"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Naturens mångfald (geovetenskap), 7,5 hp

Engelskt namn: Diversity of Nature (Earth Science)

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 5GV089

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Geovetenskap/Naturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-01-28

Innehåll

Kursen behandlar allmän geologi, bergarter, geomorfologi, jordarter, marklära och lokalklimat. Fokus ligger på de i Sverige vanligast förekommande jordarterna och terrängformerna. Stor vikt läggs vid att förstå sambandet mellan processer, material och former. Även geografiska informationssystem (GIS) och fjärranalys behandlas.

Förväntade studieresultat

FSR 1. Beskriva och förklara de grundläggande geologiska sammanhangen och processer som bildar och påverkar jordytan på både lång och kort sikt
FSR 2. Beskriva och förklara Sveriges geologi och geomorfologi med fokus på de vanligast förkommande bergarterna, jordarterna och jordmånerna, deras bildningsätt, utbredning och egenskaper, samt hur de nyttjas för olika typer av markanvändning
FSR 3. Beskriva och förklara grundläggande begrepp inom geografiska informationssystem (GIS), inklusive skillnaden mellan vektor- och rasterdata och skillnaden mellan olika typer av projektioner och koordinatsystem, samt förstå användningen av olika typer av fjärranalysdata
FSR 4. Planera, genomföra och redovisa en enklare fältkartering av jordarter
FSR 5. Skapa en enkel karta med hjälp av ett GIS-program och  kunna använda olika metoder för att tolka fjärranalysdata 
 
Förväntat studieresultat för VG:
 
FSR 6. Tillämpa kunskaper om jordarters bildningssätt för att beskriva och förklara vad som karaktäriserar jordtäckets uppbyggnad och utbredning inom en region eller landskapstyp i Sverige.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 1b1 eller 1a

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbeten, seminarier, laborationer, exkursioner och övningar. Projektarbeten, laborationer, seminarier, exkursioner och övningar är obligatoriska.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina, dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av projektarbeten och laborationsmoment. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På projektarbetes- och laborationsmomenten ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Obligatorisk litteratur

Perhans Karl-Erik
Istidens landskap : jordarter och terrängformer
Sollentuna : Geo läromedel : 2002 : 75 s. :
ISBN: 91-974044-2-X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Physical geography : science and systems of the human environment
Strahler Alan H., Strahler Arthur Newell
3. ed. : New York : Wiley : cop. 2005 : xxii, 794 s. :
http://www.wiley.com/college/strahlerz companion site
ISBN: 0-471-48053-3
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sveriges nationalatlash [Kartografiskt material].p Berg och jord
Wastenson Leif, Fredén Curt
2. utg. : [Vällingby] : Sveriges nationalatlas (SNA) ;a Stockholm :b Kartbutiken [distributör] : 1998 : 208 s. :
http://www.sna.se/webbatlas/z SNA webbatlas
ISBN: 91-87760-44-4 (inb.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kurslitteratur som säljs av institutionen

Granath Lars
Grundläggande flygbildskunskap
1992 :

Lassila Mauno
Eoliska processer och former
1989 :