Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Naturvård, 15 hp

Engelskt namn: Ecosystem Management

Denna kursplan gäller: 2021-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 5BI032

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-08-29

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-01-13

Innehåll

Kursen ger en bred kännedom om naturvårdsarbete, och diskuterar och granskar kritiskt den vetenskapliga grund som olika naturvårdsinsatser vilar på. Fokus läggs också på att förstå vilka roller olika aktörer i naturvårdsarbetet har , särskilt ekologer. Kursen omfattar en fördjupningsuppgift där studenterna i grupp självständigt analyserar någon aspekt av skötsel och bevarande av arter och ekosystem samt exkursioner där naturvårdsåtgärder studeras i fält.
Kursen indelas i följande moment:

Modul 1, Teoridel, 8 högskolepoäng.

Momentet behandlar följande områden: :

Mellanmänskliga aspekter på naturvård, Naturvårdens mål och genomförande påverkas av synsätt och reaktioner som inte är grundade i ekologisk vetenskap, men som ekologer måste förhålla sig till. Avsnittet behandlar hur intressekonflikter, attityder och mänskliga värderingar påverkar förvaltningen av naturen.

Landskapsekologi, Kursen ger en översikt av de principer och begrepp som ligger till grund för landskapsplanering . Studenterna får en introduktion till hur landskap kan beskrivas och kvantifieras, samt till effekter av markanvändning på landskapens struktur (t.ex. fragmentering och kanteffekter). Studenterna lär sig att använda olika index och mått som beskriver landskap, samt hur dessa kan användas i naturvårdsarbete.

Skötsel och restaurering av populationer och ekosystem, Olika metoder som syftar till att bevara arter och skydda eller nyskapa ekosystem behandlas. inklusive kompensationsåtgärder vid permanent exploatering, restaurering av ekosystem, och olika typer av skötsel och bevarande med exempel från flera ekosystem, som vattendrag, skog och kulturmarker.

Modul 2, Fördjupningsuppgift, 6 högskolepoäng
Momentet består av en fördjupningsuppgift där studenterna analyserar någon aspekt av skötsel och bevarande av arter och ekosystem. Särskild vikt läggs vid att vetenskapligt värdera naturvårdsinsatser och den vetenskapliga evidensen för att olika naturvårdsinsatser ger önskat resultat. Studenterna förväntas själva söka information med hjälp av t.ex. vetenskaplig litteratur och intervjuer med naturvårdsaktörer, och hur arbetet fortskrider utvärderas kontinuerligt med gruppens handledare. Arbetet resulterar i en skriftlig rapport och resultaten presenteras i ett muntligt seminarium. Studenterna gör sedan ett eget  arbete i form av en individuell inlämningsuppgift, där de jämför och reflekterar över likheter och skillnader i naturvårdsarbetets förutsättningar och praktik mellan ekosystemtyper och organismgrupper.

Modul 3, Exkursioner och fältövningar, 1 högskolepoäng Momentet omfattar exkursioner där studenterna i fält får se exempel på olika bevarande-, restaurerings- och kompensationsåtgärder i t ex skog, vattendrag och kulturmarker.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska studenten för betyget godkänd kunna:

1. förklara hur ekologisk vetenskap kan ligga till grund för naturvårdsarbetet,
2. redogöra för, analysera och kritiskt granska miljömål och deras uppföljning,
3. tillämpa och värdera olika metoder för att ekologiskt analysera landskap och hur dessa metoder kan användas i naturvårdsarbetet,
4. beskriva olika aktörers roller i naturvårdsarbetet och förstå hur attityder, tankefigurer och varierande delaktighet påverkar aktörernas     inställning till naturvård, och hur naturvård praktiseras.
5. redogöra för processen för bevarande av ekosystem och arter
6. Vetenskapligt utvärdera olika naturvårdsårgärder och tillämpa metoder för att utvärdera effekten av bevarande- och skötselåtgärder,

Efter avklarad kurs ska studenten för betyget väl godkänd kunna:

Modul 1
7. Tillämpa kursens innehåll på nya frågeställningar,
8. Uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av uppgifter inom kursens område,Testas. Genom skriftlig tentamen
 
Modul 2.
9. Uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av uppgifter inom kursens område,
10. Kritiskt granska och värdera vetenskaplig litteratur inom kursens område,

Behörighetskrav

Univ: 120 hp varav i 60hp biologi inklusive 30hp ekologi, eller 60hp geovetenskap/naturgeografi eller miljövetenskap samt 30hp ekologi, eller motsvarande kunskaper.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, grupparbeten, gruppdiskussioner, en individuell skriftlig uppgift, seminarier och exkursioner. Exkursionerna är obligatoriska. Dessa lär ut metoder och arbetssätt som senare är nödvändiga i arbetslivet. Undervisningen är i många delar av problemorienterad karaktär där studenterna förväntas lösa uppgifterna i grupp.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga tentamina och en individuell skriftlig inlämningsuppgift, och dels genom muntlig och skriftlig redovisning av grupprojekt, gruppseminarier och fältstudier. På en skriftlig tentamen och individuella inlämningsuppgifter sätts något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). På grupparbeten och fältstudier ges endast betygen underkänd (U) eller godkänd (G). På moment 1 och 2 samt på hela kursen ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.
Studerande, som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 4

Conservation science : balancing the needs of people and nature
Kareiva Peter M., Marvier Michelle
Greenwood Village, Colo. : Roberts and Co. : c2011 : xxix, 543 p. :
ISBN: 978-1-936221-06-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album