"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musikproduktion 3, 30 hp

Engelskt namn: Music Production 3

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 1MU035

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-12

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2022-06-20

Innehåll

Kursen är uppdelad i fyra moduler, vilka baseras på ingående studier i och av digitala och analoga inspelningsmiljöer. I vissa modul fördjupas förståelsen av det konstnärliga arbetet genom studier i musikteori med tillhörande arrangerings- och kompositionstekniker, samt tillämpad musik- och produktionsanalys. Även mellanmänskliga aspekter kopplade till musikproducentrollen kommer att behandlas och diskuteras. Kursens olika delar kommer att genomföras och dokumenteras utifrån ett medvetet metodiskt arbete och vetenskapligt förhållningssätt. Arbetet i kursen utmynnar även i skapandet av en konstnärlig portfolio avsedd för studentens kommande yrkesutövning.

Modul 1 - 7,5 hp - Flerkanalsinspelning i studiomiljö

Modulen fokuserar på olika strategier och aspekter av musikproduktionsanalys. Modulen innehåller fördjupning inom de olika digitala och teoretiska verktyg som krävs för att återskapa musikproduktionens olika delar samt fördjupade verktyg i att som producent konstruera och förmedla feedback på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt. I momentet påbörjas individuell planering inför det konstnärliga och vetenskapliga slutprojekt som examineras i Modul 4. I anslutning till detta tillämpas en forskningsmässigt metodisk strategi med en konstnärlig frågeställning som utgångspunkt. Portfolio och processloggbok förs kontinuerligt utifrån det egna konstnärliga arbetet.

Modul 2 - 7,5 hp - Klang och musikdramatik

Modulen fokuserar på att vidareutveckla olika konstnärliga, musikteoretiska och produktionsmässiga strategier för arbete med musikaliska stämningar och ljudlandskap relaterat till exempelvis film och spel. Även fördjupande perspektiv på av ljud- och produktionsteknik behandlas. Konstnärliga processer belyses och analyseras. Modulen innehåller kontinuerligt arbete med estetik och dramaturgi i olika musikaliska sammanhang.

Modul 3 - 7,5 hp - Inspelnings- och (re)mixningsprojekt

I modul 3 ska studenten utifrån en demoinspelning, tillsammans med uppdragsgivare (låtskrivare) planera och genomföra en musikproduktion - det vill säga planera, agera producent, spela in samt mixa och mastra till färdig produktion. Modulen innehåller även parallelluppgifter med koppling till arrangering, musikproduktionsanalys samt produktion i olika genrer.

Modul 4 - 7,5 hp - Slutprojekt

I kursens sista modul sammanfattas tidigare lärdomar genom arbete med ett projekt från konstnärlig idé till ett färdigt verk. I modulen ingår också färdigställande av en vetenskaplig rapport där en eller flera kreativa processer kopplade till projektet belyses och problematiseras.

Förväntade studieresultat

För godkänt delmoment ska studenten visa
 

Modul 1 - Flerkanalsinspelning i studiomiljö, 7,5 hp

Kunskap och förståelse

 • fördjupade kunskaper i användning av digitala hjälpmedel för flerkanalsinspelning och bearbetning av både MIDI och audio.
 • fördjupade kunskaper om musikteoretiska begrepp rörande form, harmonik och melodik
 • fördjupad kunskap kring stilistiska kännetecken, både avseende produktion och komposition, från skilda musikgenrer.
 • fördjupad kunskap i att förbereda ett längre konstnärligt och vetenskapligt forskningsprojekt.
 • fördjupad förståelse för tids- och resursmässiga ramfaktorer rörande genomförande av konstnärligt och vetenskapligt forskningsprojekt.

Färdighet och förmåga

 • färdighet och förmåga att tillämpa inspelningstekniska och musikaliska kunskaper i sin egen konstnärliga prakti
 • i att planera och skriva fram en konstnärlig forskningsplan (PM).
 • Att kunna lägga upp en strategi för ett längre konstnärligt och vetenskapligt forskningsprojekt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och lösa problem rörande arrangemangs- och musikproduktionstekniska spörsmål.
 • värdera och lösa problem rörande arrangemangstekniska spörsmål.
 • sammankoppla musikens teoretiska och praktiska delar.

 

Modul 2 -  Klang och musikdramatik, 7,5 hp

Kunskap och förståelse

 • kunskap och medvetenhet om hur musik och ljudsättning kan användas i dramaturgiskt syfte.
 • visa kunskap om hur estetiska begrepp kan användas för att förstå och fördjupa sina egna konstnärliga insikter.
 • visa fördjupad kunskap i ljud- och produktionsteknik. 

 Färdighet och förmåga

 • visa fördjupad färdighet och förmåga att på ett djupare konstnärligt plan kunna planera och genomföra en musikalisk process utifrån en given dramaturgisk målbild.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • utifrån konstnärliga och inspelningstekniska perspektiv genomföra, analysera och på ett fördjupat konstnärligt plan värdera egna inspelningar.
 • utifrån konstnärliga, musikteoretiska och dramaturgiska aspekter genomföra och på ett fördjupat plan värdera såväl sin egen som andras kompositioner och musikproduktioner. 

 

Modul 3 - Inspelnings- och (re)mixningsprojekt, 7,5 hp

Kunskap och förståelse

 • goda kunskaper i musikaliska strukturer rörande form, harmonisering och melodiföring.
 • goda kunskaper inspelningsteknik, mix och mastring. 

Färdighet och förmåga

 • färdighet att analysera och rekontextualisera befintlig musik.
 • förmåga att planera och genomföra mix och mastring. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och omtolka befintlig musik.

 

Modul 4 - Slutprojekt, 7,5 hp

Kunskap och förståelse

 • visa fördjupad kunskap i att redogöra för någon eller flera delar av en kreativ process till en skriftlig rapport. 

 Färdighet och förmåga

 • kunna genomföra ett musikaliskt projekt från musikalisk idé till färdigt resultat.
 • visa fördjupad färdighet och förmåga att sammanföra kunskap erhållna från tidigare modul till ett färdigt konstnärligt slutresultat. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • På ett konstnärligt, musikteoretiskt och musikproduktionsmässigt plan uppvisa fördjupad förmåga att kunna värdera sitt eget och andras skapande och utifrån detta genomföra en konstnärlig slutprodukt.
 • i skrift uppvisa fördjupad förmåga att värdera, problematisera och redogöra för de kreativa processer som ägt rum under något av kursens skapande modul.

Behörighetskrav

Musikproduktion 2 med godkänt resultat på minst 22,5 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av handledning, seminarier och diskussioner. Seminarier, samt enskilda och gruppbaserade övningar utgör centrala delar i undervisningen. I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med koppling till den egna musikaliska praktiken.

Examination

Examination sker individuellt i såväl praktiska som teoretiska delmoment. Examinationen är gestaltande med tillhörande examinerande seminarier där redogörelser för eget verk, samt konstruktiv granskning av andras verk är centralt. Kursen examineras även skriftligt i form av skriftliga rapporter med koppling till den egna konstnärsprocessen.Workshops kan innehålla examinerande moment och närvaro är då obligatorisk (framgår i kursens modulschema).Diskussions- och feedbackgrundande lektionsmoment är examinerande. Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U) i både delmodul och kursen i sin helhet. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande har erhållit VG i tre av kursens fyra moment.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Regler gällande komplettering för att uppnå godkänt betyg och eventuella ändringar av regelverk återfinns i lokalt regelverk, se Regelverk - utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.