Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon
Kursplan:

Neurologi, 3 hp

Engelskt namn: Neurology

Denna kursplan gäller: 2018-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 3NE001

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för klinisk vetenskap

Beslutad av: Programrådet för logopedprogrammet (PRLP), 2017-11-29

Innehåll

Kursens innehåll syftar till att ge den studerande basala kunskaper om de vanligaste neurologiska sjukdomstillstånden och deras patofysiologi, de viktigaste metoderna för neurologisk diagnostik och elementär kunskap om neurologisk behandling. Speciellt undervisas om de sjukdomar som drabbar kranialnerver och högre kortikala funktioner av betydelse för språk, tal och sväljning.
 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
 • översiktligt beskriva principen för en neurologisk undersökning med hjälp av neurologstatus
 • exemplifiera hur statusfynd kan indikera var i nervsystemet en skada eller sjukdom är belägen
 • namnge olika undersökningsmetoder för att studera nervsystemets struktur och funktion
 • jämföra hur perifera skador i olika kranialnerver manifesterar sig
 • beskriva hur olika störningar i hjärnans och ryggmärgens blodcirkulation kan yttra sig
 • namnge olika former av neurodegenerativa sjukdomar
 • ange huvudgrupper av epilepsisjukdom och beskriva symptom som är av betydelse för tal och kognition
 • utveckla hur sjukdomar i motoriska nervsystemet och musklerna kan påverka funktionen i mimik, tal, tuggning, sväljning och andning
 • exemplifiera viktiga typer av neurotrauma och konsekvenserna av dessa
 • beskriva migränsjukdomens vanligaste symptom
 • diskutera innebörden av s k konversionssyndrom och betydelsen av sådana vid neurologisk diagnostik

Behörighetskrav

Godkända kurser i logopedprogrammets termin 1, genomgångna kurser i termin 2 eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och gruppundervisning.
 

Examination

Examination sker i form av skriftligt prov vid momentets slut. Som betyg används uttrycken godkänd eller underkänd. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Omtentamen anordnas tidigast 10 arbetsdagar efter att resultatet från första tentamenstillfället meddelats och senast tre månader efter ordinarie prov. Den som har underkänts två gånger i prov har rätt att hos programkommittén begära annan examinator att bestämma betyg. Student som underkänts fem gånger utifrån ovan angivna omtentamensregler måste avbryta studierna. I övrigt hänvisas till utbildningsplan för logopedprogrammet.
 

Övriga föreskrifter

Kursen ges inom logopedprogrammet.

 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 36

Norrving Bo
Klinisk neurovetenskap
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2015 : 224 s. :
ISBN: 9789147099689
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst