Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nationalekonomi B100:1, 15 hp

Engelskt namn: Economics B100:1

Denna kursplan gäller: 2017-01-09 till 2022-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2NE067

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2012-06-11

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2016-11-17

Innehåll

Moment 1: Metoder och verktyg för nationalekonomer (Tools and methods for economists) (7,5 hp/7,5 ECTS)
Momentets mål är att ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i metoder för nationalekonomiskt arbete och nationalekonomisk forskning. Momentet inleds med en vetenskapsteoretisk diskussion. I samband med detta berörs även området forskningsetik.

De metoder som presenteras under momentet kan delas upp i främst två huvudfåror: matematik och ekonometri. Under momentets första del diskuteras matematiska begrepp och metoder som är relevanta för arbete med nationalekonomiska teorier och och ekonometri. Exempel på sådana begrepp och metoder kan vara funktionsformer, ekvationssystem, logaritmer, derivator och
optimering. Momentet övergår sedan till att behandla ekonometri där betoningen ligger på begrepp, tolkning och praktisk användning. De ekonometriska verktyg som presenteras motiveras också teoretiskt. Fokus ligger på den klassiska regressionsmodellen (OLS) och varianter av denna. Under momentet arbetas det med empiriskt material samt presentation av
resultat. I samband med dessa praktiska övningar diskuteras också hur vi med hjälp av instrumentvariabler, paneldata och naturliga experiment kan hantera olika endogenitetsproblem såsom simultanitet, mätfel och utelämnade variabler.

Moment 2: Industriell ekonomi (Industrial Economics) (7,5 hp/7,5 ECTS)
Momentets mål är att ge grundläggande teoretiska och empiriska kunskaper om  marknadsstrukturer, företags beteenden och välfärdsekonomiska utfall (effektivitet) vid monopol, oligopol, prisdiskriminering, produktdifferentiering, företagssamarbeten och karteller, in- och utträde från marknader, samt strategiskt beteende.

Momentet tar sin utgångspunkt i förekomsten av friktioner av olika slag såsom begränsad information, transaktionskostnader, kostnader i samband med prisförändringar, offentliga ingrepp och inträdeshinder på olika marknader. Under momentet studeras hur företag organiseras och hur de konkurrerar som en konsekvens av dessa olika friktioner. Det empiriska inslaget på detta moment bygger i huvudsak vidare på de metoder som studeras under första momentet med tillämpning på för momentet relevanta frågeställningar.

Förväntade studieresultat

Moment 1: Metoder och verktyg för nationalekonomer (Tools and methods for economists) (7,5 hp/7,5 ECTS)
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
- Tillämpa relevanta nationalekonomiska metoder.
- Tillämpa matematiska funktionsformer, derivering och optimering.
- Förklara den teoretiska utgångspunkten för den klassiska regressionsmodellen skattad med minsta kvadratmetoden (OLS).
- Bedöma och förstå begränsningar av den klassiska regressionsmodellen vid endogenitetsproblem och utvecklingsmöjligheter av metoden för att avhjälpa dessa problem.
- Tillämpa den klassiska regressionsmodellen på relevanta datamaterial och visa förståelse för möjliga forskningsetiska aspekter.
- På ett tydligt och pedagogiskt sätt kunna kommunicera slutsatser dragna från vetenskapliga studier för såväl allmänhet som kolleger.

Moment 2: Industriell ekonomi (Industrial Economics) (7,5 hp/7,5 ECTS)
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
- Förklara och tillämpa centrala begrepp inom ämnesområdet såsom priselasticitet, olika kostnadsbegrepp, och mått på marknadsmakt och marknadskoncentration.
- Härleda och förklara ett representativs företags vinstmaximeringsbeslut på kort och lång sikt givet olika marknadsformer, samt analysera de välfärdsekonomiska konsekvenserna av besluten.
- Redogöra för hur olika marknadssituationer i form av konkurrensgrad och prisbildning kan uppstå, samt dess välfärdsekonomiska effekter. Detta inkluderar även vertikalt och horisontellt samarbete och kartellbildning mellan olika företag
- Redogöra för produktdifferentiering, prisdiskriminering, olika former av strategiskt beteende och dess välfärdsekonomiska effekter
- Tillämpa ekonometriska metoder som exempelvis regressionsanalys för att besvara empiriska frågeställningar på för området relevanta data.

Behörighetskrav

Nationalekonomi A100, 30hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lärarledda gruppövningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig salsexamination efter respektive moments slut samt via inlämningsuppgifter och seminarier.

Resultatet från inlämningsuppgifter och seminarier gäller endast under innevarande termin. Studerande som inte har ett godkänt resultat från det ordinarie seminariet eller inlämningsuppgiften får inom ramen för respektive moment ytterligare en motsvarande examinationsmöjlighet.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ett ytterligare provtillfälle i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att momentet anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår veckan före höstterminstart. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren.

På kursens samtliga huvudmoment ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För erhållande av betyget godkänd på hela kursen krävs att alla moment är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på samtliga i kursen ingående moment.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd” , om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor vid Handelshögskolan begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 1

Moment 1

Introduction to econometrics
Stock James H., Watson Mark W.
3. rev. ed., Global ed. : Harlow : Pearson Education : 2014 : 848 s. :
ISBN: 978-1-292-07131-2
Se bibliotekskatalogen Album

Essential mathematics for economic analysis
Sydsæter Knut., Hammond Peter J., Strøm Arne.
4th ed. : Harlow : Pearson : 2012. : xviii, 745 p. :
ISBN: 978-0-273-76068-9 (pbk.) :
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Referenslitteratur Reference literature

Moment 2

Industrial organization : contemporary theory and empirical applications
Pepall Lynne, Richards Daniel Jay, Norman George
5. ed. : Hoboken, NJ : Wiley : cop. 2014 : ix, 709 s. :
ISBN: 9781118250303
Se bibliotekskatalogen Album

Introduction to econometrics
Stock James H., Watson Mark W.
3. rev. ed., Global ed. : Harlow : Pearson Education : 2014 : 848 s. :
ISBN: 978-1-292-07131-2
Se bibliotekskatalogen Album

Till alla moment kan eventuellt "anvisat material" tillkomma till självkostnadspris, dock maximalt 50 kronom per termin. Additional material can be added. The maximum cost is 50 SEK per module.