Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Naturens mångfald (geovetenskap), 7,5 hp

Kursen är nedlagd från och med 2022-06-14

Engelskt namn: Diversity of Nature (Earth Science)

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 5GV036

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-02-03

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-06-14

Innehåll

Kursen behandlar glaciala, marina, eoliska och fluviala processer samt de former och material dessa processer bildar. Fokus ligger på de i Sverige vanligast förekommande jordarterna och terrängformerna. Dessutom behandlas täktlagstiftning och miljöproblem vid täktverksamhet.

Kursen ger dessutom kännedom om geovetenskapliga metoder och tekniker för vidare geovetenskapliga studier. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan processer, material och former. Kunskaperna från kursens teoretiska moment kommer att befästas och exemplifieras under exkursioner, övningar och laborationer.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
* Identifiera och beskriva de i Sverige vanligast förekommande jordarterna och terrängformerna, samt beskriva och förklara olika jordarters bildning, former och sammansättning med fokus på svenska förhållanden,
* känna till viktiga geovetenskapliga tillämpningar och metoder,
* utföra och tolka grundläggande geovetenskapliga analyser,
* inhämta, bearbeta och redovisa geovetenskaplig information både muntligt och skriftligt.

Behörighetskrav

Fysik A eller Fysik 1b1/1a (Områdesbehörighet 7/A7 med ett undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, seminarier, laborationer, exkursioner och övningar. Projektarbeten, laborationer, seminarier, exkursioner och övningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av projektarbeten och laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På projektarbetes- och laborationsmomenten ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs,
har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22
§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för ekologi, miljö och
geovetenskap.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.