Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Naturprodukter och kosttillskott, 4,5 hp

Engelskt namn: Naturprodukter och kosttillskott

Denna kursplan gäller: 2018-11-05 och tillsvidare

Kurskod: 3FA016

Högskolepoäng: 4,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Farmaci: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-03-02

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-11-18

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper om läkemedels naturliga ursprung inklusive särskilt viktiga medicinalväxter samt grundläggande botanik och farmakognosi med definitioner och begrepp. Kursen behandlar vetenskapligt grundade kunskaper om användningen av naturprodukter (t.ex. växtbaserade läkemedel, naturläkemedel och traditionellt växtbaserade läkemedel), med särskild tonvikt på kännedom om indikation, verkningsmekanism, säkerhet och dokumenterad effekt. Förutom gällande lagstiftning tar kursen även upp läkemedelsinteraktioner med naturprodukter samt rådgivning kring naturprodukter i ett egenvårdsperspektiv. Kunskap om kosttillskott i form av vitaminer och mineraler ingår också.

Förväntade studieresultat

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
• uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt till naturprodukter och kosttillskott
• redogöra för regelverket kring naturprodukter och kosttillskott
• beskriva naturprodukters specifika egenskaper och betydelsen av dessa för medicinsk användning av naturprodukter
• beskriva medicinsk användning av naturprodukter i samhället
• redogöra för indikation, känd/trolig farmakologisk verkningsmekanism, effekt och säkerhet, samt redogöra för vilken vetenskaplig grund den medicinska användningen är baserad för de vanligaste och bäst dokumenterade naturprodukterna som används i Sverige
• beskriva vilka säkerhetsproblem som kan uppkomma i samband med användning av naturprodukter och vilken klinisk betydelse detta kan ha för den enskilda patienten
• ge vetenskapligt grundade råd och rekommendationer om medicinsk användning av naturprodukter
• ge vetenskapligt grundade råd om användning av vitaminer och mineraler som kosttillskott inom egenvården
• tillämpa sin kunskap och söka, sortera, värdera, sammanställa och föra vidare information inom området

Behörighetskrav

Kurser inom läkemedelskemi, galenisk farmaci, farmakokinetik och farmakoterapi eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningsuppgifter, gruppseminarier och litteraturstudier. Obligatoriska moment i kursen är ett kommunikationsseminarium och en inlämningsuppgift.

Examination

Examination sker dels genom en individuell skriftlig salstentamen (3,5hp) i slutet av kursen och dels genom två obligatoriska moment under kursen. De två obligatoriska momenten är det muntliga kommunikationsseminariet (0,5hp) och den skriftliga inlämningsuppgiften (0,5hp). De två obligatoriska momenten examineras individuellt.  Betyget på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Kursen bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) på kursen krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) på kursen krävs därutöver att salstentamen, där väl godkänt (VG) är möjligt som högsta resultat, bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2–553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap.

Övriga föreskrifter

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund och avancerad nivå (FS 1.1–50115).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina. Tillgodoräknande prövas alltid individuellt.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.