Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musikproduktion 3, 30 hp

Engelskt namn: Music Production 3

Denna kursplan gäller: 2019-06-24 och tillsvidare

Kurskod: 1MU035

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-12

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-03-13

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra moduler, vilka baseras på ingående studier i och av digitala och analoga inspelningsmiljöer. I vissa modul fördjupas förståelsen av det konstnärliga arbetet genom studier i musikteori med tillhörande arrangerings- och kompositionstekniker, samt tillämpad musik- och produktionsanalys. Även mellanmänskliga aspekter kopplade till musikproducentrollen kommer att behandlas och diskuteras. Kursens olika delar kommer att genomföras och dokumenteras utifrån ett medvetet metodiskt arbete och vetenskapligt förhållningssätt. Arbetet i kursen utmynnar även i skapandet av en konstnärlig portfolio avsedd för studentens kommande yrkesutövning.
 
Modul 1 - 7,5 hp - Produktionsanalys
Modulen fokuserar på olika strategier och aspekter av musikproduktionsanalys. Modulen  innehåller fördjupning inom de olika digitala och teoretiska verktyg som krävs för att återskapa musikproduktionens olika delar samt fördjupade verktyg i att som producent konstruera och förmedla feedback på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt. I modulen påbörjas individuell planering inför det konstnärliga och vetenskapliga slutprojekt som examineras i modul 4. I anslutning till detta tillämpas en forskningsmässigt metodisk strategi med en konstnärlig frågeställning som utgångspunkt. Portfolio och processloggbok förs kontinuerligt utifrån det egna konstnärliga arbetet.
 
Modul 2 - 7,5 hp - Rösten och andra akustiska instrument
Modulen fokuserar på olika sätt att arbeta med diverse akustiska instrument med särskilt fokus på rösten. Modulen innehåller arrangering för olika akustiska instrumentsättningar samt fördjupande studier av inspelningsteknik med fokus på liveinspelning. Modulen innehåller även fördjupning i multilageringspelning samt verktyg för genomförande av blending inom musikproduktion.
 
Modul 3 - 7,5 hp - Klang och musikdramatik

Modulen fokuserar på att vidareutveckla olika konstnärliga, musikteoretiska och produktionsmässiga strategier för arbete med musikaliska stämningar och ljudlandskap relaterat till exempelvis film och spel. Även fördjupande perspektiv på av ljud- och produktionsteknik behandlas. Konstnärliga processer belyses och analyseras. Modulen innehåller kontinuerligt arbete med estetik och dramaturgi i olika musikaliska sammanhang.
 
Modul 4 - 7,5 hp - Slutprojekt
I kursens sista modul sammanfattas tidigare lärdomar genom arbete med ett projekt från konstnärlig idé till ett färdigt verk. I modulen ingår också färdigställande av en vetenskaplig rapport där en eller flera kreativa processer kopplade till projektet belyses och problematiseras.

Förväntade studieresultat

Modul 1 - 7,5 hp - Produktionanalys
För godkänt delmodul ska studenten visa
 
Kunskap och förståelse
 • fördjupad kunskap om olika musikgenrers produktionstekniska och konstnärligaförutsättningar och strategier.
 • fördjupad kunskap om vetenskaplig metod kopplad till den egna konstnärliga praktiken. 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att genom ett vetenskapligt och konstnärligt förhållningssätt tillämpa produktionstekniska och musikteoretiska kunskaper i sin egen konstnärliga praktik.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • fördjupad förmåga att värdera och lösa problem rörande musikproduktionstekniska och musikanalytiska spörsmål.
 • fördjupad förmåga att analysera, begreppsliggöra och problematisera konstnärliga och produktionstekniska processer. 
Modul 2 - 7,5 hp - Rösten och andra akustiska instrument
För godkänd modul ska studenten visa
 
Kunskap och förståelse
 • kunskap om rösten och akustiska instruments konstnärliga, arrangemangs- och inspelningstekniska förutsättningar.
 • kunskap om liveinspelningens och multilagerinspelningens konstnärliga och tekniska förutsättningar.
 • kunskap om olika blendingtekniker. 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att färdigställa arrangemang för röst(er) och akustiska instrument.
 • färdighet och förmåga att genomföra och bearbeta både multilager och liveinspelningar.
 • färdighet att spela in, bearbeta och använda sig (blending) av samplade och akustiska instrument. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utifrån konstnärliga, musikteoretiska och inspelningstekniska aspekter genomföra och värdera egna arrangemang av röst(er) och akustiska instrument. 
Modul 3 - 7,5 hp - Klang och musikdramatik
För godkänd modul ska studenten visa
 
Kunskap och förståelse
 • kunskap och medvetenhet om hur musik och ljudsättning kan användas i dramaturgiskt syfte.
 • visa kunskap om hur estetiska begrepp kan användas för att förstå och fördjupa sina egna konstnärliga insikter.
 • visa fördjupad kunskap i ljud- och produktionsteknik. 
 Färdighet och förmåga
 • visa fördjupad färdighet och förmåga att på ett djupare konstnärligt plan kunna planera och genomföra en musikalisk process utifrån en given dramaturgisk målbild.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • utifrån konstnärliga och inspelningstekniska perspektiv genomföra, analysera och på ett fördjupat konstnärligt plan värdera egna inspelningar.
 • utifrån konstnärliga, musikteoretiska och dramaturgiska aspekter genomföra och på ett fördjupat plan värdera såväl sin egen som andras kompositioner och musikproduktioner. 
Modul 4 - 7,5 hp - Slutprojekt
För godkänd modul ska studenten
 
Kunskap och förståelse
 • visa fördjupad kunskap i att redogöra för någon eller flera delar av en kreativ process till en skriftlig rapport. 
 Färdighet och förmåga
 • kunna genomföra ett musikaliskt projekt från musikalisk idé till färdigt resultat.
 • visa fördjupad färdighet och förmåga att sammanföra kunskap erhållna från tidigare modul till ett färdigt konstnärligt slutresultat. 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • På ett konstnärligt, musikteoretiskt och musikproduktionsmässigt plan uppvisa fördjupad förmåga att kunna värdera sitt eget och andras skapande och utifrån detta genomföra en konstnärlig slutprodukt.
 • i skrift uppvisa fördjupad förmåga att värdera, problematisera och redogöra för de kreativa processer som ägt rum under något av kursens skapande modul.

Behörighetskrav

Musikproduktion 2 med godkänt resultat på minst 22,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av handledning, seminarier och diskussioner. Seminarier, samt enskilda och gruppbaserade övningar utgör centrala delar i undervisningen. I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med koppling till den egna musikaliska praktiken.

Examination

Examination sker individuellt i såväl praktiska som teoretiska delmodul. Redovisningsformen kan vara såväl gestaltande som skriftlig, beroende på modulens karaktär. Det gestaltande tar sig uttryck i så kallade examinerande "critical friend"-seminarier, där studenten förväntas såväl muntligt kunna redogöra för sin egen konstnärliga process, som att på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt, via analys och redogörelse, vidareutveckla sina studiekamraters musikaliska verk. Hänsyn till användande av portfolio, processloggbok och kurslitteratur görs vid bedömning av det egna konstnärliga arbetet och ligger till grund för examinerande skriftliga inlämningar och rapporter med koppling till den egna konstnärliga processen. Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) i både delmodul och kursen i sin helhet. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande har erhållit VG i tre av kursens fyra moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmodul inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska modulet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.