"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nationalekonomi A100:2, 15 hp

Engelskt namn: Economics A100:2

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2NE064

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2012-06-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-06-24

Innehåll

Moment 1: Makroekonomisk analys på kort sikt (Macroeconomic analysis in the short run) (7,5 hp/7,5 ECTS)
Det övergripande syftet med momentet är att introducera studenten till makroekonomisk teori samt till att ge en god förståelse för hur samhällsekonomin fungerar på kort sikt. Kursens mål är att ge studenten verktyg för att analysera förändringar i materiell välfärd över tid samt mellan länder.

För att möjliggöra en analys av ekonomin inleds momentet med en introduktion av centrala makroekonomiska begrepp såsom bruttonationalprodukt (BNP), betalningsbalans, ekonomisk tillväxt, arbetslöshet, inflation och växelkurs. BNP tas till utgångspunkt för en beskrivning av den ekonomiska strukturen. Här behandlas bl. a. de faktorer som påverkar nationalproduktens storlek på kort sikt, samt effekten av fluktuationer i BNP på arbetslöshetsnivån. Betalningsbalansen tas till utgångspunkt för länders handel med varandra. Kursen ger även en kort introduktion till teoretiska orsaker till observerade handelsmönster.
Momentet behandlar även ekonomisk stabiliseringspolitik i termer av finans- och penningpolitik. Under denna del av momentet introduceras de olika redskap som staten och centralbanken har tillgängliga för att bedriva stabiliseringspolitik. Kursen mål är att ge studenten en god kunskap om de grundläggande makroekonomiska modellerna, men även att ge kunskap om hur utvidgningar av dessa modeller påverkar analysen av ekonomin och begränsar möjligheterna för stabiliseringspolitiken.

Moment 2: Makroekonomisk analys i ett längre tidsperspektiv (Macroeconomic analysis in the long run) (7,5 hp/ 7,5 ECTS)
Moment 4 tar vid där moment 3 slutar, och fokus förskjuts till en analys av ekonomin på medellång till lång sikt. Momentet inleder med att introducera arbetsmarknadens funktionssätt samt hur prisförändringar påverkar möjligheterna till stabiliseringspolitik. Här belyses hur efterfrågan och utbud påverkar inflationsnivån. Efter detta introduceras en modell som förklarar hur ekonomisk tillväxt uppstår. Här diskuteras hur sparande och teknologi bestämmer jämvikt i ekonomin på lång sikt samt varför vissa länder är fattiga och andra är rika. Momentet behandlar även olika former av ekonomiska kriser samt hur det ekonomisk politiska ramverket bör utformas. Olika typer av ekonomiska kriser diskuteras. Liksom under moment 3 tar moment 4 upp både grundmodeller för analys av ekonomin (under moment 4 syftar dessa till analyser på medellång och lång sikt) samt relevanta utvidgningar av dessa.

Förväntade studieresultat

Moment 2: Makroekonomisk analys på kort sikt (Macroeconomic analysis in the short run) (7,5 hp/7,5 ECTS)
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
- Definiera och beräkna nivå och förändringar i materiell välfärd över tid och mellan länder.
- Förklara och illustrera effekter av ekonomiska chocker på BNP på kort sikt.
- Förklara och illustrera samspelet mellan varumarknaden och penningmarknaden på kort sikt, samt kunna redogöra för finans- och penningpolitikens möjligheter och begränsningar att stabilisera BNP i en öppen ekonomi.
- Redogöra för grundläggande handelsteori.
- Ge prov på och tillämpa de makroekonomiska modellerna på relevanta ekonomiska problem.
- Beskriva nuläget i svensk ekonomi och kunna relatera detta till förutsättningarna för aktiv stabiliseringspolitik.

Moment 2: Makroekonomisk analys i ett längre tidsperspektiv (Macroeconomic analysis in the long run) (7,5 hp/ 7,5 ECTS)
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
- Förklara och illustrera samspelet mellan aggregerat utbud och aggregerad efterfrågan på medellång sikt samt kunna redogöra för finans- och penningpolitikens möjligheter och begränsningar på medellång sikt, i såväl öppna som stängda ekonomier.
- Redogöra för orsaker till, och konsekvenser av, arbetslöshet.
- Redogöra för hur nivån på arbetslösheten, ekonomisk tillväxt och inflation hänger ihop.
- Redogöra för bestämningsfaktorerna för ekonomisk tillväxt på lång sikt.
- Förklara och illustrera hur förändringar i sparande, teknologi och befolkningstillväxt. påverkar ett lands kapitalackumulation samt materiella välfärd på lång sikt.
- Förklara den europeiska integrationen samt EMU och andra monetära samarbeten.
- Förklara olika typer av ekonomiska kriser.
- Ge prov på och tillämpa de ekonomiska modellerna på aktuella ekonomiska problem.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker dels i form av mindre salsskrivningar (duggor), dels i form av skriftlig salsexamination efter respektive moments slut samt via inlämningsuppgifter och seminarier. Resultatet från mindre skrivningar (duggor), inlämningsuppgifter och seminarier gäller endast under innevarande termin.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ett ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att momentet anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår veckan före höstterminstart. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.

På kursens samtliga huvudmoment ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För erhållande av betyget godkänd på hela kursen krävs att alla moment är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på samtliga i kursen ingående moment.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor vid Handelshögskolan begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknanden
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

Moment 1

Makroekonomi
Blanchard Olivier, Calmfors Lars, Flam Harry, Hassler John, Krusell Per
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 421 s. :
ISBN: 9789147114702
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2

Makroekonomi
Blanchard Olivier, Calmfors Lars, Flam Harry, Hassler John, Krusell Per
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 421 s. :
ISBN: 9789147114702
Se Umeå UB:s söktjänst

Till alla moment kan eventuellt "anvisat material" tillkomma till självkostnadspris, dock maximalt 50 kronor per moment.