Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Naturorientering och teknik för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 15 hp

Engelskt namn: Science and Technology for Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2018-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 6NO039

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-11-18

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-10-13

Innehåll

Kursen är uppdelat i biologi, fysik, kemi och teknik som studeras integrerat för att få en sammanhållen förståelse för världen och mänsklig aktivitet ur ett naturvetenskapligt och tekniskt perspektiv. Ämnet och ämnesdidaktik studeras integrerat för att utveckla ämnesdidaktisk kompetens relevant för undervisning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (åk F-3).

I biologidelen behandlas växt- och djurceller, biologisk diversitet, fotosyntes, cellandning, evolution och ekologi.

I kemidelen behandlas materiens byggnad, faser och fasövergångar, energi och energiomvandlingar samt kemiska reaktioner, speciellt fotosyntesen och cellandningen.

I fysikdelen ingår astronomi, krafter och rörelselagar. Dessa kan till exempel behandlas utifrån lekplatsen som erbjuder tillfällen att genom lek och rörelse studera friktion, centripetalkraft och Newtons rörelselagar.
 
Inom teknikdelen undersöks vardagsföremål och enkla tekniska konstruktioner. Teknikens historia studeras och konsekvenser av olika teknikval värderas. Att arbeta med skisser, ritningar och modeller ingår.

Naturvetenskapliga och tekniska begrepp och företeelser omformas till övningar och experiment och används i undervisningsövningar med elevgrupper. Människans roll i lokala och globala ekosystem bearbetas och diskuteras, liksom genusfrågor relaterade till undervisning i naturvetenskap och teknik. Digitala verktyg för undervisning i natur- och teknikorienterade ämnen behandlas under kursen. I kursen behandlas gällande styrdokument för förskoleklass och grundskolan. Aktuell och relevant forskning som belyser betydelsen av det praktiska och undersökande arbetet för elevers kunskapsutveckling och kreativitet behandlas och nyttjas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för grundläggande kunskap i och om naturvetenskap och teknik som tas upp i kursen och är relevant för undervisning i åk F-3,
 • redogöra för grundläggande kunskap i ämnesdidaktik som tas upp i kursen och är relevant för undervisning i åk F-3,
Färdighet och förmåga
 • använda metoder och arbetssätt som kännetecknar de naturvetenskapliga ämnena och teknik,
 • planera, genomföra och utvärdera undervisningsövningar för elever i några av de områden som behandlas i kursen med beaktande av gällande styrdokument och relevant ämnesdidaktisk forskning,
 • använda digitala verktyg för undervisningsändamål,
 • använda vardagsmiljön och närsamhället för studier i de natur- resp. teknikorienterade ämnena,
 • kommunicera och diskutera aktuella frågor för åldersgruppen, exempelvis hälsofrågor, miljöproblematik och liknande,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera och kritiskt granska aktuella händelser och forskning med relevans för kursens innehåll, samt kunna diskutera hur dessa kan användas i den framtida yrkesutövningen,
 • analysera och diskutera av hur en given mänsklig aktivitet kan påverka vår gemensamma livsmiljö, lokalt och globalt,
 • kritiskt granska det egna förhållningssättet till undervisning i natur- resp. teknikorienterade ämnen utifrån relevant forskning.

Behörighetskrav

Univ: 'Att vara grundlärare (VFU)' 1,5 hp eller motsvarande, 'Att undervisa i F-3 (VFU)' 6,0 hp eller motsvarande, samt ' 
Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK)' 11,0 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bygger på att studenten förbereder sig hemma genom att studera det material som lagts ut på lärplattformen. Undervisningen ger därmed webbaserade genomgångar istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet, vilket ger tid och utrymme i klassrummet för mer laborativt och kommunikativt arbete. Därutöver förekommer även föreläsningar, seminarier, laborationer, konstruktionsövningar, studiebesök, exkursioner samt planerande och genomförande av undervisning för elever. Laborationer, exkursioner, studiebesök, konstruktionsövningar, undervisning för elever och seminarier är obligatoriska.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Kursen examineras genom följande prov:
 • individuell skriftlig salstentamen på det naturvetenskapliga ämnesinnehållet uppdelad på tre delar,
 • praktisk examination i samband med aktivt deltagande i laborationer,
 • praktisk examination i samband med aktivt deltagande i exkursioner,
 • praktisk examination i samband med aktivt deltagande i studiebesök,
 • individuella, skriftliga inlämningsuppgifter inför seminarier,
 • muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier,
 • praktisk och muntlig examination i samband med konstruktionsövningar, samt
 • individuell skriftlig elevmötesrapport.
Den skriftliga tentamens tre delar bedöms var och en för sig med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Vid en eventuell omtentamen behöver studenten enbart skriva de delar av tentamen där godkänt resultat inte uppnåtts.

Konstruktionsövningarna och elevmötesrapporten bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Kursens övriga prov bedöms med något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). 

Resultat på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Kursen bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För resultatet godkänt (G) på kursen krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) på kursen krävs därutöver att tre utav fem prov, där väl godkänt (VG) är möjligt som högsta resultat, bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts resultatet underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på momentets samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter


Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1–501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursens slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 1

Kurslitteratur

Elfström Ingela
Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska, lära
Stockholm : Liber : 2008 : 178 s. :
ISBN: 978-91-47-08422-7
Se bibliotekskatalogen Album

Hewitt Paul G.
Conceptual integrated science
2nd ed., Pearson new international ed. : Harlow, England : Pearson : c2014. : iv, 976 p. :
ISBN: 9781292023083 (pbk)
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Andra upplagor går också bra

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
ISBN: 978-91-38-32541-4
Se bibliotekskatalogen Album

Sundin Bo
Den kupade handen - historien om människan och tekniken
Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 :

Övrigt material och vetenskapliga artiklar tillkommer
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :

Referenslitteratur

Bi-lagan : inspiration och information för lärare i skolan
Uppsala : Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik : 2003- :
Tidskriften i fulltext

En kortfattad historik över nästan allting
Bryson Bill, Sjögren Frederik
Stockholm : Fahrenheit : 2004 : 491 s. :
ISBN: 91-975261-1-8 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
4., [uppdaterade, rev. och utök.] uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 283 s. :
ISBN: 978-91-47-10003-3
Se bibliotekskatalogen Album

Grimvall Göran
Teknikens väsen : skolans teknikämne i tidigare skolår
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 144 s. :
ISBN: 978-91-44-08345-2
Se bibliotekskatalogen Album

Helldén Gustav
Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskaper i didaktisk belysning
2. [dvs 1.] uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 224 s. :
ISBN: 978-91-47-09924-5
Se bibliotekskatalogen Album

Kemiskafferiet. Kemilärarnas resurscentrum, KRC
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
http://www.krc.su.se/page.php?pid=110Kemiskafferiet

Nationellt resurscentrum i fysik
Lunds universitet :
Fysik

Nationellt resurscentrum i teknik
CETIS :
CETIS Hemsida

Nordlab: Göteborgsgruppen för forskning och naturvetenskaplig undervisning
Institutionen för didaktik och pedagogisk profession :
NORDLAB-SE

Supporting science, design, and technology in the early years
Siraj-Blatchford John, MacLeod-Brudenell Iain
Buckingham : Open University Press : 1999 : xii, 143 s. :
ISBN: 0-335-19943-7
Se bibliotekskatalogen Album

Skolkemi
Kemi-institutionen, Umeå Universitet :
Skol-kemi

Naturvetenskap med yngre barn. En forskningsöversikt
Zetterqvist Ann, Kärrqvist Christina
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
http://www.grkom.se/download/18.4fc4ed4b12654e2ceb680001333/Naturvetenskap+med+yngre+barn.pdf

Utomhusfysik : uppleva, undersöka, utforska
Popov Oleg, Engh Rolf
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 214 s. :
ISBN: 978-91-44-07749-9
Se bibliotekskatalogen Album