Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Naturens mångfald (biologi), 7,5 hp

Engelskt namn: Diversity of Nature (Biology)

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 5BI259

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-01-31

Innehåll

Kursen introducerar grundläggande populationsekologiska begrepp, klassificeringen av naturtyper samt bestämningen av arter som förekommer i norra Sverige. Kunskaperna från de teoretiska inslagen under momenten kommer att befästas och exemplifieras under exkursioner, övningar och laborationer. Kursen ger genom de praktiska momenten kännedom om biologiska metoder och tekniker för vidare studier.
 
Kursen delas in i följande moduler:
Modul 1. Naturtyper och artkunskap 3,5 högskolepoäng. Under modulen ges en introduktion till naturtypsklassificering, floristik, insektsfaunistik och kärlväxtinventeringar. I modulen ingår fältstudier då studenten tränas i att karakterisera naturtyper, bedöma naturvärden och ekosystemtjänster, samt känna igen arter som förekommer i norra Sverige. Tonvikten ligger på identifiering och inlärning av kärlväxtarter, vanligt förekommande mossor, och lavar samt insektsgrupper.
  
Modul 2. Ekologi 4 högskolepoäng. Under denna modul behandlas grundläggande ekologiska begrepp. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan individers anpassning och den biotiska och abiotiska omgivningen. Även grundläggande demografi samt sambandet mellan individantal i en population, det omgivande habitatet och populationens utveckling över tiden behandlas

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:


Modul 1. Naturtyper och artkunskap 3,5 hp
FSR 1.Identifiera karaktäristiska växter och insekter i norra Sverige
FSR 2. Planera och genomföra en fältundersökning, samt tolka och presentera resultaten 

Modul 2. Ekologi 4 hp
FSR 3. Redogöra för grundläggande evolutionära processer och mekanismer
FSR 4. Förklara hur olika faktorer och ekologiska processer begränsar organismers och populationers utbredningar och tätheter
 FSR 5. Förklara och analysera enkla matematiskt baserade biologiska modeller 

Förväntat studieresultat för VG
 
FSR 6. Med bas i givna populationsdata ska studenten kunna konstruera en enkel populationsmodell och utifrån denna modell kunna förstå och förklara hur populationsantalet utvecklas över tiden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a eller 1b1+1b2, Kemi 1, Matematik 3c eller Matematik D

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, seminarier, laborationer, exkursioner och övningar. Projektarbeten, seminarier, laborationer, exkursioner och övningar är obligatoriska. Dessa lär ut metoder och arbetssätt som senare är nödvändiga i arbetslivet.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av projektarbeten och laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På projektarbetes- och laborationsmoment ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G), dvs på modul 1 ges betygen U och G, på modul 2 betygetn U, G och VG.  På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Studerande, som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslut ska sedan meddelas studenten.


Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

Till kursplanen finns ett kursplanetillägg daterat 2015-02-02

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Svensk fältflora
Mossberg Bo, Stenberg Lennart
Fjärde tryckningen : [Stockholm] : Bonnier fakta : [2018] : 316 sidor :
ISBN: 9789174249514
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ecology : from individuals to ecosystems
Begon Michael, Townsend Colin R.
Fifth edition. : Hoboken, NJ : Wiley : 2021 : XIII, 844 pages :
ISBN: 9781119279358
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Litteratur som tillhandhålls av institutionen

Insekter : en fälthandbok
Douwes Per, Bellmann Heiko, Sandhall Åke
Stockholm : Interpublishing : 1997 : 237, [3] s. :
ISBN: 91-86448-36-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Den här boken lånas ut av institutionen då den inte finns att köpa.