"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Naturprodukter och kosttillskott, 4,5 hp

Engelskt namn: Drugs of Natural Origin and Food Supplements

Denna kursplan gäller: 2020-12-07 och tillsvidare

Kurskod: 3FA037

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-11-12

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre moduler; ett teoretiskt avsnitt (3,5 hp), en skriftlig utredningsuppgift (0,5 hp) samt muntlig övning i kundkommunikation (0,5 hp). Kursen ger grundläggande kunskaper om läkemedels naturliga ursprung inklusive särskilt viktiga medicinalväxter samt grundläggande botanik och farmakognosi med definitioner och begrepp. Kursen behandlar vetenskapligt grundade kunskaper om användningen av naturprodukter (växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel), med särskild tonvikt på kännedom om indikation, verkningsmekanism, säkerhet och dokumenterad effekt. Kunskap om reglering, kontroll och indikation för kosttillskott i form av vitaminer och mineraler ingår också. Förutom gällande lagstiftning tar kursen även upp läkemedelsinteraktioner med naturprodukter samt rådgivning kring naturprodukter ur ett egenvårdsperspektiv.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
Kunskap och förståelse  
* grundläggande taxonomi och växtmorfologi kopplat till dess terapeutiska användning.
* beskriva sekundära metaboliters specifika egenskaper och betydelsen av dessa för medicinsk användning av naturprodukter.
* redogöra för regelverket kring naturprodukter och kosttillskott.
* förstå utbredningen och orsakerna bakom medicinsk användning av naturprodukter i samhället.
* redogöra för indikation, känd/trolig farmakologisk verkningsmekanism, effekt och säkerhet för, i Sverige, vanligt förekommande naturprodukter.
* redogöra för vilken vetenskaplig grund den medicinska användningen är baserad för, i Sverige, vanligt förekommande naturprodukter.
* redogöra för vilka säkerhetsproblem som kan uppkomma i samband med användning av naturprodukter och vilken klinisk betydelse detta kan ha för den enskilda patienten.
 
Färdigheter och förmåga
* ge vetenskapligt grundade råd och rekommendationer om medicinsk användning av naturläkemedel, växtbaserade läkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel.
* ge vetenskapligt grundade råd om användning av vitaminer och mineraler som kosttillskott inom egenvården.
* söka, sortera, värdera och sammanställa vetenskapligt grundad information inom området.
* muntligt och skriftligt sammanställa och förmedla vetenskapligt grundad information kring naturprodukter till lekmän och kollegor.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
* uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt till naturprodukter och kosttillskott.

Behörighetskrav

Introduktionskurs i farmaci 5 hp, Statistik för farmaceuter 3 hp, Farmaceutisk kemi 15 hp, Biomedicinsk vetenskap 1 14,5 hp, Biomedicinsk vetenskap 2 22,5 hp, Farmakologi för farmaceuter 15 hp, Läkemedelskemi 4,5 hp, Galenisk farmaci 10,5 hp, Farmakokinetik 6 hp, Farmakoterapi 13,5 hp och Vetenskapliga metoder för värdering av läkemedel eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen ges på distans och är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av inspelade föreläsningar, övningsuppgifter, gruppseminarium och litteraturstudier. Obligatoriska moment i kursen är utöver en skriftlig tentamen även ett muntligt seminarium och en skriftlig inlämningsuppgift.

Examination

Examination sker dels genom en individuell skriftlig salstentamen (3,5hp) i slutet av kursen och dels genom två obligatoriska moment under kursen. De två obligatoriska momenten är det muntliga kommunikationsseminariet (0,5hp) och den skriftliga inlämningsuppgiften (0,5hp). De två obligatoriska momenten examineras individuellt.  Betyget på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Kursen bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) på kursen krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) på kursen krävs därutöver att salstentamen, där väl godkänt (VG) är möjligt som högsta resultat, bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

En studerande som underkänts har rätt att göra om dem obligatoriska momenten för att få godkänt betyg. Vid frånvaro vid ett obligatoriskt inslag skall möjlighet att komplettera detta erbjudas. En student som utan godkänt resultat har genomgått två examinationstillfällen för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid kursgivande institutionen.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.I det fall att en kurs har slutat ges eller att en ny kursplan har ersatt tidigare kursplan ska studenter garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.