Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Naturvetenskap och teknik i förskolan, 15 hp

Engelskt namn: Science and Technology in Preschool

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 6NO043

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-02-15

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-11-21

Innehåll

Kursen innehåller biologi, fysik, kemi och teknik som studeras integrerat för att få en sammanhållen förståelse för världen och mänsklig aktivitet ur ett naturvetenskapligt, tekniskt och hållbarhetsperspektiv. Baserat på den egna förståelsen så ska studenten utveckla kompetens för att kunna möta barns nyfikenhet och frågor. Fenomen som behandlas i kursen kopplas till barns vardagsupplevelser och förskolans miljö.

I biologidelen behandlas olika celler, människokroppen, kolets kretslopp, och ekologi med evolution och biologisk mångfald,
I kemidelen behandlas materiens byggnad, faser och fasövergångar, samt kemiska reaktioner, speciellt fotosyntesen och cellandningen. I fysikdelen ingår astronomi, krafter och rörelselagar, magnetism och elektricitet samt ljus och ljud.
Inom teknikdelen undersöks vardagsföremål och enkla tekniska konstruktioner. Teknikens historia studeras och konsekvenser av olika teknikval värderas. Att arbeta med skisser, ritningar och modeller ingår.

Naturvetenskapliga och tekniska begrepp och företeelser är utgångspunkter för aktiviteter och experiment som används i möten med barngrupper inom ramen för förskolans styrdokument. Människans roll i lokala och globala ekosystem bearbetas och diskuteras ur ett hållbarhetsperspektiv, liksom genusfrågor relaterade till naturvetenskap och teknik. Digitala verktyg för undervisning i natur- och teknikorienterade ämnen behandlas under kursen. Aktuell och relevant forskning som belyser betydelsen av det praktiska och undersökande arbetet för barns kreativitet och kunskapsutveckling behandlas och nyttjas

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat
För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • visa förståelse för de grundläggande begrepp, samband och processer i naturvetenskap och teknik som tas upp i kursen och är relevanta för förskolan och ett hållbart samhälle,
 • visa förståelse för grundläggande ämnesdidaktik som tas upp i kursen och är relevant för förskolan,
 • förstå lekens betydelse för hur barn lär om världen, och uppfattar den
Färdighet och förmåga
 • använda metoder och arbetssätt som kännetecknar de naturvetenskapliga och tekniska ämnena,
 • planera, genomföra och utvärdera aktiviteter för barn i några av de områden som behandlas i kursen med beaktande av gällande styrdokument och relevant ämnesdidaktisk forskning,
 • använda digitala verktyg för undervisningsändamål,
 • använda vardagsmiljön och närsamhället för aktiviteter i de naturvetenskapliga och tekniska ämnena,
 • möta och utmana barns nyfikenhet och frågor rörande naturvetenskap och teknik,

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • identifiera och kritiskt granska aktuella händelser och forskning med relevans för kursens innehåll, samt kunna diskutera hur dessa kan användas i den framtida yrkesutövningen,
 • analysera och diskutera hur en given mänsklig aktivitet kan påverka vår gemensamma livsmiljö, lokalt och globalt,
 • kritiskt granska det egna förhållningssättet till undervisning i de naturvetenskapliga och tekniska ämnena utifrån relevant forskning och ett hållbarhetsperspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bygger på att studenten förbereder sig hemma genom att studera det material som lagts ut på lärplattformen. Undervisningen erbjuder webbaserade genomgångar istället för den traditionella föreläsningen i klassrummet, vilket ger tid och utrymme i klassrummet för mer laborativt och kommunikativt arbete. Därutöver förekommer även föreläsningar, seminarier, laborationer, konstruktionsövningar, studiebesök, exkursioner samt planerande och genomförande av aktiviteter för barn. Laborationer, exkursioner, studiebesök, konstruktionsövningar, undervisning för barn och seminarier är obligatoriska.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Kursen examineras genom följande prov:
 • individuell skriftlig salstentamen på det naturvetenskapliga ämnesinnehållet uppdelad på tre delar (U-G-VG),
 • praktisk examination i samband med aktivt deltagande i laborationer (U-G),
 • praktisk examination i samband med aktivt deltagande i exkursioner (U-G),
 • praktisk examination i samband med aktivt deltagande i studiebesök (U-G),
 • individuella, skriftliga inlämningsuppgifter inför seminarier (U-G),
 • muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier (U-G),
 • praktisk och muntlig examination i samband med konstruktionsövningar (U-G-VG), samt
 • skriftlig barnmötesrapport (U-G-VG).

Den skriftliga tentamens tre delar bedöms var och en för sig med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Vid en eventuell omtentamen behöver studenten enbart skriva de delar av tentamen där godkänt resultat inte uppnåtts.

Resultat på kursen beslutas först när samtliga prov är genomförda. Kursen bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För resultatet godkänt (G) på kursen krävs att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) på kursen krävs därutöver att tre utav fem prov, där väl godkänt (VG) är möjligt som högsta resultat, bedömts med resultatet väl godkänt (VG).

Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts resultatet underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på momentets samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursens slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 5

Kurslitteratur

Elfström Ingela
Barn och naturvetenskap : upptäcka, utforska, lära
Stockholm : Liber : 2008 : 178 s. :
ISBN: 978-91-47-08422-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Förskolans naturvetenskap i praktiken
Sundberg Bodil, Areljung Sofie, Due Karin, Ottander Christina, Tellgren Britt
1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 160 s. :
ISBN: 978-91-40-69108-8
Se bibliotekskatalogen Album

Hewitt Paul G.
Conceptual integrated science
2nd ed., Pearson new international ed. : Harlow, England : Pearson : c2014. : iv, 976 p. :
ISBN: 9781292023083 (pbk)
Se bibliotekskatalogen Album

Sundin Bosse
Den kupade handen : historien om människan och tekniken
2., utök. uppl. : Stockholm : Carlsson : 2006 : 362 s. :
ISBN: 91-7331-015-8 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Sundqvist Pernilla
Förskolans teknikundervisning
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 132 sidor :
ISBN: 9789147138234
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Areskoug Mats
Naturvetenskapens bärande idéer : för lärare F-6
1. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning : 2013 : 229 s. :
ISBN: 9789140682222
Se bibliotekskatalogen Album

Naturvetenskap och teknik i förskolan : med utemiljön som inspiration
Brage Carina, Linde Jenny
1. uppl. : Linköping : Calluna utbildning : 2012 : 146 s. :
ISBN: 9789197960021
Se bibliotekskatalogen Album

Helldén Gustav
Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskaper i didaktisk belysning
2. [dvs 1.] uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 224 s. :
ISBN: 978-91-47-09924-5
Se bibliotekskatalogen Album

Johnston Jane
Early explorations in science
2. uppl. : Buckingham : Open University Press : 2005 : xi, 208 s. :
ISBN: 0-335-21472-X (hft.)
Se bibliotekskatalogen Album

Persson Gode Karin
Upptäck naturvetenskap i förskolan
1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2008 : 80 s. :
ISBN: 978-91-27-41305-4
Se bibliotekskatalogen Album

Thulin Susanne
Lärares tal och barns nyfikenhet : kommunikation om naturvetenskapliga innehåll i förskolan
Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis : 2011 : 137 s. :
Fulltext
ISBN: 9789173467063
Se bibliotekskatalogen Album

Övrigt: Styrdokument för förskolan och grundskolan
Skolverket :
Läsanvisning: Gällande styrdokument för förskolan och grundskolan www.skolverket.se Dessutom tillkommer kopierat material och vetenskapliga artiklar som finns på nätet.