Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Naturens mångfald (biologi), 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-06-14

Engelskt namn: Diversity of Nature (Biology)

Denna kursplan gäller: 2015-09-07 och tillsvidare

Kurskod: 5BI185

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-02-13

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-06-14

Innehåll

Kursen introducerar grundläggande populationsekologiska begrepp, klassificeringen av naturtyper samt bestämningen av arter som förekommer i norra Sverige. Kunskaperna från de teoretiska inslagen under momenten kommer att befästas och exemplifieras under exkursioner, övningar och laborationer. Kursen ger genom de praktiska momenten kännedom om biologiska metoder och tekniker för vidare studier.
 
Kursen delas in i följande moment:
 
Moment 1. Naturtyper och mångfald 3,5 högskolepoäng.
Under momentet ges en introduktion till naturtypsklassificering, floristik, insektsfaunistik och kärlväxtinventeringar. I detta ingår en introduktion till marklära, lokalklimat, kärlväxtfamiljer, insekternas biologi, klassificering och beskrivande morfologi. I momentet ingår fältstudier då studenten tränas i att karakterisera naturtyper och känna igen arter som förekommer i norra Sverige. Tonvikten ligger på identifiering och inlärning av kärlväxtarter, vanligt förekommande mossor, svampar och lavar samt insektsgrupper. Användning av bestämningslitteratur av olika slag tränas.
 
Moment 2. Ekologi 4 högskolepoäng. Under detta moment behandlas grundläggande ekologiska begrepp såsom det ekologiska nischbegreppet samt fysiska och biotiska begränsningar på organismers utbredning. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan individers anpassning och den biotiska och abiotiska omgivningen. Även grundläggande demografi samt sambandet mellan individantal i en population, det omgivande habitatet och populationers utveckling över tiden behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:1. Identifiera karaktäristiska arter växter och insekter i olika naturtyper i norra Sverige
2. beskriva och karaktärisera några viktiga nordliga naturtyper,
3. förklara hur olika faktorer och ekologiska processer begränsar organismers och populationers utbredningar och tätheter,
4. förklara och analysera enkla matematiskt baserade biologiska modeller,
5. utföra och tolka grundläggande floristiska, faunistiska och ekologiska undersökningar (examineras genom laboration, övning eller liknande),
6. inhämta, bearbeta och redovisa, floristisk, faunistisk och ekologisk information både muntligt och skriftligt (examineras genom laboration, övning eller liknande),
7. känna till viktiga biologiska tillämpningar och metoder (examineras genom laboration, övning eller liknande).

Behörighetskrav

Biologi A, Matematik C. Eller: Biologi 1, Matematik 3c(områdesbehörighet 14/A11 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, seminarier, laborationer, exkursioner och övningar. Projektarbeten, seminarier, laborationer, exkursioner och övningar är obligatoriska. Dessa lär ut metoder och arbetssätt som senare är nödvändiga i arbetslivet.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av projektarbeten och laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På projektarbetes- och laborationsmoment ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G), dvs på moment 1 ges betygen U och G, på moment 2 betygetn U, G och VG.  På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Studerande, som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Till kursplanen finns ett kursplanetillägg daterat 2015-02-02

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.