Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 31 mars 2021)

printicon
Kursplan:

Neurofysiologisk diagnostik, 7,5 hp

Engelskt namn: Methods in Neurophysiology

Denna kursplan gäller: 2017-07-03 och tillsvidare

Kurskod: 3BL093

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk laboratorievetenskap, 2012-05-15

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2016-12-06

Innehåll

Kursen innehåller neurofysiologisk metodik med teoretisk bakgrund omfattande bl.a. elektroencefalogram (EEG) (vaken/sömn/övervakning), bedömning av funktionen i de perifera nerverna; elektroneurografi (ENeG) samt registrering av musklernas elektriska aktivitet (EMG). Metoder för undersökning av känselbanor från armar och ben upp till ryggmärg och hjärna. Metoder för undersökning av motoriska banor från hjärna och ryggmärg ut till armar och ben. Undersökning av temperatursinnet. 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande:
•    ha förståelse för vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutvecklingen
•    känna till bedömning av funktionen i perifera nerver
•    ha förståelse hur man ska dokumentera, analysera, tolka, kritiskt granska samt presentera undersökningsresultat vid undersökning
•    känna till elektroneurografi (ENeG), samt kunna utföra, under handledning, en motorisk och en sensorisk ENeG inom övre extremiteten
•    känna till registrering av musklernas elektriska aktivitet (EMG)
•    känna till metoder för undersökning av känselbanor från armar och ben upp till ryggmärg 
och hjärna
•    känna till metoder för undersökning av motoriska banor från hjärna/ryggmärg ut till armar 
och ben
•    känna till undersökningsmetoder av temperatursinnet
•    kunna förklara neurofysiologisk metoders teoretiska bakgrund samt fått förståelse för metodernas möjligheter och begränsningar
•    kunna tillämpa säkerhet och kvalitet vid undersökningen
•    kunna utföra rutinundersökning gällande elektroencefalogram (EEG)
•    förstå innebörden av tystnadsplikt/sekretess och kunna tillämpa den
•    kunna ge en god omvårdnad och visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot
patienten, samt tillämpa etiska principer i vården
•    kunna kommunicera med patient, anhörig och personal
•    kunna tillgodogöra sig handledning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen i Neurofysiologisk diagnostik krävs godkända kurser om 120 hp inom programmet. Dispens från ovanstående söks hos programrådet. Ansökan ska vara studierektor tillhanda senast två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av klinisk tillämpning, case, seminarier samt föreläsningar. Närvaro vid klinisk tillämpning, casediskussioner samt seminarier är obligatorisk. 

Examination

Examination av kursen sker individuellt i form av verksamhetsförlagd utbildning, seminarier och caseredovisningar (betygsgrad: godkänd/underkänd). För godkänd kurs krävs betygsgraden godkänd för de tre delarna verksamhetsförlagd utbildning, seminarium och case. Betygskriterier för verksamhetsförlagda delar, seminarium och case är att för betyget godkänd skall studenten vara närvarande och delta aktivt i alla delar samt i förekommande fall erhållit godkänd på inlämningsuppgifter. 

Den studerande som blivit underkänd i verksamhetsförlagd utbildning erbjuds ett nytt utbildningstillfälle som till sitt innehåll motsvarar den underkända perioden. Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.

Den studerande kan få ett betyg omprövat av examinator om det är uppenbart oriktigt och ändringen kan göras snabbt och enkelt. Studerande som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas av programrådet.

Tillgodoräknande prövas i enlighet med Högskoleförordningen 6 kap 12-14 §§.
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet helt eller delvis kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se Högskoleförordningen och Umeå universitets regelsamling. Anhållande om tillgodoräknande görs hos Umeå universitet, Studentcentrum/Examina, 901 87 Umeå. Information om tillgodoräknande finns på http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut ska även motiveras skriftligt. Skrivelse om överklagande ställd till: Överklagandenämnden för högskola lämnas till registrator för Umeå universitet inom tre veckor från den dag då klaganden fick ta del av beslutet.

 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.