"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musikskapande till Film, Dataspel och Teater B, 7,5 hp

Engelskt namn: Music Composing for Film, Computer Games and Theatre B

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 1MU044

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-09-09

Innehåll

Kursen riktar sig mot studenter som vill komponera musik till film, dataspel eller teater. Kompositions- och arrangeringstekniker studeras genom analyser av musikexempel samt genom praktiska övningar. Fokus ligger på de konstnärliga val som görs vid skapande av musik som i samverkan med andra konstformer bildar ett gemensamt uttryck. Kursen ger viss inblick i kompositions- och arrangeringstekniker för stråksektion, brass och slagverk samt elektronisk ljudbearbetning. Studenterna får öva sig i att reflektera över musikens roll i film, dataspel och teater genom eget musikkomponerande, deltagande i diskussioner och genom individuella skrivuppgifter. Kursen ges helt på distans, genom nätplattformer.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och Förståelse:

  • Visa på grundläggande kunskaper i kompositions och arrangeringstekniker för stråksektion, brass och slagverk.
  • Visa på grundläggande kunskaper i kompositions och arrangeringstekniker för elektronisk ljudbearbetning.

Färdighet och förmåga:

  • Komponera musik utifrån en dramaturgisk idé och argumentera för detta utifrån ett dramaturgiskt/ konstnärligt perspektiv.
  • Inneha förmåga att reflektera och analysera över musikens påverkan för det totala konstnärliga uttrycket.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • Värdera sina konstnärliga val i sina kompositioner på en grundläggande nivå utifrån ett dramaturgiskt perspektiv.

Behörighetskrav

Godkänt betyg i kursen Musikskapande till Film, Dataspel och Teater, 7,5 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

All undervisning sker i form av nätbaserade föreläsningar, seminarier och individuellt musikskapande arbete. Föreläsningarna och seminarierna innehåller teoretisk och praktisk introduktion till musikskapande till film, dataspel och teater. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. Tillgång behövs även till någon form av digitalt verktyg/ musikprogram.  Inget specifikt musikprogram avhandlas i kursen, men studenten behöver tillgång till antingen ett sequencerprogram (DAW) eller notskrivningsprogram. Närvaro vid kursträffarna är obligatorisk.

Examination

Examination sker genom bedömning av inlämningsuppgifter, seminariedeltagande, samt vid slutdokumentation av enskilt arbete. Vid betygsättning på hel kurs används betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga obligatoriska uppgifter och delmoment är godkända. För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet genom att analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar med väl underbyggda resonemang.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos utbildningsledaren vid Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 40

On the track : a guide to contemporary film scoring
Karlin Fred, Wright Rayburn
2. ed. : New York : Routledge : 2004 : 533 s. :
ISBN: 0-415-94135-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Phillips Winifred
A composer's guide to game music
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press : [2014] : vi, 275 s. :
Obligatorisk