Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musikteori, 7,5 hp

Engelskt namn: Music theory

Denna kursplan gäller: 2021-03-08 och tillsvidare

Kurskod: 1ES018

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-03

Innehåll

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av musikteori och vill lära dig mer om musikens byggstenar och funktioner. Innehållet syftar till att ge dig olika grundläggande musikteoretiska och gehörsmässiga verktyg för en djupare förståelse om eget och andras musicerande, musikskapande och musiklyssnande.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
- Visa grundläggande kännedom om samt redogöra för musik-, form- och satslära. 

Färdighet och förmåga
- Uppvisa förmåga att utifrån en given melodi harmonisera samt konstruera en fungerande stämföring i flerstämmig sats. 
- Uppvisa förmåga att gehörsmässigt uppfatta samt notera klingande musik.
- Tillämpa gehörsmässiga färdigheter för att identifiera specifika musikaliska skeenden såsom puls, rytm, melodi, harmoni och/eller form.
- Använda musikteoretiska färdigheter för att identifiera harmoniska skeenden genom musikalisk analys

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- Genom aktivt lyssnande analysera och förklara musikframförande utifrån musikteoretiska perspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad och bedrivs i form av föreläsningar, handledning, seminarier och workshops. I kursen integreras teoretiska och vetenskapliga begrepp i den praktiska och konstnärliga verksamheten med koppling till den egna musikaliska praktiken.

Examination

Examination sker enskilt i såväl praktiska som teoretiska delmoment. Kursens innehåll examineras gestaltande i form av ljudande inlämningar samt skriftligt i form av analys- och reflektionsuppgifter.

Vid betygsättning används något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd i både delmoment och kursen i sin helhet. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG i minst 2/3 av kursens teoretiska och praktiska delmoment. 

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att via utbildningsledare på Humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 27

Jansson Roine
Stora musikguiden : musikteori för alla
2. uppl. : Danderyd : Notfabriken : 2011 : 208 s. :
ISBN: 978-91-86825-04-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tyboni Börje
Noter :b handbok i traditionell notering
Stockholm : Gehrman : 1996 : 297 s. :
ISBN: 91-7748-029-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Wretling Göran
Musikteori
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2019 :
Musikteori
Obligatorisk

Referenslitteratur

Ingelf Sten
Praktisk harmonilära och ackordspel : visharmonik. Faktadel
[Ny utg.] : Hjärup : Sting musik : 2000 : 176 s. :
ISBN: 9197113387
Se bibliotekskatalogen Album

Ingelf Sten
Lär av mästarna : arrangering för två till fem stämmor
Hjärup : Sting musik : 1995 : 2 vol. + :
ISBN: 91-971133-4-4
Se bibliotekskatalogen Album

Ingelf Sten
Jazz & popharmonik : med analys och ackordskalor
7:e upplagan : Hjärup : Sting musik : 2019 : 1 volym (varierande paginering) :

Traditionell harmonilära : harmonik, harmonisering, stämföring. 1 Arbetsbok
Jansson Roine, Åkerberg Ulla Britt
Stockholm : KMH förl. (Musikhögsk.) : 1995 : [2], 80 s. :
ISBN: 91-88842-04-5
Se bibliotekskatalogen Album

Jansson Roine
Traditionell arrangering : satsteknik och arbetsmetodik
Stockholm : Nordiska musikförlaget : 1991 : 248 s. :
ISBN: 9171100083
Se bibliotekskatalogen Album