den egna konstnärliga processen. Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd i både delmoment och kursen i sin helhet. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande har erhållit VG i tre av kursens fyra moduler.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.