"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musikskapande till Film, Dataspel och Teater, 7,5 hp

Engelskt namn: Music Composing for Film, Computer Games and Theatre

Denna kursplan gäller: 2017-05-15 och tillsvidare

Kurskod: 1MU020

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-03-16

Innehåll

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av att komponera musik till film, datorspel eller teater. Musik som dramaturgiskt medel studeras genom analyser av musikexempel samt genom praktiska övningar. Grundläggande musikteori avhandlas med koppling till dramaturgiska effekter. Kursen fokuserar på de konstnärliga valen som görs vid skapande av musik som i samverkan med andra konstformer bildar ett gemensamt uttryck. Studenterna får öva sig i att reflektera över musikens roll i film, datorspel och teater genom deltagande i diskussioner och skrivuppgifter, samt genom eget musikkomponerande.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

  • Förstå, reflektera och analysera över musikens roll som dramaturgiskt medel i film, datorspel och teater
  • Visa på kunskap om grundläggande musikteori med koppling till dramaturgiska effekter
  • Skapa ett musikstycke till en/ett befintlig film, datorspel eller teater och argumentera för detta utifrån ett dramaturgiskt/ konstnärligt perspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner och individuellt musikskapande arbete. All undervisning är nätbaserad.

Examination

Bedömning av de studerande sker kontinuerligt under kursens gång. Examinationen grundas på muntliga och ljudande redovisningar av individuellt musikskapande arbete, skriftliga uppgifter samt seminarier. För betyget väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes konstnärliga förmåga att kunna överföra dramaturgiska idéer till ljudande musik.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildninen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information, se http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 22

On the track : a guide to contemporary film scoring
Karlin Fred, Wright Rayburn
2. ed. : New York : Routledge : 2004 : 533 s. :
ISBN: 0-415-94135-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Phillips Winifred
A composer's guide to game music
Cambridge, Massachusetts : The MIT Press : [2014] : vi, 275 s. :
Obligatorisk