Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Nationalekonomi C100:2, 15 hp

Engelskt namn: Economics C100:2

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 2NE069

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Nationalekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-06-16

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-10-28

Innehåll

Kursen består av tre delmoment.

Moment 1: Grunderna för uppsatsskrivande (The basics of essay writing) (1 hp/1 ECTS)
Kursen startar med en föreläsning där grunderna i en uppsats gås igenom. Utöver detta består den inledande delen av att studenten vid ett seminarium presenterar sin egen idé och deltar i konstruktiva diskussioner om andra studenters uppsatsidéer.

Moment 2: Uppsatsarbete (Essay writing) (13hp/13ECTS)
Uppsatsarbetet sker enskilt eller i par tillsammans med en annan student och med stöd av en handledare utsedd av enheten. Arbetet syftar till att utveckla studentens färdigheter i att formulera frågeställningar, använda nationalekonomisk teori och metod samt att med hjälp av dessa dra rimliga slutsatser av sin studie. En viktig del i momentet är att utveckla sin förmåga att skriftligt presentera sina resultat.

Moment 3: Seminarium (Seminars) (1 hp/1 ECTS)
Vid seminarierna som genomförs i slutet av kursen skall varje student enskilt presentera och försvara sin uppsats. Utöver detta skall studenten vara huvudopponent på en annan students uppsats samt sidopponent på ytterligare minst två uppsatser.

Förväntade studieresultat

Moment 1:
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
- Diskutera andra studenters arbeten och ge förslag på förbättringar samt att kritiskt kunna reflektera över egna uppsatsidéer.

Moment 2:
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
- Identifiera och formulera en nationalekonomisk frågeställning och relatera denna till tidigare forskning.
- Välja, motivera och tillämpa relevant teori och metod, samt att organisera en studie, för att kunna besvara den valda frågeställningen.
- Analysera och presentera dragna slutsatser av en egenhändigt genomförd studie.
- Skriva en uppsats med ett bra språk som följer formaliakraven och som färdigställs inom givna tidsramar.

Moment 3:
Efter genomgånget moment förväntas den studerande kunna:
- Muntligt, och med hjälp av relevanta tekniska hjälpmedel, presentera egna vetenskapliga resultat samt kunna argumentera för sina slutsatser.
- Muntligt kritisera andra studenters verk samt bidra med konstruktiva synpunkter i dialog med andra.

Behörighetskrav

75 hp i nationalekonomi innefattande 15 hp på kandidatnivå (G2F), samt 15 hp metodkurser (exempelvis statistik eller matematik). Engelska 6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av före­läsningar, seminarier samt individuell handledning.
 

Examination

Examination
Examinationen sker dels i form av ett aktivt deltagande och presentation vid seminarier dels genom en skriftlig uppsats.

På moment ett och tre ges ettdera betygen underkänd eller godkänd. På moment två ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som god känts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

För erhållande av betyget godkänd på hela kursen krävs att alla tre moment är god kända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på moment två, ”Uppsatsarbete”.

Studerande som inte godkänns på moment ett eller tre har rätt till ett kompletterande provtillfälle i nära anslutning till dessa. Student som underkänns på moment två har rätt att lägga fram sin uppsats vid nästa termins uppsatskurs.

Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos rektor vid Handelshögskolan begära att annan examinator utses att bestämma betyg.

I normalfallet finns det ingen möjlighet till komplettering av underkända betyg. I undantagsfall kan en studerande som på någon examinerande del fått betyget ”Underkänd” , om examinator (ej undervisande lärare) finner det lämpligt, få genomföra en kompletterande uppgift. Den kompletterande uppgiften skall vara av mindre karaktär, tydligt relaterad till det eller de kunskapsmål som ej är uppfyllda samt vara genomförd i nära anslutning till den ursprungliga uppgiften.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.