Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Naturens mångfald för naturkunskapslärare, 15 hp

Engelskt namn: Diversity of nature for natural science teachers

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 6BI022

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-06-18

InnehållKursen integrerar ämnena biologi och geovetenskap. Inom biologin introduceras kretslopp, klassificeringen av naturtyper samt bestämningen av arter som förekommer i norra Sverige. Vidare studeras geovetenskapliga processer och de former och material dessa processer bildar. På kursen diskuteras hur antropogen påverkan har konsekvenser för geovetenskapliga processer och därmed i förlängningen för lokala ekosystem. Kunskaperna från de teoretiska inslagen under momenten kommer att befästas och exemplifieras under exkursioner, övningar och laborationer. Kursen ger genom de praktiska momenten kännedom om biologiska och geovetenskapliga metoder och tekniker för vidare studier.
 
Kursen delas in i följande moment:
Moment 1. Naturtyper och mångfald 3,5 högskolepoäng.
Under momentet ges en introduktion till naturtypsklassificering, floristik, insektsfaunistik och kärlväxtinventeringar. I detta ingår en introduktion till marklära, lokalklimat, kärlväxtfamiljer, insekternas biologi, klassificering och beskrivande morfologi. I momentet ingår fältstudier då studenten tränas i att karakterisera naturtyper och känna igen arter som förekommer i norra Sverige. Tonvikten ligger på identifiering och inlärning av kärlväxtarter, vanligt förekommande mossor, svampar och lavar samt insektsgrupper. Användning av bestämningslitteratur av olika slag tränas.
 
Moment 2. Geovetenskap 7,5 högskolepoäng. Under detta moment behandlas glaciala, marina, eoliska och fluviala processer samt de former och material dessa processer bildar. Fokus ligger på de i Sverige vanligast förekommande jordarterna och terrängformerna. Dessutom behandlas täktlagstiftning och miljöproblem vid täktverksamhet. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan processer, material och former.
 
Moment 3. Biologisk mångfald och hållbar utveckling 4 högskolepoäng. 

Under momentet ges en introduktion till biologisk mångfald och ekologiska kretslopp. Människans påverkan på olika ekosystem diskuteras och i samband med detta behandlas naturvård, klimatförändringar och hållbar samhällsutveckling. Under momentet ingår en individuell fördjupningsuppgift med fokus på klimatdebatten.
 
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
 1. Identifiera karaktäristiska arter växter och insekter i olika naturtyper i norra Sverige
 2. beskriva och karaktärisera några viktiga nordliga naturtyper,
 3. beskriva och förklara grundläggande processer som jordytan har påverkats av under glacial och postglacial tid samt vilka landformer och jordarter som har skapats,
 4. beskriva och förklara de i Sverige vanligast förkommande jordarternas bildningsätt, utbredning och egenskaper samt hur de nyttjas för olika typer av markanvändning,
 5. beskriva de viktigaste ekologiska kretsloppen
 6. diskutera begreppet hållbar samhällsutveckling, samt ge exempel på olika former för skydd av natur och hållbart nyttjande av ekosystem.
 7. söka, värdera och kritiskt granska aktuella debatter inom miljöområdet,
 8. planera, genomföra och redovisa en enklare fältkartering av jordarter (examineras genom laboration, övning eller liknande),
 9. utföra och tolka grundläggande geovetenskapliga, floristiska, faunistiska och ekologiska undersökningar (examineras genom laboration, övning eller liknande),
 10. inhämta, bearbeta och redovisa geovetenskaplig, floristisk, faunistisk och ekologisk information både muntligt och skriftligt (examineras genom laboration, övning eller liknande),
 11. visa kännedom om viktiga biologiska och geovetenskapliga tillämpningar och metoder (examineras genom laboration, övning eller liknande).
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna:
 1. Tillämpa kunskaper om jordarters bildningssätt för att beskriva och förklara vad som karaktäriserar jordtäckets uppbyggnad och utbredning inom en region eller landskapstyp i Sverige.
 2. Uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av uppgifter inom kursens områden

 
 

Behörighetskrav

Univ: Ekologi A, 15 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, seminarier, laborationer, exkursioner och övningar. Projektarbeten, laborationer, seminarier, exkursioner och övningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbeten och laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På projektarbetes- och laborationsmoment ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G), dvs på moment 1 ges betyget U eller G, på moment 2 och 3 ges betygen U, G eller VG. För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Studerande, som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.
 

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 30

Perhans Karl-Erik
Istidens landskap : jordarter och terrängformer
Sollentuna : Geo läromedel : 2002 : 75 s. :
ISBN: 91-974044-2-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Physical geography : science and systems of the human environment
Strahler Alan H., Strahler Arthur Newell
3. ed. : New York : Wiley : cop. 2005 : xxii, 794 s. :
http://www.wiley.com/college/strahlerz companion site
ISBN: 0-471-48053-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sveriges nationalatlash [Kartografiskt material].p Berg och jord
Wastenson Leif, Fredén Curt
2. utg. : [Vällingby] : Sveriges nationalatlas (SNA) ;a Stockholm :b Kartbutiken [distributör] : 1998 : 208 s. :
http://www.sna.se/webbatlas/z SNA webbatlas
ISBN: 91-87760-44-4 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ecology : from individuals to ecosystems
Begon Michael, Townsend Colin R.
Fifth edition. : Hoboken, NJ : Wiley : 2021 : XIII, 844 pages :
ISBN: 9781119279358
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svensk fältflora
Mossberg Bo, Stenberg Lennart
Fjärde tryckningen : [Stockholm] : Bonnier fakta : [2018] : 316 sidor :
ISBN: 9789174249514
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kurslitteratur som säljs av institutionen

Insekter : en fälthandbok
Douwes Per, Bellmann Heiko, Sandhall Åke
Stockholm : Interpublishing : 1997 : 237, [3] s. :
ISBN: 91-86448-36-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Den här boken lånas ut av institutionen då den inte finns att köpa

Lars Granath Grundläggande flygbildskunskap 1992 Mauno Lassila Eoliska processer och former 1989