Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musikteori i kulturskola, 7,5 hp

Engelskt namn: Music theory in Municipal School of Art

Denna kursplan gäller: 2019-10-14 och tillsvidare

Kurskod: 6KS004

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-30

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-10-01

Innehåll

Detta är en kurs för dig som vill förkovra dig i olika strategier för att undervisa i musikteori inom kulturskolan. Kursens innehåll syftar även till hur du på olika sätt kan implementera musikteori i instrumentalundervisningen. Kursen innehåller såväl individuella som gruppbaserade moment, där olika musikteoretiska perspektiv och begrepp behandlas och relateras till den konstnärliga och pedagogiska praktiken i kulturskolan.

Kursen ges som en del i Kulturskoleklivet.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten visa
 
Kunskap och förståelse 
- visa grundläggande kännedom om musikteoretiska perspektiv och begrepp.
- ha utvecklat kunskap om att tillämpa didaktiska strategier kopplade till musikteoretiskt lärande. 

Färdighet och förmåga 
- uppvisa förmåga att planera och genomföra undervisning av eller med inslag av musikteori.
- kunna redovisa resultatet i ett gestaltande och skriftligt arbete. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
- utifrån ett musikteoretiskt perspektiv kunna diskutera och värdera de konstnärliga uttryck som kännetecknar olika musikgenrer.
- utifrån didaktiska överväganden kunna implementera musikteoretiska arbetssätt i undervisningspraktiken.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad. Examinerande moment, föreläsningar samt handledning och kollaborativt lärande sker via lärplattform

Examination

Examination sker genom uppvisade färdigheter och förmågor men även genom vissa skriftliga och muntliga delar vid presentation av det egna projektarbetet.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 45

Alvehus Johan
Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2013 : 144 s. :
ISBN: 978-91-47-09915-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Musikkundervisningens didaktikk
Hanken Ingrid Maria, Johansen Geir
2. utg. : Oslo : Cappelen Damm akademisk : cop. 2013 : 266 s. :
ISBN: 978-82-02-27038-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jansson Roine
Stora musikguiden : musikteori för alla
2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
ISBN: 978-91-86825-04-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album