Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musikproduktion, 7,5 hp

Engelskt namn: Music Production

Denna kursplan gäller: 2021-02-08 och tillsvidare

Kurskod: 6KS020

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-02-09

Innehåll

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att skapa musik och vill lära dig mer om musikproduktion för egen fortbildning och för undervisning i olika åldersgrupper. Under kursens gång ges du möjlighet att pröva olika digitala verktyg och metoder för musikproduktion samt verktyg för att knyta an musikproduktion till undervisning i exempelvis kulturskolan. Kursen ges som en del i Kulturskoleklivet.

Förväntade studieresultat

För godkänt betyg ska den studerande kunna visa:

Kunskap och förståelse
  • Kunskap om verktyg för musikproduktion samt för tillämpning i egen undervisningsverksamhet.
Färdighet och förmåga
  • Färdighet i att tillämpa musikproduktionstekniska verktyg.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • Värderingsförmåga att kunna värdera och lösa grundläggande problem rörande musik- och produktionstekniska spörsmål.
  • Förhållningssätt att kunna sammankoppla musikens teoretiska och praktiska delar.
  • Värderingsförmåga att analysera, begreppsliggöra och problematisera konstnärliga och didaktiska processer och skeenden med koppling till musikproduktion.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, handledning, seminarier och workshops. I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med koppling till den egna musikaliska praktiken.

Examination

Examination sker enskilt i såväl praktiska som teoretiska delmoment. Kursens innehåll examineras gestaltande i form av ljudande inlämningar samt skriftligt i form av analys- och reflektionsuppgifter.

Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd i både delmoment och kursen i sin helhet. För betyget väl godkänd, VG, läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, samt att analysera och tillämpa kursens teoretiska, praktiska och konstnärliga inslag. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG i minst 2/3 av kursens teoretiska och praktiska delmoment. Särskild vikt läggs här vid studentens förmåga att dels relatera kursens teoretiska inslag till kursens praktiska och konstnärliga innehåll, dels kunna uppvisa fördjupade kunskaper och färdigheter i kursens delmoment.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.